...

TA AEX, Ahold, DAX, AMG en Bel-20

24 mei 2022, 18:59 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

We wan­de­len van­daag langs de AEX, DAX en Bel-20. Bij­na ook de Cac-40, maar die komt aanstaande don­derdag aan bod. Twee indi­vidu­ele aan­de­len deze dins­dag, dat zijn Ahold-Del­haize en AMG. We gaan de wan­del­ing beginnen.


Alle grafieken zijn met de slotko­ers van dins­dag 24 mei 2022.

AEX op ver­zoek van lez­eres lda:

De grafiek van de AEX is recent vaak behan­deld, van­daar slechts een korte update. We ken­nen het fenomeen van de twee dal­ende trend­kanalen. Wat nu opvalt is dat met de meest recente her­stel­be­weg­ing de bovenkant van het (boven­ste) dal­ende trend­kanaal niet is gehaald. Al voor­dat die bovenkant werd gehaald keerde de koers weer naar het Zuiden. Ik wil niet zeggen dat dit super­slecht is, maar echt sterk is het ook niet.

Ik verwacht dat we nog deze beur­sweek een test van de rode hor­i­zon­tale lijn gaan zien.

Bel-20 op ver­zoek van lez­eres lda:

Ik teken het rode dal­ende trend­kanaal om aan te geven dat de trend dal­end is. Het is verre van een mooi trend­kanaal en eigen­lijk moet ik hem weghalen. Sterk­er, ik heb hem net wegge­haald, de vol­gende keer komt u hem niet meer tegen!

Wat belan­grijk­er is zijn de steeds lagere top­pen bin­nen dat trend­kanaal en aan de onderkant het steeds ste­un vin­den op de groene hor­i­zon­tale lijn. Verkop­ers komen dus steeds eerder in de markt, ter­wi­jl kop­ers bereid zijn, tot nu toe, steeds rond die ste­un inkopen te doen. Kop­ers houden zogezegd de broek van de index van onze Zuider­bu­ren op.

Ben ik op moment van schri­jven vol goede moed dat die groene ste­un het gaat houden? Née, is het korte maar ook duidelijke antwo­ord. Kijk eens goed waar uw stop gaat komen.

DAX op ver­zoek van lez­eres lda:

Ook de DAX was onlangs al aan de beurt, dus ook weer een korte update. Welke lijn is de belan­grijk­ste op deze grafiek? Juist, de paarse dal­ende trendli­jn. Daar stoot de index van onze Oost­er­bu­ren steeds de kop. Daar wordt steeds een lagere top neergezet. 

Aan de onderz­i­jde hebben we de laat­ste tijd een groen sti­j­gend trendli­jn­t­je en kop­ers lijken steeds iets hoger in de markt te komen. Waarschi­jn­lijk mor­gen al kri­j­gen we de grote” clash tussen kop­ers en verkop­ers. Is de kracht van de groene trendli­jn grot­er dan die van de paarse trendli­jn? Ik moet nu kiezen en dan zeg ik dat de verkop­ers sterk­er zullen zijn en de groene trendli­jn verpulveren. 

Ahold-Del­haize:

Het is best een ste­vige dal­ing hoor, van rond de 31 euro in april naar rond de 25 euro recent. U kunt bear­gu­menteren dat het div­i­dend uit de koers is, maar dan nog. De val door de gri­jze hor­i­zon­tale ste­un de afgelopen beur­sweek was geen beste. Kun­nen we nu stellen dat het is gedaan met de daling?

Aller­lei knappe kop­pen kun­nen analy­seren wat ze willen, maar als ik één snelle blik op de grafiek werp zie ik de beweg­ing van de laat­ste beurs­da­gen en daar word ik niet vrolijk van. Op basis van die beweg­ing schat ik de kans grot­er dan 50% in dat we lagere koersen gaan zien dan die van de afgelopen beurs­da­gen. En dan bedoel ik 70 tot 100% kans dat we lagere koersen gaan zien. Riemen vast!?

AMG op ver­zoek van lez­eres lda:

Vol­gens mij in AMG niet al te lang gele­den ook al door mij bekeken en van com­men­taar voorzien. Ik verwacht dat we onder de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn wederom een lagere top gaan vor­men en ja, dat zou beteke­nen dat AMG ook weer naar het Zuiden gaat. Het koers­doel zou dan de bovenkant en mogelijk zelfs de onderkant van het recente rode blok­je kun­nen gaan worden.

Een voor mij onverwachte opwaartse uit­braak van de rode lijn zou wat lucht kun­nen geven en de weg vrij mak­en naar de oran­je lijn, maar op moment van schri­jven zie ik tech­nisch niets wat de koers die weg zou moeten doen inslaan.

Voor don­derdag staat alvast in de wachtrij de CAC-40 voor lez­eres lda en Pro­sus voor lez­er Mis­ter bluesky. Vin­dt u nu dat er daar nog iets aan moet wor­den toegevoegd, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

25 mei 2022, 09:41

Graag een keer de 2 AMX-fondsen die op "on" eindigen: Corbion en Fagron.

(0)
25 mei 2022, 01:42

Wel een late nog , maar Bedankt nog voor je analyse van Solvay,
Mvg,
Poul

(0)
24 mei 2022, 20:21

Bedankt! ik sta short voor de indexen en AMG long heb ik deze avond al verkocht.
Ik zou graag leren hoe ik de lijnen moet trekken op een grafiek. Hoe begint men?

(0)
24 mei 2022, 19:09

Misschien te laat maar wat in het vat zit verzuurt niet ;)
Prosus blijft precies als een magneet aan 40 kleven. Is de kans eerder groter dat die barrière niet houdt of wordt daarentegen die bodem aangestampt ?
Bedankt voor de analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.