...

TA AEX, Akzo, Heineken, KPN en Ahold Delhaize

27 oktober 2020, 09:33 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

In de reeks van de besprek­ing van de 25 fond­sen in de AEX kijk ik van­daag naar de vol­gende vier aan­de­len. Ik heb redelijk willekeurig gekozen voor Heineken, Akzo, Ahold Del­haize en KPN. Als bonus doe ik er een grafiek van de AEX bij. Na deze col­umn vol­gen nog zes aan­de­len die ik nog niet heb geanalyseerd. 


De eerste grafiek die ik ga bespreken is KPN.

Na de bodem eind sep­tem­ber, begin okto­ber gaat het KPN voor de wind. Er werd afscheid genomen van die bodem en de koers brak met een gap door de gri­jze dal­ende trendli­jn, dat alles boven het zwarte sti­j­gende trendli­jn­t­je. De laat­ste weken bli­jft de telecom­mer de neus stoten tegen de oran­je lijn die ligt over een bodem­p­je van feb­ru­ari. Bin­nenko­rt gaan we meer duidelijkheid kri­j­gen, want KPN valt of door de zwarte trendli­jn of weet opwaarts door de oran­je weer­stand­sli­jn te breken. Dat laat­ste zou natu­urlijk gun­stiger zijn voor diege­nen die baat hebben bij een hogere koers van KPN.

Ik heb een lijn niet getek­end en die is toch wel van belang. Als u denkbeeldig een lijn begint te trekken over de top waar ik ook de gri­jze dal­ende trendli­jn ben gaan teke­nen en u dan ver­vol­gens over de top van juli gaat — de top vlak voor­dat de koers door de rode sti­j­gende trendli­jn zakt — dan komt die lijn uit op het recente bodem­p­je. Inter­es­sant om te zien waar de markt ste­un en weer­stand vindt. 

Zo, ik heb de grafiek nog even aangepast met de licht­groene lijn.

Ik ga door met Heineken.

Tot twee keer toe tra­chtte Heineken te ontsnap­pen een een trad­in­grange die aan de bovenkant niet zo duidelijk is afge­bak­end. Ik heb weliswaar de bovenkant van de trad­in­grange afge­bak­end op euro 80,25, maar daar zouden we best een ste­vige dis­cussie over kun­nen opzetten. Vind ik dat heel belan­grijk? Née, niet echt.

Ik vind het nu belan­grijk­er om naar de oran­je lijn te kijken die ligt op euro 81,55. Mocht Heineken daar opwaarts door weten te breken dan komen hogere koersen bin­nen hand­bereik. Ondanks wat getwi­jfel bij de bier­brouw­er zou het vanzelf tot een uit­braak komen als Heineken de komende weken boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn weet te bli­jven. Een grafiek om in de gat­en te bli­jven houden!

Ahold Del­haize doen? Hier komt de grafiek. 

Van links naar rechts kijk­end op de grafiek zien we een sti­jging. Kijken we ver­vol­gens vanaf augus­tus dan zien we een zijwaartse of zelfs licht neer­waartse beweg­ing. Onder de rode trendli­jn wor­den lagere top­pen en lagere bodems neergezet. Onder de zwarte lijn lijkt dat pro­ces te versnellen.

Bij de licht­groene pijl wordt nu de ste­un getest, die ligt op euro 24,40, zie de donker­groene lijn. Sterk­er, als we op moment van schri­jven de beurs zouden sluiten (dat gaat niet gebeuren want het is net na tienen s mor­gens) dan zou ik kun­nen schri­jven dat de ste­un is ges­neu­veld. Belan­grijk­er echter is te kijken wat de slotko­ers doet. Bezit­ters van AH raad ik aan nog eens goed naar hun stop (prof­it stop of stop loss) te kijken. 

We gaan door met Akzo.

Diege­nen die mijn columns regel­matig lezen weten hoe ik aan het koers­doel kwam van euro 91. Dat koers­doel is inmid­dels aangetikt en eens te meer werd duidelijk waarom ik alti­jd op stops hamer. Dit is puur om te voorkomen dat u een opge­bouwde winst weer met dezelfde snel­heid teruggeeft aan de markt. 

Onder de zwarte dal­ende trendli­jn is Akzo aan het dalen en in die beweg­ing is de koers door de rode sti­j­gende trendli­jn geza­kt. Sim­pel gezegd, áls Akzo onder de zwarte dal­ende trendli­jn bli­jft zou het vanzelf aan­be­landen bij de onderkant van de voor­ma­lige hor­i­zon­tale trad­in­grange waar de koers nu al bin­nen is gekomen.

Ik sluit af met een hele korte blik op de AEX.

De AEX moet de komende dagen ste­un zoeken op de oran­je dal­ende trendli­jn om te voorkomen dat het aan gaat komen op een test van het niveau 535. Een val onder 535 zou geen goed nieuws zijn…

Ik wens u een pret­tige (dins)dag!

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 oktober 2020, 13:17

Nou, met Heineken was het héén snel gebeurd en eigenlijk kan dat geen verrassing zijn: De coronacrisis met gesloten horeca kan niet zonder gevolgen voor Heineken blijven. Dus ik ben niet verbaasd. Maar is Heineken nu koopwaardig? Ik ben benieuwd over je mening daarover na de smakker van vandaag.

Ik heb verder twee andere fondsen waar ik wel eens nieuwsgierig ben over hoe ze er volgens jou bij liggen: Nokia en Ericsson doen momenteel goede zaken nu Huawei tot de duivel in persoon is verklaard. Maakt dat de aandelen koopwaardig?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.