...

TA AEX, ASML, ASMI, Just Eat, BESI, zilver en Alfen

5 oktober 2021, 10:18 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik ben vroeg uit de veren en geen slaap meer en dacht kom, laat ik maar direct met de col­umn begin­nen. Er zijn een aan­tal ver­zoeken bin­nen gekomen en die wil ik alle­maal behan­de­len. Daar­naast wil ik ook naar de AEX kijken, van­daar dat er maar lief­st zeven grafieken te bespreken zijn. 


Let u er a.u.b. even op dat alle grafieken intra­day zijn, dus niet de slotko­ers van dins­dag weergeven? Dames gaan voor, dus ik begin met de ver­zoeken van lez­eres Rus­sia.

Zij stelt dat iedereen waarschi­jn­lijk wacht om goed­koop in te stap­pen in ASML, ASM int. en BESI en waar dan de goede instap­mo­menten liggen. Of wacht­en op een een bodem­for­matie maar dan vrees hebben een stuk van het her­s­tel te mis­sen. Het beste is denk ik direct te schri­jven dat ik niet zo denk. Ik zoek kort samengevat niet te mis­sen trades op basis van 100% TA en dat ik dan beweg­in­gen mis, so be it.

Daar mijn denk- en han­del­swi­jze totaal anders is dan van meer dan 99,9% van de beleg­gers zal ik het tra­cht­en uit te leggen. Het begint al dat ik niet in namen/​bedri­jven denk, maar in grafieken. Leest u dit s.v.p. net zo vaak terug tot­dat u het begri­jpt en als iemand dat niet begri­jpt dan snap ik dat hele­maal. Maar lat­en we dan toch naar de grafiek van BESI kijken. Een mogelijk goed instap­punt zou het niveau van de gri­jze ste­un­li­jn kun­nen zijn. Maar daar komtie weer, zo denk ik niet. Het enige wat ik na een blik van 110 sec­onde op deze grafiek denk is: Vol­gende grafiek. Hier zie ik momenteel absolu­ut niet die niet te mis­sen trade”. Natu­urlijk kan het absolu­ut geen kwaad naar mooie entry points te kijken, daar draait het alle­maal om. 

BESI kan verder dalen naar de gri­jze lijn, maar ook weer onverwachts sti­j­gen naar de groene onder­bro­ken lijn. Kor­tom, hier kan ik niets mee en dan kom ik mor­gen weer terug bij de grafiek. Waarschi­jn­lijk zal dan een blik van 110 sec­onde weer vol­doende zijn om naar de vol­gende grafiek te gaan.

Is ASML dan zo’n vol­gende grafiek”? Naar deze grafiek zou ik op zoek naar een trade iets langer kijken dan die 1 tiende sec­onde. Dat komt omdat de koers is aan­be­land bij een ste­un: de groene lijn. Ik moet direct schri­jven dat het in werke­lijkheid geen ste­un maar een ste­un­t­je is, een lijn die nog niet al te veel beteke­nis heeft. Als u hier (uiterst spec­u­latief!!!) wilt instap­pen voor een her­s­tel, doe dat dan met een stop loss. De kans is namelijk groot dat ASML verder daalt, tot aan bijvoor­beeld de groene onder­bro­ken lijn.

Op de grafiek van ASM Inter­na­tion­al zie ik ook geen entry point voor een long posi­tie van de grafiek afs­pat­ten. Of het moet een instap­mo­ment voor een verdere rit naar bene­den zijn, naar de groene lijn.

Sinds de top zie ik onder de rode trendli­jn lagere top­pen en lagere bodems. Ook staan er de twee neer­waartse door­brak­en uit sti­j­gende trend­kanalen. Ik heb dit keer ook Fibonac­ci retrace­ment niveaus getek­end. Als we de sti­jging vanaf mei tot aan de top van sep­tem­ber op 100% stellen, dan noteert het aan­deel nu net onder de 38,2%. Er is een reële kans dat ASMI verder zakt naar het 50% niveau.

Ik ben nog steeds niet gerust op de grafiek van de AEX. U weet dat ik al eerder waarschuwde voor een dal­ing en ik denk dat de index verder kan dalen. Op moment van schri­jven staat de index hoger dan op het moment van het screen­shot van de AEX. Con­creet, op moment van schri­jven staat de index boven de hor­i­zon­tale gri­jze lijn i.p.v. er onder. Alhoewel welkom ben ik daar niet zo van onder de indruk. Ik denk nog niet aan een long­posi­tie in deze chart.

Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky gaan we naar drie grafieken kijken waar­van zil­ver de eerste is. Het dal­ende trend­kanaal met daarbin­nen een serie lagere top­pen en lagere bodems spat van de grafiek af. Het beste bez­it in zil­ver is geen bezit.

De eerlijkheid gebiedt te schri­jven dat de recente beweg­ing onder de oran­je lijn de aan­dacht trekt. Mocht het zil­ver lukken opwaarts door die oran­je weer­stand­sli­jn te breken dan zou dat een klein licht­pun­t­je zijn. De grafiek zou er dan iets min­der slecht bij komen te liggen. Daar moet ik dan helaas weer direct bij opmerken dat de koers zich dan nog steeds bin­nen een neer­waartse trend bevindt.

Mis­ter bluesky vraagt of Just Eat Take­away in de start­blokken staat. Kunt u onder de col­umn even rea­geren wat u pre­cies bedoelt? 

Ik zie bin­nen het dal­ende trend­kanaal een bij­na onophoudelijke serie lagere top­pen en lagere bodems. Recent is de nieuw­ste lagere top gezet mid­dels het neer­waarts door­breken van het rode steuntje.

Ik wil best tra­cht­en licht­pun­t­jes te ont­dekken in deze ver­schrikke­lijke grafiek. Ik zie er twee:

1. iets van een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI en

2. de koers raakt al een hele tijd niet meer de onderkant van het dal­ende trendkanaal.

Voor de rest schree­uwt deze grafiek: Run, run, RUN!“
Bij een eventuele opwaartse door­braak van de rode lijn zou ik een vol­gend licht­pun­t­je kun­nen noteren.

+++++ + + + + +

Ontevre­den over mijn columns? Ver­tel het me! Tevre­den? Ver­tel het anderen!

Heeft u een ver­zoek, laat het me weten!

+++++ + + + + +

Alfen laat verkoop- op verkoopsig­naal zien. Het meest recente verkoopsig­naal is die van van­daag met de neer­waartse door­braak van de oran­je (steun)lijn. OK, de eeuwige opti­mist zal zeggen dat de door­braak slechts intra­day is. Zek­er, terecht, maar dat neemt de vele verkoopsig­nalen niet weg.

Alfen zou wel eens op weg kun­nen zijn naar de paarse ste­un­li­jn. Slecht een zeer snelle sti­jging boven de oran­je lijn zou dat eerste gevaar wegnemen. 

Don­derdag komt mijn vol­gende col­umn. Mocht­en er geen ver­zoeken wor­den inge­di­end dan kijk ik naar verwacht­ing naar Ahold, Heineken, Unilever, Olies, Wokkels en Prosus. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

6 oktober 2021, 09:00

Ik wil dan meerdere groene signalen zien voordat ik ergens instap, grafiekgegevens zijn slechts één indicatie. ASML is en blijft een duur aandeel ook na de huidige daling, met een koers-/winstverhouding van rond de 60. Nu is een hoge K/W-verhouding voor ASML te billijken, omdat de winst nogal goed groeit, maar dat neemt niet weg dat je duur instapt en dus voor mij voorlopig geen ASML, er zijn aandelen met meer potentie.

(0)
5 oktober 2021, 14:10

Vopak en RD ook interessant.

(0)
5 oktober 2021, 14:09

Met startblokken bedoelde ik begin van een stijging maar dat zal zo dus wel niet zijn. Indien mogelijk had ik graag Prosus nog eens de revue zien passeren.

(0)
5 oktober 2021, 12:20

Marcel, ik ben wel benieuwd naar je visie op Corbion en CM.com. Beide zitten in een negatieve trend, maar zijn ze al koopwaardig en is een rebound aanstaande?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.