...

TA AEX, Bel-20 en Ontex (3x)

20 oktober 2021, 23:30 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Slechts drie grafieken? Schi­jn bedriegt, het zijn vijf grafieken van­daag, in de col­umn wordt het duidelijk. Daar­naast ver­schi­jnt de col­umn van don­derdag niet op don­derdag, maar in het laat­ste half uurt­je van woens­dag. Er is één ver­zoek en dat is Ontex.


Lez­er ted.hulsman heeft een ver­zoek inge­di­end en wel een aan­deel dat op de Bel­gis­che beurs staat. Het is Ontex Group.

Ik pak het een klein beet­je anders aan, want in plaats van de dag­grafiek ga ik Ontex iets uit­ge­brei­der bek­ijken. Hier­boven ziet u de maand­grafiek. De trouwe lez­ers weten hoe dat ik deze area chart samen­stel: van iedere maand pakken we de slotko­ers, die pun­ten verbinden we met elka­ar en dan rest het gebied eron­der blauw te kleuren. 

Ik heb hier direct de hele koers­geschiede­nis te pakken, want zo ver­schrikke­lijk lang staat het aan­deel nog niet geno­teerd. Wat moet deze grafiek direct duidelijk wordt is dat het niet al te best gaat met de koers. We zien een nogal lange reeks van lagere top­pen en lagere bodems.

We gaan eerst naar de Bel-20 kijken en dan ga ik door met de week­grafiek van Ontex.

Een leuke grafiek, die van de index van onze Zuider­bu­ren. En afhanke­lijk van de peri­ode was het nog profi­jtelijk ook. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal ging het goed. Kijk ook even goed hoe dat de koers uit het trend­kanaal viel. Een open­ing onder de ste­un van het trend­kanaal, met een gap, een lange bear can­dle met het slot zelfs onder de blauwe steunlijn.

We zijn inmid­dels wat verder in de tijd en de index probeert te her­stellen. Als u goed kijkt dan ziet u iets van een dubbele bodem omkeer­pa­troon. Zie de bodems van sep­tem­ber en okto­ber. Ook de niet getek­ende nek­li­jn is opwaarts door­bro­ken én getest. Alle ruimte ligt vrij voor (nog slechts) een rit­je naar de voor­ma­lige ste­un­li­jn waar ik eerder over schreef.

Mocht de weer­stand­sli­jn opwaarts wor­den door­bro­ken dan komt de koers de rode dal­ende trendli­jn tegen en of het lukt die te doorbreken…

De week­grafiek van Ontex laat eigen­lijk alleen maar zien wat er op de maand­grafiek gaande was, maar dan in meer detail. Op deze grafiek (m.b.v. bar­chart) kunt u de lagere top­pen en lagere bodems in alle glo­rie bewon­deren. Dat gaat dus geheid verder naar bene­den. Of…

We kijken straks verder op de dag­grafiek, maar nu eerst de AEX.

Onze beurs­graad­me­ter heeft het naar de zin! We zien op de meest rechtse can­dle én de hoog­ste intra­day koers ooit van onze index én de hoog­ste slotko­ers ooit. Wat wil je nog meer, prachtig toch?

Ja, op zich prachtig. En toch ga ik een kant­teken­ing plaat­sen. Ik wil geen par­ty poop­er zijn, maar ik wil toch even kwi­jt dat de RSI onder de grafiek niet beves­tigd. Het klopt, u ziet geen Rel­a­tive Strength Index onder de grafiek, maar als ik die wel had meegenomen dan had u het zeer duidelijk kun­nen zien. Ik ben me ervan bewust dat de koers­grafiek zelf lei­dend is, maar ik vind het in dit geval toch nodig er heel duidelijk naar te wijzen. Moet u nu in paniek rak­en en alles blind­el­ings verkopen? Née hoor, maar er is dat spreek­wo­ord: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Lez­er ted.hulsman vroeg of het een mogelijkheid was om Ontex te kopen in de veron­der­stelling dat de koers ste­un zou zoeken, bijvoor­beeld bij de oran­je lijn. Hij voegde toe, en daar werd ik heel blij van, om de koop gepaard te lat­en gaan met een stop. Kijk, dat is alti­jd verstandig!

Inmid­dels zien we dat de koers van­daag ruim onder de oran­je lijn is ges­loten, we hebben dus het antwo­ord al een beet­je. We moeten natu­urlijk wel eerlijk zijn, want hij vroeg het al eerder, toen de koers nog boven de oran­je ste­un stond. Overi­gens, de oran­je lijn is geen hele belan­grijke steun. 

We zien het rode dal­ende trend­kanaal met ook daarbin­nen, net als op de maand- en week­grafiek, lagere top­pen en lagere bodems. Door de can­dle van woens­dag komt er, wat er ook gebeuren gaat, een lagere bodem. Op dit moment ligt er een dubbel ste­un­t­je op het niveau van de onderkant van het dal­end trend­kanaal en het groene ste­un­li­jn­t­je. Ieder afzon­der­lijk totaal niet belan­grijk, maar wellicht dat als deze kracht­en wor­den gebun­deld dat het iets wordt. 

Afs­lui­tend, kijk­end naar de drie time­frames zie ik niets waarom ik met alle geweld Ontex in mijn porte­feuille zou willen hebben. Mor­gen weer en dag met nieuwe kansen. 

+++++ + + + +

En u weet het: ver­zoeken tot het tech­nisch bek­ijken van een index en/​of aan­deel zijn welkom!

+++++ + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

5 comments

23 oktober 2021, 15:33

Voor nu of een volgende keer, Boskalis. Fundamenteel een buy maar technisch ? Bedankt Marcel.

(0)
22 oktober 2021, 15:44

Wat nu met goud en zilver? Bedankt voor de analyse.

(0)
21 oktober 2021, 12:56

En mijn laatste verzoek. Hoe zit het met Heineken ? Bedankt

(0)
21 oktober 2021, 12:49

En wat een comeback van Philips. Is de kans groot dat ze aan 41 hun hoofdje stoten ?
De zoveelste steun op 37 was voor mij voldoende om de aandelen bij te houden.

(0)
21 oktober 2021, 12:46

Dag Marcel. Het blijkt veel te regenen in Brazilië verneem ik via jou. En dat is nou net goed voor de groei van koffiebonen en dit verlaagt hun prijs wat dan weer goed is voor koffie specialisten. Zien we dit al terug bij JDE PEETS ?
Daarnaast had ik graag BESI eens technisch laten analyseren. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.