...

TA AEX, Bitcoin, Ballard PS en Fuelcell Energy

16 januari 2021, 12:46 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Er zijn weer ver­zoeken inge­di­end voor tech­nis­che analy­ses van nogal wat aan­de­len. Van­daag ga ik daar gedeel­telijk aan vol­doen met beschouwin­gen van Bal­lard Pow­er Sys­tems en Fuel­cell Ener­gy. Daar­naast kijk ik naar de AEX en ik ga door met de uit­ge­brei­de analyse van de Bitcoin.


Lez­ers Petra en reteip zat­en op één lijn, alle­bei kwa­men ze met het ver­zoek om Fuel­cell Ener­gy te bekijken.

Als eerste zult u zich waarschi­jn­lijk afvra­gen wat de blauwe hor­i­zon­tale lijn op de deze dag­grafiek doet. Er is geen enkel aan­knop­ingspunt op dit gedeelte van de grafiek. We moeten terug naar een bodem uit 2019 om deze ste­un op USD 5,55 te verklaren. 

De donker­groene sti­j­gende trendli­jn is makke­lijk­er uit te leggen. Deze ligt over bodems van novem­ber en decem­ber 2020 en een bodem direct uit de eerste week van deze maand.

De derde lijn is de rode sti­j­gende trendli­jn met niet enorm veel waarde en zojuist, afgelopen vri­jdag, neer­waarts door­bro­ken. Als voor­bode van die neer­waartse door­braak zou ik kun­nen wijzen op de RSI die geen hogere top neerzette. Er is dus sprake van een lichte vorm van negatieve diver­gen­tie en in het alge­meen, zek­er als dit het enige bel­let­je” is niet veel om ons zor­gen om te maken.

Wat mogen we verwacht­en van Fuel­cell Ener­gy? Ik denk dat we per sal­do naar boven mogen bli­jven kijken. Wellicht dat er nog even wat extra winst genomen gaat wor­den, miss­chien dus een rit­je naar de donker­groene sti­j­gende trendli­jn, maar daar zou de trendli­jn als ste­un moeten gaan fun­geren. De vraag is dus, waar lag of ligt uw stop?

Dan voor lez­er poly­glot Bal­lard Pow­er Sys­tems, neen, ik was u niet vergeten!

Welke lijn­t­jes heb ik hier getrokken? Om te begin­nen op dit moment de minst belan­grijke en dat is de blauwe hor­i­zon­tale lijn die dienst doet als ste­un op USD 13,20.

Samen met de blauwe lijn ligt de licht­groene hor­i­zon­tale lijn over een hor­i­zon­tale trad­in­grange met als gren­zen USD 21,55 en de eerderge­noemde USD 13,20. We zagen de uit­braak in decem­ber gevol­gd door de throw back en het behalen van het koers­doel op USD 29,90.

Inmid­dels weten we dat Bal­lard Pow­er Sys­tems nog wel even iets verder is doorgeschoten dan het koers­doel. Ik moet nog twee tekeninget­jes verk­laren en de eerste is de groene. Boven dit gedeelte van een para­bool zien we de koers ver­snellen en dat heeft op zich niet zoveel waarde. Ik wilde het slechts zicht­baar mak­en. Straks bij de analyse van de Bit­coin zien we dit ook.

Kijk als laat­ste nog even naar de onderliggende RSI. Deze test nu de rode sti­j­gende trendli­jn. Een eventuele neer­waartse door­braak zou een voor­bode kun­nen zijn van een nog wat verdere dal­ing van de koers. Ik bli­jf posi­tief op dit aan­deel en verwacht per sal­do hogere noteringen.

+++++ + + + + +

Heeft u een fam­i­lielid, ken­nis, col­le­ga of buur waar­van u denkt dat hij/​zij wellicht ook geïn­ter­esseerd is in mijn columns, stu­ur er dan eens een link door aan hem/​haar. Dat zou ik zeer op pri­js stellen!

+++++ + + + + +

Dan ga ik nu door met mijn uit­ge­brei­de analyse van de Bit­coin. Dit keer niet alle vier de grafieken in één col­umn, maar uit­ge­spreid over 4 columns. Van­daag de week­grafiek als tweede beschouwing. Wilt u de area chart nog even terugk­ijken, klik dan op maand­grafiek Bit­coin. In dezelfde col­umn vin­dt u ook zil­ver, brent crude oil en het aan­deel Alfen terug.

Inza­ke de week­grafiek met bars wil ik twee din­gen kwijt:

1. de ver­snelling die u boven de para­bool ziet en

2. de RSI die waanzin­nig hoog in over­sold gebied staat. 

Nor­maal maak ik me niet zo heel druk om een RSI die over­sold is, maar dit is wel een heel hoge waarde. En lat­en we real­is­tisch bli­jven. Na zo een waanzin­nige sti­jging mag het ook een stap­je terug. Stap­je terug of niet, per sal­do kan het hoger. In mijn vol­gende col­umn gaan we kijken of de dag­grafiek ook in die richt­ing wijst.

Ik sluit van­daag af met de AEX:

Ja, voor de regel­matige lez­er van mijn columns weinig nieuws onder de zon. De drie trend­kanalen, u kunt ze dromen. U kunt afhak­en en verder met uw weekend. 

Of toch niet?

Nieuw op de grafiek is de sti­j­gende trendli­jn onder een aan­tal bodems bij de onderliggende RSI, zie de paarse lijn. De RSI beweegt niet in over­sold gebied, maar wees er op bedacht dat de trendli­jn neer­waarts kan wor­den door­bro­ken. Dat is op zich niet zo erg, maar zou wel een voor­bode kun­nen zijn dat de koers van de AEX gaat dalen. Die dal­ing zou kun­nen reiken tot aan de onderkant van het blauwe sti­j­gende trend­kanaalt­je het­geen heel nor­maal zou zijn. Het zou echter ook zo kun­nen zijn dat de koers uit het trend­kanaal valt. Vinger aan de pols dus. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

17 januari 2021, 16:29

Dank u voor het behandelen van mijn aanvragen. Is het ook mogelijk om een geschikte instapkoers aan te geven in geval van een tijdelijke koersreactie? Hoe groot is de meest waarschijnlijke daling? Kijk je daarbij het best naar belangrijke oude toppen, steunlijnen of Fibonacci pecentages?
Weer wat nieuwe aanvragen: Ahold, CM.COM, Rio Tinto.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.