...

TA Bitcoin, Silver, Brent Crude Oil en Alfen

14 januari 2021, 13:21 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze don­derdag komen er weer een aan­tal ver­zoeknum­mers voor­bij, dit keer van lez­ers Hele­na en Poly­glot. Hele­na wil haar favori­et Alfen zien en lez­er poly­glot ver­zocht om zil­ver, olie en Bal­lard Pow­er Sys­tems. Drie van de vier genoemde items laat ik terugkomen in de analyse van vandaag.

Daar­naast kijk ik naar de Bitcoin. 


Het is wel zo beleefd dames voor te lat­en gaan van­daar dat ik met het ver­zoek van Hele­na begin.

One pic­ture tells more than a thou­sand words. Dat is waarschi­jn­lijk ook de reden waarom ik tech­nisch anal­ist ben een geen fun­da­menteel anal­ist. Twee andere rede­nen zijn dat ik niet slim genoeg ben om fun­da­menteel anal­ist te zijn en dat ik te lui ben!

Een blik van een tiende van een sec­onde vertelt dat Alfen zich in een uptrend bevin­dt. Kijkt u maar naar het­geen zich afspeelt boven de donker­groene sti­j­gende trendli­jn. Natu­urlijk ben ik het met u eens als u zegt dat er van alles gebeurt boven die lijn, maar in eerste instantie gaat het er even om de uptrend te herken­nen. Als dat lukt gaan we nu verder in detail.

Check nu de licht­groene trendli­jn, de sti­jging lijkt zich in een iets steilere trend te voltrekken. Onder de blauwe lijn wer­den even twee lagere top­pen neergezet, op dat moment al niet schokkend en inmid­dels weten we dat het slechts een pauze in de sti­jging was. De opwaartse uit­braak vond plaats in novem­ber 2020

Boven de rode trendli­jn zag u de sti­jging ver­snellen, maar we weten inmid­dels ook dat Alfen die felle sti­jging niet vast wist te houden. Zie ook even een detail bij de RSI waar een negatieve diver­gen­tie werd neergezet t.o.v. een nieuwe koer­stop in de grafiek. 

Wat van­daag, wat nu als u Alfen bez­it? Als u een hele strakke prof­it stop had bent u inmid­dels uit­gestopt, gefe­lici­teerd met de winst. Als u de stop wat ruimer had neergelegd, of niet met grote dis­ci­pline had toegepast (dit is niet goed) dan heeft u Alfen nog steeds en ik ver­moed dat dat niet ver­keerd is. Op moment van schri­jven verwacht ik aan de hand van boven­staande dag­grafiek dat er voor Alfen meer in het vat zit. 

Boven­staande grafiek is van het zil­ver en deze heeft u te danken aan lez­er poly­glot. Wilt u ook uw favori­et door de tech­nis­che man­gel gehaald hebben, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten, het is gratis!

Als we hier van links naar rechts naar de koer­son­twik­kel­ing kijken dan zien we iets anders dan bij Alfen: het zil­ver beweegt zijwaarts. Uit­er­aard met uit­sla­gen, maar per sal­do is het zijwaarts.

Iets meer in detail duik­end zien we de licht­groene dal­ende trendli­jn waaron­der lagere top­pen wer­den neergezet. Lagere bodems bleven echter uit. 

De rode sti­j­gende trendli­jn ligt onder enkele hogere bodems die in novem­ber, decem­ber en jan­u­ari wer­den neergezet. In 2021 hebben we gezien dat de koers in één dag redelijk fel daalde en daarmee kwam het avon­tu­ur van zil­ver boven de rode trendli­jn aan een eind. Zie ook de beves­tig­ing van de RSI onder de grafiek. Wat aardig is om te zien is waar de dal­ing (vooral­snog?) eindigde… jawel, op de reeds veel eerder getrokken licht­groene trendli­jn. Die laat­ste lijn heeft sinds de opwaartse uit­braak al twee keer dienst gedaan als steun.

Op moment van schri­jven ben ik niet zo bang voor een verdere dal­ing. Ik verwacht een voortzetting van de zijwaartse beweg­ing en ik besef direct dat de ste­un van de zijwaartse beweg­ing op dit gedeelte van de grafiek lager ligt. Voor nu denk ik dat de licht­groene trendli­jn zijn werk als ste­un goed zal doen.

Boven­staande grafiek is weer heel anders dan de eerste twee en dat maakt TA (voor mij) ook zo inter­es­sant. De grafiek heeft u ook te danken aan lez­er poly­glot.

Brent Crude Oil, want daar prat­en we over, zien we vanaf begin 2020 tot diep in mei een aardi­ge duikel­ing mak­en. Pas daar­na begint de koers aan her­s­tel. Dat is overi­gens t.o.v. de US dollar.

Boven de donker­groene trendli­jn ziet u van alles gebeuren met als belan­grijk moment de opwaartse uit­braak door de rode dal­ende trendli­jn. Dat maak­te uitein­delijk de weg vrij voor een sti­jging die de top van eind augus­tus opwaarts wist uit te nemen. Op moment van schri­jven bevin­dt Brent Crude Oil zich in een mooi sti­j­gend trend­kanaal waarbin­nen deze week weer een nieuwe top is neergezet. Onder de grafiek ziet u dat de RSI geen zin heeft om aan dat feestje mee te doen. We hebben dus een negatieve diver­gen­tie te pakken.

Ik lig niet zo wakker van die diver­gen­tie en verwacht BCO bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal (per sal­do) verder te zien stijgen.

Ik eindig en begin met de Bit­coin. Deze zin is wellicht iets cryp­tisch maar dat past wel een beet­je bij een cryp­to­munt toch? Ik praat over eindig omdat het de laat­ste grafiek van van­daag is. Ik praat over begin omdat ik er een uit­ge­brei­de analyse van maak. Dit keer in een andere vorm dan dat u van mij gewend ben, namelijk uit­ge­spreid over vier columns. Wat ik wel hand­haaf is dat ik van lange ter­mi­jn naar uitein­delijk een gede­tailleerde dag­grafiek ga.

Als we din­gen toch eens van te voren wis­ten! Dan had ik nu heel rijk geweest, puur en alleen door mijn cen­t­jes in de Bit­coin te stoppen. 

Hier­boven ziet u de zoge­naamde area chart zoals de Amerika­nen dat zo mooi noe­men. In dit geval een maand­grafiek. Iedere maand wordt de slotko­ers als een pun­t­je neergezet en die pun­t­jes wor­den dan met elka­ar ver­bon­den. Zo ontstaat de iet­wat donkerblauw getrokken lijn. Daar­boven wordt het wit gelat­en en het gebied (area) onder de lijn wordt lichter blauw gekleurd.

Ik ga er verder geen analyse op loslat­en. Kijk er gewoon naar en droom even weg bij de gedachte dat u er vanaf het begin inzat.

Een fijne donderdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

15 januari 2021, 08:02

ik zou ook graag een analyse zien van Fuelcell Energy en Alfen (wat een eensgezindheid)
mvg, Petra

(0)
14 januari 2021, 19:58

ja, Alfen is tijdig verkocht. Mijn vraag is of er potentieel is om opnieuw - lager- in te stappen, gezien de maand- en weektoppen.

(0)
14 januari 2021, 17:44

Alfen zit ook op maand- en week- aan een top. Is er dan nog stijgingspotentieel op de daggrafiek?
Bedankt voor de duidelijke besprekingen!

(0)
14 januari 2021, 14:38

Kunt u uit de Nasdaq , Fuelcell Energy en Lithium Americas onder de loupe nemen?
Inmiddels uit de porto maar overweeg herinstap voor CM.com?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.