...

TA Bitcoin, Silver, Brent Crude Oil en Alfen

14 januari 2021, 13:21 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze don­derdag komen er weer een aan­tal ver­zoeknum­mers voor­bij, dit keer van lez­ers Hele­na en Poly­glot. Hele­na wil haar favori­et Alfen zien en lez­er poly­glot ver­zocht om zil­ver, olie en Bal­lard Pow­er Sys­tems. Drie van de vier genoemde items laat ik terugkomen in de analyse van vandaag.

Daar­naast kijk ik naar de Bitcoin. 


Het is wel zo beleefd dames voor te lat­en gaan van­daar dat ik met het ver­zoek van Hele­na begin.

One pic­ture tells more than a thou­sand words. Dat is waarschi­jn­lijk ook de reden waarom ik tech­nisch anal­ist ben een geen fun­da­menteel anal­ist. Twee andere rede­nen zijn dat ik niet slim genoeg ben om fun­da­menteel anal­ist te zijn en dat ik te lui ben!

Een blik van een tiende van een sec­onde vertelt dat Alfen zich in een uptrend bevin­dt. Kijkt u maar naar het­geen zich afspeelt boven de donker­groene sti­j­gende trendli­jn. Natu­urlijk ben ik het met u eens als u zegt dat er van alles gebeurt boven die lijn, maar in eerste instantie gaat het er even om de uptrend te herken­nen. Als dat lukt gaan we nu verder in detail.

Check nu de licht­groene trendli­jn, de sti­jging lijkt zich in een iets steilere trend te voltrekken. Onder de blauwe lijn wer­den even twee lagere top­pen neergezet, op dat moment al niet schokkend en inmid­dels weten we dat het slechts een pauze in de sti­jging was. De opwaartse uit­braak vond plaats in novem­ber 2020

Boven de rode trendli­jn zag u de sti­jging ver­snellen, maar we weten inmid­dels ook dat Alfen die felle sti­jging niet vast wist te houden. Zie ook even een detail bij de RSI waar een negatieve diver­gen­tie werd neergezet t.o.v. een nieuwe koer­stop in de grafiek. 

Wat van­daag, wat nu als u Alfen bez­it? Als u een hele strakke prof­it stop had bent u inmid­dels uit­gestopt, gefe­lici­teerd met de winst. Als u de stop wat ruimer had neergelegd, of niet met grote dis­ci­pline had toegepast (dit is niet goed) dan heeft u Alfen nog steeds en ik ver­moed dat dat niet ver­keerd is. Op moment van schri­jven verwacht ik aan de hand van boven­staande dag­grafiek dat er voor Alfen meer in het vat zit. 

Boven­staande grafiek is van het zil­ver en deze heeft u te danken aan lez­er poly­glot. Wilt u ook uw favori­et door de tech­nis­che man­gel gehaald hebben, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten, het is gratis!

Als we hier van links naar rechts naar de koer­son­twik­kel­ing kijken dan zien we iets anders dan bij Alfen: het zil­ver beweegt zijwaarts. Uit­er­aard met uit­sla­gen, maar per sal­do is het zijwaarts.

Iets meer in detail duik­end zien we de licht­groene dal­ende trendli­jn waaron­der lagere top­pen wer­den neergezet. Lagere bodems bleven echter uit. 

De rode sti­j­gende trendli­jn ligt onder enkele hogere bodems die in novem­ber, decem­ber en jan­u­ari wer­den neergezet. In 2021 hebben we gezien dat de koers in één dag redelijk fel daalde en daarmee kwam het avon­tu­ur van zil­ver boven de rode trendli­jn aan een eind. Zie ook de beves­tig­ing van de RSI onder de grafiek. Wat aardig is om te zien is waar de dal­ing (vooral­snog?) eindigde… jawel, op de reeds veel eerder getrokken licht­groene trendli­jn. Die laat­ste lijn heeft sinds de opwaartse uit­braak al twee keer dienst gedaan als steun.

Op moment van schri­jven ben ik niet zo bang voor een verdere dal­ing. Ik verwacht een voortzetting van de zijwaartse beweg­ing en ik besef direct dat de ste­un van de zijwaartse beweg­ing op dit gedeelte van de grafiek lager ligt. Voor nu denk ik dat de licht­groene trendli­jn zijn werk als ste­un goed zal doen.

Boven­staande grafiek is weer heel anders dan de eerste twee en dat maakt TA (voor mij) ook zo inter­es­sant. De grafiek heeft u ook te danken aan lez­er poly­glot.

Brent Crude Oil, want daar prat­en we over, zien we vanaf begin 2020 tot diep in mei een aardi­ge duikel­ing mak­en. Pas daar­na begint de koers aan her­s­tel. Dat is overi­gens t.o.v. de US dollar.

Boven de donker­groene trendli­jn ziet u van alles gebeuren met als belan­grijk moment de opwaartse uit­braak door de rode dal­ende trendli­jn. Dat maak­te uitein­delijk de weg vrij voor een sti­jging die de top van eind augus­tus opwaarts wist uit te nemen. Op moment van schri­jven bevin­dt Brent Crude Oil zich in een mooi sti­j­gend trend­kanaal waarbin­nen deze week weer een nieuwe top is neergezet. Onder de grafiek ziet u dat de RSI geen zin heeft om aan dat feestje mee te doen. We hebben dus een negatieve diver­gen­tie te pakken.

Ik lig niet zo wakker van die diver­gen­tie en verwacht BCO bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal (per sal­do) verder te zien stijgen.

Ik eindig en begin met de Bit­coin. Deze zin is wellicht iets cryp­tisch maar dat past wel een beet­je bij een cryp­to­munt toch? Ik praat over eindig omdat het de laat­ste grafiek van van­daag is. Ik praat over begin omdat ik er een uit­ge­brei­de analyse van maak. Dit keer in een andere vorm dan dat u van mij gewend ben, namelijk uit­ge­spreid over vier columns. Wat ik wel hand­haaf is dat ik van lange ter­mi­jn naar uitein­delijk een gede­tailleerde dag­grafiek ga.

Als we din­gen toch eens van te voren wis­ten! Dan had ik nu heel rijk geweest, puur en alleen door mijn cen­t­jes in de Bit­coin te stoppen. 

Hier­boven ziet u de zoge­naamde area chart zoals de Amerika­nen dat zo mooi noe­men. In dit geval een maand­grafiek. Iedere maand wordt de slotko­ers als een pun­t­je neergezet en die pun­t­jes wor­den dan met elka­ar ver­bon­den. Zo ontstaat de iet­wat donkerblauw getrokken lijn. Daar­boven wordt het wit gelat­en en het gebied (area) onder de lijn wordt lichter blauw gekleurd.

Ik ga er verder geen analyse op loslat­en. Kijk er gewoon naar en droom even weg bij de gedachte dat u er vanaf het begin inzat.

Een fijne donderdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

15 januari 2021, 08:02

ik zou ook graag een analyse zien van Fuelcell Energy en Alfen (wat een eensgezindheid)
mvg, Petra

(0)
14 januari 2021, 19:58

ja, Alfen is tijdig verkocht. Mijn vraag is of er potentieel is om opnieuw - lager- in te stappen, gezien de maand- en weektoppen.

(0)
14 januari 2021, 17:44

Alfen zit ook op maand- en week- aan een top. Is er dan nog stijgingspotentieel op de daggrafiek?
Bedankt voor de duidelijke besprekingen!

(0)
14 januari 2021, 14:38

Kunt u uit de Nasdaq , Fuelcell Energy en Lithium Americas onder de loupe nemen?
Inmiddels uit de porto maar overweeg herinstap voor CM.com?

(0)