...

TA AEX, DSM, ING, IMCD, Alfen, Bel-20 en goud

28 augustus 2021, 09:46 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Het week­end is begonnen en ik ga vier aan­de­len, edel­metaal en twee indices met u bek­ijken. Er zit­ten twee ver­zoeken bij die afgelopen don­derdag ook al aan bod kwa­men. Een lez­er ver­zocht er nog eens naar te kijken. Lat­en we de zeven grafieken maar gaan bekijken.


Het lijkt al een aan­tal weken of ik een glazen bol op mijn bureau heb staan voor wat betre­ft de AEX. Al zo’n 3 weken komen alle verwachtin­gen die ik hier op de site schri­jf een voor een uit. Voor de scep­ti­ci, kijk gerust mijn columns terug.

Mijn laat­ste wapen­feit is nu dat de vorige top van begin augus­tus opwaarts is uitgenomen, inmid­dels ook getest en dat we ver­vol­gens zouden door sti­j­gen. Zie voor dat laat­ste de can­dle van afgelopen vri­jdag. Ik verwacht dat we nog verder door zullen stijgen.

Borstk­lop­per­ij? Née hoor, maar wel heel leuk dat de grafiek zich zo heeft ontwikkeld. U weet het: de beurs heeft alti­jd gelijk, ik niet.

We kijken even snel of de beurs­graad­me­ter van onze Zuider­bu­ren nog bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal beweegt. Na een snelle blik kunt u zelf het antwo­ord geven.

Na het aan­tikken van de bovenkant bij de rode pijl ziet u dat ik nu een rood dal­end trendli­jn­t­je heb getek­end. De kans bestaat dat dat lijn­t­je de Bel-20 naar de onderz­i­jde van het trend­kanaal gaat brengen.

+++++ + + + + +

Een vraag­je aan lez­er Pluis, had u een ver­zoek gedaan bij de analyse van don­derdag? Ik zie namelijk uw reac­tie staan zon­der tekst. 

Bent u ook een lez­er en wilt u uw favori­et voor­bij zien komen in deze col­umn? Laat het mij dan gerust weten.

+++++ + + + + +

Lez­er Mis­ter bluesky ver­zocht mij nog­maals naar Alfen en goud te kijken van­wege de koer­son­twik­kelin­gen. Alfen (hier­boven) is gedaald, maar eigen­lijk is er niets aan de hand. De kans zat er don­derdag al in dat de koers, hele­maal bovenin het sti­j­gende trend­kanaal, een gezonde beweg­ing naar de onderz­i­jde van het trend­kanaal zou maken. 

Ik beschreef dat don­derdag al en het enige belan­grijke was hoe dicht men op de bal wilde spe­len. Oftewel, waar kwam uw stop. Bij diege­nen die veel ruimte geven kan dat dus de onderz­i­jde zijn. Diege­nen die er kor­ter op speelden hebben de posi­tie uit de porte­feuille getrapt.

Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky kijk ik opnieuw naar het goud. Goud heeft inder­daad boven het groene trendli­jn­t­je de rode dal­ende trendli­jn weten te door­breken. Dat is posi­tief. Voor mij veran­dert er niet zoveel. Heeft u goud in de porte­feuille, dan kunt u bli­jven zit­ten. Ik zie niet zoveel reden goud te kopen.

Boven de oran­je weer­stand­sli­jn zou er een koopsig­naalt­je komen.

De schit­terende grafiek van DSM bli­jft schit­terend. Toch moet ik u even wijzen op de koer­son­twik­kel­ing hele­maal rechts, de can­dle van afgelopen vrijdag. 

Bij de rode pijl ziet u al dat het de koers niet meer luk­te de bovenkant van het redelijk fel sti­j­gende trend­kanaal op te zoeken. Afgelopen vri­jdag zak­te de koers intra­day door de ste­un­li­jn van het trend­kanaal. Ik schri­jf dit niet omdat u nu in paniek moet rak­en, maar het zou een goed plan zijn dit week­end heel kri­tisch naar uw stop te kijken. Het kan bij­na niet anders dan dat het een prof­it stop is.

De enige vraag bij ING is of de koers door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn zal gaan. Op moment van schri­jven schat ik het hoger in dan 50% dat het gaat lukken. Daar zou dan een nieuw koopsig­naalt­je mee afgegeven gaan worden.

Let er wel even op dat de koers niet door de blauwe sti­j­gende trendli­jn heen zakt.

Met zeven grafieken vind ik het wel wellet­jes voor deze zater­dag. IMCD is de laat­ste voor van­daag. Het is een grap­pige grafiek, daar­naast mooi en interessant. 

Begin augus­tus ziet u een posi­tieve uitsch­i­eter gevol­gd door een aan­tal dagen van inlev­eren. De laat­ste weken is de koers weer geste­gen en nu aan­be­land bij de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Een opwaartse uit­braak van die rode lijn zal een koopsig­naalt­je opleveren. 

Wat gaat er nu gebeuren? Een opwaartse uit­braak van de rode lijn of een val door het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je? Als ik MOET gokken, dan zet ik wat geld in op een opwaartse uit­braak. Daar Ned­er­land echter nog steeds wat vage ver­schi­jnse­len van een vrij land ver­toont moet ik hele­maal niets en bli­jf ik aan de zijli­jn. Pas bij het koopsig­naal kijk ik hoe dat gebeurt en of ik zou willen instappen.

Ik wens u een heel fijn weekend. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 augustus 2021, 16:01

Hoi Marcel nee had geen vraag. Was een duimpje bij je vorige TA van goud. Maar er ging kennelijk iets mis.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.