...

TA AEX, Galapagos, ASM int en de "stop"

17 december 2020, 13:41 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Van­daag gaat het van all-time-highs tot diep tri­este koer­son­twik­kelin­gen. Ik ga de grafieken bek­ijken van de AEX, ASM inter­na­tion­al en Gala­pa­gos. Daar­naast kijk ik met een schuin oog naar het fenomeen stops. 

Iedereen heeft waarschi­jn­lijk de lunch achter de kiezen, dus we gaan snel van start.


Allereerst dank aan lez­er Mar­cel van Gronin­gen die mij onder de analyse van afgelopen dins­dag (AEX, AB Inbev, ABN en Adyen) waarschuwde dat de analyse van AEX waarschi­jn­lijk was weggevallen. Hij was niet weggevallen Mar­cel, ik moest hem alleen nog schri­jven! Ik bouw de col­umn alti­jd live” op. Als u nu, dus echt op dít moment, mijn col­umn zou ope­nen, dan ziet u nog geen enkele van de vier grafieken. Maar ik beloof u dat ze vol­gen en er over een uurt­je staan. Ijs, wed­er en Coro­na dienende. Zo, hopelijk is dat uit de wereld!

Ik ga naar de AEX.

Ned­er­land is in lock down gegaan en wat doet de AEX? Pre­cies, die gaat van­daag naar het hoog­ste punt sinds de ini­tiële dre­un door het virus. De koers bereikt van­daag op een haart­je na de koers van de top van voor het virus. Het tre­ft dat ik maar een sim­pele plaat­jeskijk­er ben en niet fun­da­menteel of strate­gisch moet verk­laren hoe dat nou weer kan gebeuren.

Puur naar de grafiek kijken zie ik een index de gezel­lig oploopt alsof er niets aan de hand is. Alsof niet bij­na elk MKB bedri­jf in zwaar weer ver­keert. Natu­urlijk, geen enkel MKB bedri­jf maakt deel uit van de AEX, maar het heeft wel invloed. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal zoekt de AEX steeds hogere regio­nen op en eigen­lijk is het alleen de RSI onder de grafiek die ver­moei­d­hei­dsver­schi­jnse­len ver­toont. Die ontwik­kel­ing bij de RSI kan erop wijzen dat de AEX het niet vol­houdt bovenin het sti­j­gende trend­kanaal en dat wellicht de onderz­i­jde gaat wor­den opge­zocht. Niets meer dan een nor­male ontwikkeling.

Bij de intro­duc­tie schreef ik al dat er ook een diep tri­este grafiek tussen zou zitten…

Die grafiek is de dag­grafiek van Gala­pa­gos. De koers reageerde met een gap op het voor het biotechbedri­jf slechte nieuws dat de FDA het medici­jn tegen reuma defin­i­tief weert van de (grote!) Amerikaanse markt. Ik kan het niet nalat­en even­t­jes te denken dat dit wel eens een soort pro­tec­tion­isme kan zijn, immers, Japanse en Europese toezichthoud­ers keur­den het medici­jn wel goed. Of denk ik nu te negatief op deze donderdagmiddag? 

De koers viel in ieder geval met een gap naar bene­den en ook de RSI zak­te met vrij veel geweld door de (rode) trendli­jn. We moeten twee jaar terug om zo’n lage koers tegen te komen. Is het dan nu over? Gaat het niet verder omlaag? Wel, ik ver­moed dat ik slecht nieuws heb, ik denk dat het nog veel lager kan. Sor­ry bezit­ters van het aan­deel, sor­ry man­age­ment en medew­erk­ers van Gala­pa­gos, maar dit is waarschi­jn­lijk nog niet de laag­ste koers die u heeft gezien. Ik zal er in mijn col­umn van aanstaande zater­dag verder op ingaan. Helpt u mij er a.u.b. aan herin­neren, bijvoor­beeld bij de reac­ties onder deze col­umn? Dank u wel! 

Dan een aan­deel dat het iets” beter doet dan Gala­pa­gos en dat is ASM International.

Wat u hier­boven ziet is de week­grafiek van ASM int., op deze wijze kri­jg ik meer koer­shis­to­rie op de beperk­te ruimte. U hoeft geen tech­nisch anal­ist te zijn om te zien dat het goed gaat met de koers, om niet te zeggen uit­stek­end! Kan het hoger? Jawel, want ASMI bevin­dt zich in unchart­ed ter­ri­to­ry. Is het nor­maal dat u het gevoel van hoogtevrees bekruipt? Jawel, dat is niet meer dan nor­maal. Voor­dat ik eindig met de dag­grafiek van ASM Inter­na­tion­al eerst even een zijspronget­je naar het fenomeen stops.

+++++ + + + + +

Lez­eres Hele­na schreef onder de col­umn van afgelopen dins­dag of ik iets over de stop kon schri­jven. Ik waarschuw vaak uw kost­bare bez­it te lat­en vergezellen van een stop. Zij ervaart dat het nogal moeil­ijk is hoe daar nu pre­cies mee om te gaan. Ik kan me dat heel goed voorstellen.

Allereerst zijn er hele bib­lio­theken over volgeschreven en als ik er over ga schri­jven ben ik bang dat ik er de vol­gende tien columns met gemak over vol schri­jf. Daar­naast komen we dan op een ander punt: Guy zal die con­tent waarschi­jn­lijk niet op de site willen. Wat u kunt doen is hem mailen en vra­gen of het goed is dat ik daar in 1, 2 of max­i­maal 3 columns op in ga.

Het hanteren van een stop is naar mijn mening essen­tieel, maar de han­de­laren op de beurs weten dat natu­urlijk ook en zullen niet schromen de koers er op een rustig moment even naar­toe te drukken en daarmee bent u uit­gestopt. Dus leg je een stop nu juist wel of juist niet in? Of bewaar je hem in je achter­hoofd, met alle voor- maar ook nade­len van dien? Uiterst moeil­ijke materie. 

+++++ + + + + +

U heeft de dag­grafiek van ASM Inter­na­tion­al nog tegoed.

Op dit veel kor­tere stuk­je koer­shis­to­rie ziet u de koers sinds eind okto­ber lekker oplopen. De top van juli (ook al een all-time-high) werd met speels gemak uitgenomen. Van­daag, intra­day, staat de koers op een haar na van het all-time-high. Of het nu nog verder omhoog gaat? Wel, ik sluit het niet uit. We kun­nen op zoek gaan naar indi­caties is de grafiek die kun­nen wijzen op een (tijdelijke) reac­tie. De eerste heb ik al gevon­den en het is er niet een om u druk over te mak­en. Het is de RSI die door de rode sti­j­gende trendli­jn is geza­kt. Een vol­gende indi­catie zou kun­nen zijn de blauwe trendli­jn die het niet meer gaat houden. Als vangnet ligt er dan alti­jd nog de licht­groene sti­j­gende trendli­jn die als ste­un gaat fun­geren. Ja, en wordt dan ook die laat­ste lijn neer­waarts uitgenomen, dan heeft u al drie indi­caties te pakken. Maar dan zult u de grafiek absolu­ut opnieuw moeten beoordelen.

Ik wens u een fijne donderdag.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

17 december 2020, 16:58

We weten genoeg over de stop:
beter de steun- / weerstandkoers in het achterhoofd houden
of de eigen winst-/ verliesgrens bepalen in het achterhoofd

de staarten onder/boven de draaikoers bewijzen dat de uitersten worden "gestolen".

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.