...

TA - AEX, Galapagos, Heineken en Arcelor Mittal

11 januari 2021, 08:18 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

De eerste volledi­ge beur­sweek van het nieuwe jaar hebben we achter de rug. Het sen­ti­ment bli­jft posi­tief en veel records zijn alweer ges­neu­veld. Deze week kijken we weer naar hard­lop­ers maar ook naar achterbli­jvers in de AEX.


AEX

We gaan verder met de analyse van de AEX van vorige week. De opgaande blauwe trendli­jn, welke begin novem­ber ingezet werd, is nog steeds intact. De weer­stand op 630 werd met speels gemak door­bro­ken. Per­soon­lijk had ik meer weer­stand verwacht maar de bli­jvende toe­stroom van nieuw kap­i­taal bli­jft de koersen opdrijven.

Zolang het trend­kanaal intact bli­jft is er nog geen reden om winst te nemen maar wees wel alert. De vol­gende sig­nalen kun­nen duiden op een aanstaande verzwakking:

  • Neer­waartse door­braak van het trendkanaal;
  • Negatieve kruis­ing van 20 en 50 daags voortschri­j­dend gemid­delde (groene lijn duikt onder de rode lijn); 
  • Hoge RSI (de RSI bevin­dt zich momenteel ver in de over­bought’ zone, wat kan duiden op aanstaande winstnemingen).

Bij een eventuele neer­waartse door­braak liggen de eerste vangnetten op 630 en 612 punten.

Gala­pa­gos


Het far­ma­ceutisch onder­zoeks­bedri­jf Gala­pa­gos heeft geen fraai beurs­jaar achter de rug. Sinds maart 2020 heeft het aan­deel zo’n 70% ingeleverd. Tweemaal werd de blauwe neer­gaande trendli­jn getest waar­na de koers verder daalde (zie paarse ellipsen). Uitein­delijk leek de koers ste­un te vin­den op 97 EUR. Na driemaal deze ste­un getest te hebben vond er nog­maals een vri­je val plaats. Dit­maal werd de koers op 75 EUR ges­tut. Dit is tevens het pri­js­niveau waar het aan­deel momenteel opereert. 

De eerste posi­tieve sig­nalen begin­nen zich aan te dienen:

  • 20-daags voortschri­j­dend gemid­delde opwaarts gebroken;
  • RSI leeft op vanu­it de over­sold’ zone.

Daar­naast nadert de koers langza­am maar zek­er de blauwe neer­gaande trendli­jn. De koers is hier sinds augus­tus 2020 niet meer in de buurt geweest, dus ik verwacht hier zek­er wat pri­js­ac­tie. Met alleen deze twee sig­nalen kan een long­posi­tie nog niet onder­bouwt wor­den. In de tussen­ti­jd hou ik de chart in de gat­en, opzoek naar meer signalen. 

Heineken


De multi­na­tion­al in de bier- en dranken­sec­tor heeft een gril­lig koersver­loop achter de rug. Sinds novem­ber begint het er tech­nisch beter uit te zien. In de afgelopen drie maan­den is de weer­stand op 93 EUR vier­maal getest. Een defin­i­tieve door­braak bli­jft tot op heden nog uit. 

De koers bevin­dt zich weer in de pre-coro­na pri­js­range wan­neer de weer­stand gebro­ken kan wor­den. Deze range ligt tussen de 93 — 104 EUR. Een mooi koers­doel ligt tussen de 95 — 100 EUR, een moment om de posi­ties te herzien en eventueel af te bouwen.

Arcelor Mit­tal


De koers van Arcelor Mit­tal maakt een stor­ma­chtige ontwik­kel­ing door. Sinds de weer­stand op 10,75 EUR gebro­ken is gaat de koers steil omhoog. Bin­nen iets min­der dan 2 maan­den werd er een plus van 95% neergezet. Hoe lang is een dergelijke sti­jging vol te houden?

De eerste weer­stand werd op 16,75 EUR gevor­md door twee oude top­pen rond het begin van 2020. Deze weer­stand werd echter met gemak gebro­ken. Op dit moment lijkt het erop dat de tweede weer­stand op 21,50 EUR zich op mag gaan mak­en voor een test.

Indi­en u posi­ties heeft wees dan wel alert. De koers beweegt zich strak langs de blauwe trendli­jn. Een neer­waartse breuk kan een ket­tin­gre­ac­tie aan win­st­ne­min­gen inlei­den wat een flinke koersval als gevolg kan hebben. Het eerste vangnet zie ik daarom op 16,75 EUR.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Gala­pa­gos en Heineken.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »