...

TA AEX, ING, Adyen en Relx

18 februari 2021, 14:18 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Wat gaat Adyen doen, het zou toch niet zo zijn dat.…

Een blik van­daag op vier grafieken en Adyen is er natu­urlijk een van. De andere drie zijn de AEX, ING en Relx. Grafieken die er al goed bijliggen of er aan zit­ten te komen. Ik ga snel naar de eerste grafiek. 


De eerste grafiek die ik van­daag bek­ijk is de AEX.

Als ik me goed herin­ner heb ik in de col­umn van dins­dag de rode trendli­jn geïn­tro­duceerd, of was het zater­dag al? Any­way, de lijn is iet­wat onge­bruike­lijk, want nor­maal trekken tech­nisch anal­is­ten de lijn eerst over de bodems, over hogere bodems, om daar­na een even­wi­jdi­ge trendli­jn over de top­pen te teke­nen. De zoge­heten trend­kanaal­li­jn. Wel, die eerste lijn lukt me niet, maar de tweede lijn wel. Zo heeft u de verk­lar­ing voor de rode lijn. 

We kun­nen zien dat onze nationale beurs­graad­me­ter zijn/​haar (?) kop heeft gestoten tegen die aparte rode lijn in de afgelopen dagen. Nu is de index wat aan het inlev­eren. Of dat erg is? Née, mijn mening is van niet. Zit u long in een FTI, natu­urlijk, dan doet het pijn, maar dan leest u deze col­umn hoogst­waarschi­jn­lijk niet. Zit u met een wat behouden­der posi­tie, dan verwacht ik dat de groe­nachtige sti­j­gende trendli­jn de index op zal vangen.

Mocht de groene sti­j­gende trendli­jn sneu­ve­len dan is er een tweede vangnet in de vorm van de licht­groene hor­i­zon­tale lijn die dienst doet als steun.

We gaan door met een financial.

Op deze dag­grafiek heb ik de koer­shis­to­rie wat langer geplot. U ziet de beweg­ing van voor het virus en dat doe ik bewust, ik kom daar zo op terug. De finan­cial is overi­gens ING

Als eerste ziet u dat het ING (nog?) niet is gelukt de top van voor het virus te bereiken. Heel anders dus dan de AEX en Adyen die we straks gaan bek­ijken. Maar er lijkt hoop te glo­ren dat ING zich bij die aan­de­len gaat scharen die het wel is gelukt. Lat­en we maar eens gaan kijken.

ING wist onlangs enkele posi­tieve ontwik­kelin­gen te lat­en zien. Op de onderkant van het roze dal­ende trend­kanaal wist ING ste­un te vin­den en daar heb ik toen ook direct de donker­groene sti­j­gende trendli­jn getek­end. Na een serieuze sti­jging wist ING uit het dal­ende trend­kanaal te breken en direct ook door de oran­je lijn. En nu is het de laat­ste beurs­da­gen ook nog gelukt opwaarts door de licht­groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn te breken.

Van­daag valt ING intra­day terug naar die licht­groene lijn en dat kan zeer wel de throw back zijn! Mocht dat ste­un­t­je het houden dan ligt de weg open naar het blauwe balk­je, het niveau van een bodem van januari/​feb­ru­ari 2020. Met een koers van ongeveer 8,80 en een mogelijke tar­get van 9,80 is het wellicht waard dit eens wat nad­er te bek­ijken. Mocht ING ook door die bodem weten te breken dan komt de top links op de grafiek in het vizier. Op ongeveer euro 10,80.

Ik heb de grafiek van Relx er inmid­dels bij gepakt.

Net als ING heeft ook Relx de top van voor het virus (nog?) niet bereikt. Het her­s­tel is best aardig, maar hoger dan het niveau van de oran­je lijn is Relx na februari/​maart 2020 nog niet geweest. 

De laat­ste maan­den zien we Relx boven het paarsachtige sti­j­gende trendli­jn­t­je steeds hogere bodems neerzetten, maar ook al diverse keren de kop stoten tegen het niveau euro 21,45. Onlangs was dat voor de vierde keer, als we niet te nauw kijken. 

Maar stel nou eens dat die rode hor­i­zon­tale lijn opwaarts wordt door­bro­ken, wat dan? Ik verwacht dat het in dat geval bin­nen de kort­ste keren tot een aan­val komt op de oran­je weer­stand­sli­jn. Die ligt over een niveau waar de koers maar één keer is geweest. Dus ik verwacht dat als de rode lijn opwaarts wordt uitgenomen dat kop­ers niet zo heel veel moeite hebben de oran­je bar­rière ook te nemen. Op dat moment ligt de weg open naar 25 euro. Een grafiek om in de gat­en te houden!

Ik sluit de col­umn af met Adyen.

Deze kan­jer gaat toch niet.…..???

Ik bedoel, dit aan­deel is in één woord geweldig. Dit aan­deel heeft in tegen­stelling tot Relx en ING al lang en breed de top van voor het virus uitgenomen. En wat een sti­j­gend trend­kanaal, en dan heb ik niet eens het hele trend­kanaal lat­en zien!

Ergens in een van de laat­ste columns heb ik geschreven dat Adyen wel eens een stap­je terug zou kun­nen gaan doen, omdat het zich hele­maal bovenin het trend­kanaal bevin­dt. Dat zou hele­maal niet erg zijn, even wat op adem komen en dan wellicht de stri­jd weer her­vat­ten, lees: weer stijgen.

Maar wat schertst nu mijn verbazing???

+++++ + + + + +

Mocht u tevre­den zijn over mijn columns, stu­urt u de link dan eens door aan iemand die u kent, die wellicht ook geïn­ter­esseerd is. Dat zou ik zeer op pri­js stellen. Dank u!

+++++ + + + + +

Maar wat schertst nu mijn ver­baz­ing? Ik zie Adyen een wim­pelt­je vor­men! Na een recente sti­jging staat dit patroon­t­je te boek als een con­tin­u­atiepa­troon. Dus: sti­jging, wim­pel, uit­braak aan de bovenkant voor een her­vat­ting van de stijging!

Als, als, als dat echt staat te gebeuren, dan kunt u ten eerste al kopen en ten tweede zal de koers dan opwaarts door de trend­kanaal­li­jn breken. Ver­taald, dan zou Adyen opwaarts uit het sti­j­gende trend­kanaal breken. Ik ben echt super benieuwd wat Adyen de komende peri­ode gaat doen!!!

Wel, dat waren m.i. vier inter­es­sante grafieken om te delen met u van­daag. Een fijne voortzetting van uw donderdag!

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist en schri­jft columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Mocht het zo zijn dat hij schri­jft over een aan­deel waarin hij een posi­tie heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.