...

TA AEX, ING, Unibail en verzoeken

1 juni 2021, 00:02 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Op deze vroege dins­dagocht­end voor u drie bek­ende namen en drie min­der bek­ende namen. De drie min­der bek­ende aan­de­len zijn op ver­zoek van een lez­er. De drie bek­ende namen zijn ING, Uni­bail en de AEX.


Ik begin met de index.

Het plaat­je van de AEX zet ik neer meer als update dan een uit­ge­brei­de beschri­jv­ing. We herken­nen denk ik alle­maal de voor­ma­lige uptrend en de laat­ste tijd de rode balk die een verdere sti­jging tegenhoudt.

Ik zie de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn niet zo maar 1,2,3 wor­den doorbroken.

Lez­er Mis­ter Bluesky heeft drie ver­zoeken bij mij neergelegd. We gaan naar de eerste en dat is Nor­we­gian Air Shut­tle ASA.

De koers lijkt ste­un te zoeken op de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn maar schi­jn bedriegt. Of had u zelf ook al de koers­be­weg­ing onder de rode lijn gezien? Kijkt u maar bij het oran­je pijltje.

De koers noteert al voor de derde dag onder de rode lijn die we nu dus als weer­stand moeten beschouwen. Het was tevens een verzwakking van de tech­nis­che con­di­tie van dit aan­deel. Mocht iemand dit aan­deel in bez­it hebben, dan heeft de val onder de rode lijn u waarschi­jn­lijk uit­gestopt. Is dat niet het geval, denk dan goed na waar u nu uw stop gaat leggen.

Bij ING heb ik alle lij­nen wegge­haald en een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end. ING heeft een hele mooie sti­jging lat­en zien en hoogst­waarschi­jn­lijk is het niet eens het einde. 

Wat we wel moeten verwacht­en is een dal­ing, een dal­ing bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Dat is echter niet meer dan nor­maal. Even wat stoom afblazen om dan waarschi­jn­lijk de sti­jging weer op te pakken. Het is natu­urlijk wel zaak alert te bli­jven en er op te let­ten dat de koers niet uit het sti­j­gende trend­kanaal valt. Zit ING in uw porte­feuille, kijk dan waar uw stop komt te liggen. Gelukkig mag u dat laat­ste hele­maal zelf bepalen.

Het tweede ver­zoeknum­mer is Equinox Gold Cor­po­ra­tion. Van links naar rechts kijk­end op de grafiek ziet u dat de koers fors heeft ingeleverd. Lagere top­pen en lagere bodems vol­gden elka­ar op. Maar er lijken betere tij­den te zijn aangebroken.

De koers is opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn gebro­ken en als we naar de bodem van maart kijken dan heeft de koers al twee hogere bodems neergezet. Met het ver­g­root­glas erbij zien we ook dat er al twee hogere top­pen staan. Ik heb alvast een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end. De koers beweegt zo goed als bovenin dat trend­kanaal, houd dus voorzichtig reken­ing met een correctie.

Uni­bail-Rodam­co-West­field. Een hele mond vol en toch gaat het maar over één aan­deel. Het vastgoedfonds.

Na een mooie sti­jging is het aan­deel nu zijwaarts aan het bewe­gen. Ik heb een hor­i­zon­tale trad­in­grange getek­end. De onderkant ligt op ongeveer euro 64,80 en de bovenkant op euro 74,40. Mocht de koers in de toekomst aan de boven­z­i­jde uit­breken dan kun­nen we voorzichtig reken­ing houden met een koers­doel van zo’n 84 euro. Maar lat­en we eerst maar eens kijken of het wel tot een opwaartse uit­braak komt…

Ik ga naar het derde ver­zoeknum­mer tevens laat­ste aan­deel voor vandaag.

Ik moet eerlijk beken­nen dat ik van geen van de drie aan­de­len had geho­ord. Hier­boven ziet u de dag­grafiek van Wheaton Pre­cious Met­als Cor­po­ra­tion. Net als het eerder beschreven Equinox heeft ook dit aan­deel aardig ingeleverd. Ook hier ziet u de reeks lagere top­pen en lagere bodems.

De koers is alweer een tijd­je gele­den opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn gebro­ken en heeft de lijn ook al als nieuwe ste­un getest. Oude weer­stand wordt nieuwe ste­un, zie de beweg­ing boven de oran­je pijl.

De koers beweegt als sinds maart bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal en zet hogere bodems en hogere top­pen neer. Er is geen directe reden om aan te nemen dan dat nu eindigt. Wel is het ver­standig reken­ing te houden met een milde cor­rec­tie daar het aan­deel zich bovenin het trend­kanaal bevin­dt. Niets ern­stigs in eerste instantie en als de koers bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal bli­jft gaat het vanzelf op een test van de rode hor­i­zon­tale weer­stand aankomen.

Laat uw ver­zoek onder bij de reac­ties achter!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.