...

TA AEX, KBC, VW en meer

19 april 2021, 23:59 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Op deze vroege dins­dagocht­end ga ik zes grafieken met u bek­ijken. Het meren­deel zijn ver­zoeken van lez­ers. Ik voeg er zelf de AEX aan toe. Lat­en we maar direct met het eerste aan­deel beginnen.


Het eerste aan­deel is een Duits aan­deel en is op ver­zoek van lez­eres helene.

De koers van het aan­deel Volk­swa­gen ging heel wat maan­den zijwaarts. Novem­ber 2020 leek echter de aanzet tot een parabolis­che sti­jging. Het aan­deel zette een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen neer. Dat feest duurde tot en met afgelopen maand.

Nu zien we sinds maart (2021) nog wel hogere bodems maar geen hogere top­pen meer. Op ongeveer euro 248 zien we dat verkop­ers in de markt komen en dat er geen hogere top­pen meer wor­den neergezet. Heel voorzichtig mogen we nu al verwacht­en dat die weer­stand op euro 248 opwaarts gaat wor­den uitgenomen. Vaar er niet blind op, maar houd het wel in het achterhoofd.

Voor onverwachte beweg­in­gen, zoals een neer­waartse uit­braak uit de driehoek, is de stop uit­gevon­den. Denk dus goed na waar u een stop wilt leggen.

Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky behan­del ik drie aan­de­len uit de VS. Ik zal direct maar beken­nen dat ik er nog nooit van geho­ord had. Dan kan te mak­en hebben met de korte beur­shis­to­rie van de aan­de­len. Ik kan er niet al te veel van zeggen, maar ga toch een poging wagen.

De eerste is Palan­tir Tech Inc. Ik con­cen­treer me op het rechtergedeelte van de grafiek, daar waar de twee lij­nen zijn getek­end. Daar­tussen gaat de koers zijwaarts tot licht dal­end. Een door­braak van een van de twee lij­nen zal naar waarschi­jn­lijkheid een eerste indi­catie zijn wat de koers op korte ter­mi­jn gaat doen. Een neer­waartse door­braak zou een rit naar de intro­duc­tieko­ers kun­nen beteke­nen. Een opwaartse door­braak kan een rit naar USD 30 — 31 opleveren. 

Het tweede aan­deel is Cor­sair Gam­ing Inc. 

De neer­waartse door­braak van de rode sti­j­gende trendli­jn was een sig­naal om afscheid te nemen. Daar­na was de door­braak van de groene dal­ende trendli­jn juist weer een (licht) posi­tief teken, het aan­deel daalde niet verder.

Nu zien we rechts op de grafiek de oran­je hor­i­zon­tale lijn en het sti­j­gende trendli­jn­t­je. Heeft u het aan­deel bli­jf dan vooral­snog zit­ten en wees alert op de uit­braak die vroeg of iets lat­er gaat komen. Een uit­braak aan de onderz­i­jde kan het sig­naal zijn om weg te wezen. Een opwaartse uit­braak van de oran­je lijn betekent dat u kan bli­jven zit­ten of zelfs bij kan halen.

Ook bij Gatos Sil­ver Inc. is de koer­shis­to­rie beperkt. Na een eerste zijwaartse beweg­ing ging het Gatos Sil­ver voor de wind met als meest opval­lende dag de koers­be­weg­ing eind januari/​begin feb­ru­ari. Terugk­ijk­end lei­d­de dat de neer­waartse beweg­ing in. Het aan­deel zit nu in een neer­waartse trend.

Rond USD 9,30 ligt momenteel een belan­grijke ste­un, zie de gri­jze hor­i­zon­tale lijn. Mocht de koers door die hor­i­zon­tale ste­un zakken, dan gaat het waarschi­jn­lijk zeer rap naar de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal. Zoekt het aan­deel daar echter juist ste­un, dan kan het iets oplopen, maar komt daar­na de bovenkant van de dal­ende trend­kanaal tegen. 

Op moment van schri­jven heb ik Gatos Sil­ver liev­er niet in de portefeuille.

Inmid­dels zit ik bij de AEX, die al een tijd­je niet voor­bij is gekomen in mijn col­umn. Het is dus tijd voor een update.

We zien een sti­j­gend trend­kanaalt­je bin­nen een grot­er sti­j­gend trend­kanaal. Bin­nen dat kleinere trend­kanaalt­je heeft de koers nu voor de tweede keer de kop gestoten tegen 720 pun­ten. Naar mijn mening wordt het de komende beurs­da­gen zeer inter­es­sant, want wat gaat de AEX doen? Gaat de index zakken uit het kleinere trend­kanaalt­je en wellicht de onderz­i­jde opzoeken van het (veel) grotere sti­j­gende trend­kanaal? Of biedt het licht­blauwe trend­kanaalt­je ste­un en gaat het opwaarts door 720 en de boven­z­i­jde van het trend­kanaalt­je opzoeken? Ik heb zo’n ver­moe­den dat we daar van­daag al antwo­ord op krijgen.

Lez­eres Hele­na breekt een lans om enkele Bel­gis­che aan­de­len de revue te lat­en passeren, voor de Bel­gis­che leden. Dat is uit­er­aard geen enkel probleem.

Ik heb voor van­daag gekozen voor KBC. Van lez­eres Hele­na en natu­urlijk ook van andere Bel­gis­che lez­ers verneem ik graag welke Bel­gis­che aan­de­len u nog meer zou willen zien. 

We kun­nen stellen dat novem­ber 2020 een uit­stek­ende maand was voor KBC. Koer­stech­nisch dan, fun­da­menteel heb ik geen enkel idee. Van net iets boven 40 euro steeg de finan­cial in korte tijd naar ongeveer euro 64. Sinds­di­en houden kop­ers en verkop­ers elka­ar aardig in even­wicht bin­nen een band­breedte met gren­zen euro 56 en 64.

Kijk nu eens naar de gri­jze sti­j­gende trendli­jn. Ik vind hem best mooi. Het betekent ook dat we op een mooi duel tussen de bulls en de bears afsteve­nen en we zit­ten op de voorste rij.

Gaan de bulls win­nen en gaan we opwaarts uit de hor­i­zon­tale trad­in­grange breken? Of zijn de bears te sterk en gaat de gri­jze sti­j­gende trendli­jn neer­waarts wor­den door­bro­ken en bli­jven we daarmee bin­nen de hor­i­zon­tale trad­in­grange? Ik ben zelf reuze benieuwd, dus laat de stri­jd tussen de beren en de stieren maar losbranden! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.