...

TA AEX, Philips, Aegon en Prosus

9 december 2020, 15:57 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Als trouwe lez­er van mijn col­umn verwachtte u waarschi­jn­lijk gis­teren mijn tech­nis­che analyse. Ik was echter bezig de nat­tigheid en koude te ver­ruilen voor een wat zon­niger oord. Van­daag kri­jgt u alsnog mijn analy­ses van enkele grafieken en wel van de AEX, Phlilps, Aegon en Prosus.

Lat­en we snel gaan kijken wat de markt ons verteld.


De finan­cial Aegon is als eerste aan de beurt.

Na de dre­un door Coro­na begon Aegon te her­stellen en in de maan­den maart, april en mei kwam de koers niet verder dan euro 2,55. Het duurde tot juni tot de finan­cial dat niveau wist te door­breken. In de maan­den daar­na ging het aan­deel ste­vig heen en weer, maar wist telkens maar niet door euro 3,05 te breken. Iedere keer werd de koers op dat niveau terug naar bene­den geduwd.

Het duurde tot eind novem­ber alvorens het Aegon luk­te die euro 3,05 opwaarts uit te nemen. Alles mooi en prachtig, maar het is de finan­cial nog steeds niet gelukt bij het niveau van voor Coro­na te komen. Denk dan aan bijvoor­beeld 4 euro. 

Aegon beweegt nu bin­nen een hor­i­zon­tale trad­in­grange met gren­zen 3,05 en 3,26. Zie het blauwe blok­je. Ik heb uit de grafiek nog geen clou waar het aan­deel uitein­delijk gaat uit­breken. Bezit­ters van een aan­deel Aegon kun­nen bli­jven zit­ten ter­wi­jl ze hun stop in de gat­en houden.

In tegen­stelling tot Aegon heeft Philips al wel een hogere top neergezet dan die van voor Coro­na. De laat­ste weken noteert Philips daar overi­gens weer net iets onder.

Een opval­lende lijn is de blauwe trendli­jn. Deze liep van juli tot en met okto­ber over de (steeds lagere) top­pen. In novem­ber wist Philips daar opwaarts door te breken en lat­er die maand werd de trendli­jn opnieuw getest, maar nu als ste­un. Ik heb ook de donker­groene hor­i­zon­tale lijn getek­end die nu al een aan­tal keer als ste­un is getest.

Philips bevin­dt zich op moment van schri­jven in de apex van twee lij­nen, de eerder beschreven donker­groene lijn en de rode trendli­jn. Ook hier verk­lapt de grafiek niet veel over waar de koers zou kun­nen gaan uit­breken, aan de boven­z­i­jde of aan de onderz­i­jde. Mocht de donker­groene ste­un sneu­ve­len, dan is er iets lager alti­jd nog de blauwe lijn. 

Net als bij Aegon kunt u ook in Philips bli­jven zit­ten, als u uw stop maar in de gat­en houdt.

Als derde grafiek is Pro­sus aan de beurt.

Pro­sus heeft al lang en breed afgerek­end met de top van voor het virus. Sterk­er, het noteert er van­daag de dag gewoon boven. Kijk ook even terug naar pre­cies een maand gele­den toen het aan­deel een nieuw all-time-high” neerzette.

Het all-time-high wist Pro­sus niet vast te houden, maar het noteert er ook weer niet heel ver onder. Net als bij Philips zien we de koers hele­maal de apex induiken, hier zijn het de rode en blauwe trendli­jn. We hebben 100% zek­er­heid dat de koers van­daag of i.i.g. deze week gaat uit­breken, maar ook hier moet ik de richt­ing schuldig blijven. 

U als bezit­ter van Pro­sus kan gewoon bli­jven zit­ten en de enige vraag is nu hoe strak of los u uw stop neerlegt.

Ik heb de index voor het laatst bewaard, dus hier komt de AEX.

De AEX is geen vreemde in mijn columns, dus velen zal het plaat­je bek­end voorkomen. Het rode dal­ende trend­kanaal, de blauwe hor­i­zon­tale lijn en het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je. Nieuw is het blauwe blok­je, de index lijkt een steil­er ver­loop aan te kun­nen en daarover heb ik het blauwe sti­j­gende trend­kanaalt­je getek­end. De index noteert op moment van schri­jven in de boven­ste helft van het blauwe trendkanaal.

Het is al met al redelijk sterk wat onze nationale beurs­graad­me­ter laat zien en ik zie weinig tot niets in de grafiek wat het feestje zou kun­nen ver­storen. Zit u long dan kunt u helaas niet achterover leunen en in slaap vallen. De markt kan u alti­jd ver­rassen dus het is zaak alert te bli­jven en uw stop te mon­i­toren. Voor nu: geni­et van het moment!

Ik wens u een fijne voortzetting van deze woensdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 december 2020, 19:56

Hoi, altijd geïnteresseerd in je TA's.
Zou je AB Inbev en Pharming eens willen uitwerken?

(0)