...

TA AEX, Philips, Aegon en Prosus

9 december 2020, 15:57 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Als trouwe lez­er van mijn col­umn verwachtte u waarschi­jn­lijk gis­teren mijn tech­nis­che analyse. Ik was echter bezig de nat­tigheid en koude te ver­ruilen voor een wat zon­niger oord. Van­daag kri­jgt u alsnog mijn analy­ses van enkele grafieken en wel van de AEX, Phlilps, Aegon en Prosus.

Lat­en we snel gaan kijken wat de markt ons verteld.


De finan­cial Aegon is als eerste aan de beurt.

Na de dre­un door Coro­na begon Aegon te her­stellen en in de maan­den maart, april en mei kwam de koers niet verder dan euro 2,55. Het duurde tot juni tot de finan­cial dat niveau wist te door­breken. In de maan­den daar­na ging het aan­deel ste­vig heen en weer, maar wist telkens maar niet door euro 3,05 te breken. Iedere keer werd de koers op dat niveau terug naar bene­den geduwd.

Het duurde tot eind novem­ber alvorens het Aegon luk­te die euro 3,05 opwaarts uit te nemen. Alles mooi en prachtig, maar het is de finan­cial nog steeds niet gelukt bij het niveau van voor Coro­na te komen. Denk dan aan bijvoor­beeld 4 euro. 

Aegon beweegt nu bin­nen een hor­i­zon­tale trad­in­grange met gren­zen 3,05 en 3,26. Zie het blauwe blok­je. Ik heb uit de grafiek nog geen clou waar het aan­deel uitein­delijk gaat uit­breken. Bezit­ters van een aan­deel Aegon kun­nen bli­jven zit­ten ter­wi­jl ze hun stop in de gat­en houden.

In tegen­stelling tot Aegon heeft Philips al wel een hogere top neergezet dan die van voor Coro­na. De laat­ste weken noteert Philips daar overi­gens weer net iets onder.

Een opval­lende lijn is de blauwe trendli­jn. Deze liep van juli tot en met okto­ber over de (steeds lagere) top­pen. In novem­ber wist Philips daar opwaarts door te breken en lat­er die maand werd de trendli­jn opnieuw getest, maar nu als ste­un. Ik heb ook de donker­groene hor­i­zon­tale lijn getek­end die nu al een aan­tal keer als ste­un is getest.

Philips bevin­dt zich op moment van schri­jven in de apex van twee lij­nen, de eerder beschreven donker­groene lijn en de rode trendli­jn. Ook hier verk­lapt de grafiek niet veel over waar de koers zou kun­nen gaan uit­breken, aan de boven­z­i­jde of aan de onderz­i­jde. Mocht de donker­groene ste­un sneu­ve­len, dan is er iets lager alti­jd nog de blauwe lijn. 

Net als bij Aegon kunt u ook in Philips bli­jven zit­ten, als u uw stop maar in de gat­en houdt.

Als derde grafiek is Pro­sus aan de beurt.

Pro­sus heeft al lang en breed afgerek­end met de top van voor het virus. Sterk­er, het noteert er van­daag de dag gewoon boven. Kijk ook even terug naar pre­cies een maand gele­den toen het aan­deel een nieuw all-time-high” neerzette.

Het all-time-high wist Pro­sus niet vast te houden, maar het noteert er ook weer niet heel ver onder. Net als bij Philips zien we de koers hele­maal de apex induiken, hier zijn het de rode en blauwe trendli­jn. We hebben 100% zek­er­heid dat de koers van­daag of i.i.g. deze week gaat uit­breken, maar ook hier moet ik de richt­ing schuldig blijven. 

U als bezit­ter van Pro­sus kan gewoon bli­jven zit­ten en de enige vraag is nu hoe strak of los u uw stop neerlegt.

Ik heb de index voor het laatst bewaard, dus hier komt de AEX.

De AEX is geen vreemde in mijn columns, dus velen zal het plaat­je bek­end voorkomen. Het rode dal­ende trend­kanaal, de blauwe hor­i­zon­tale lijn en het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je. Nieuw is het blauwe blok­je, de index lijkt een steil­er ver­loop aan te kun­nen en daarover heb ik het blauwe sti­j­gende trend­kanaalt­je getek­end. De index noteert op moment van schri­jven in de boven­ste helft van het blauwe trendkanaal.

Het is al met al redelijk sterk wat onze nationale beurs­graad­me­ter laat zien en ik zie weinig tot niets in de grafiek wat het feestje zou kun­nen ver­storen. Zit u long dan kunt u helaas niet achterover leunen en in slaap vallen. De markt kan u alti­jd ver­rassen dus het is zaak alert te bli­jven en uw stop te mon­i­toren. Voor nu: geni­et van het moment!

Ik wens u een fijne voortzetting van deze woensdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 december 2020, 19:56

Hoi, altijd geïnteresseerd in je TA's.
Zou je AB Inbev en Pharming eens willen uitwerken?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.