...

TA AEX, Philips, Signify en BESI

26 januari 2021, 14:07 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Nieuwe week, nieuwe kansen. Wat mag u van­daag van mij verwacht­en? Het vol­gende: vier grafieken en in het ver­lengde van een van de bedri­jven die ik van­daag bespreek een spe­ciale lamp. Ik had er nog niet van geho­ord, u wel? Lat­en we maar eens gaan kijken hoe de grafieken van de AEX, Philips, Sig­ni­fy en BESI erbij liggen.


De col­umn van van­daag begint met de grafiek van de AEX.

Ik word met de dag voorzichtiger met de AEX. Née, niet omdat ik verwacht dat er een grote dal­ing aanstaande is. Ik denk alleen dat de kracht van de sti­jging er een beet­je uit aan het lopen is.

Wat is er aan de hand? Wel, allereerst een ver­wi­jz­ing naar de drie trend­kanalen. U als regel­matige lez­er van mijn col­umn kent ze wel. Als ik u mid­den in de nacht wakker zou mak­en, dan kunt u ze zo repro­duc­eren. Maar kijk nu rechts op de grafiek, bij het blauwe sti­j­gende trend­kanaal en nog spec­i­fiek­er bij het rode pijlt­je. Er is gebeurd waar ik al voor waarschuwde: gis­teren buitelde de index intra­day uit het trend­kanaalt­je en nog iets belan­grijk­er, de koers sloot er onder.

Van­daag opende onze nationale beurs­graad­me­ter duidelijk onder het trend­kanaal en ook intra­day lagen vele koer­sno­terin­gen onder het trend­kanaal. Op moment van schri­jven — de beurs is nog open — klimt de koers weer bin­nen het trend­kanaalt­je. De bulls en bears zijn in een heftige stri­jd ver­wikkeld en ik ben zeer benieuwd of het de bulls gaat lukken de AEX bin­nen het trend­kanaal te lat­en sluiten. Lat­en we ook de RSI onder de grafiek niet vergeten.

Zoals ik al in eerdere columns schreef, ik word voorzichtiger. Ik probeer don­derdag op de index terug te komen.

Ik ga door met het aan­deel BESI.

Op deze dag­grafiek heb ik de koer­shis­to­rie zolang teruggepakt dat u de top van voor Coro­na kan zien. Net als veel aan­de­len dook BESI naar bene­den n.a.v. het nieuws rond het virus. Maar u ziet ook het her­s­tel en dat het de koers al relatief snel luk­te weer op het niveau van die top van feb­ru­ari 2020 te komen.

Begin sep­tem­ber druk­ten kop­ers de koers even door de top van feb­ru­ari, maar dat was absolu­ut geen lang lev­en beschoren. De koers kwam er maar twee dagen boven waar­van slechts één dag met een slotkoers. 

Over de top van dat uit­braak­je en de top van okto­ber heb ik de blauwe trendli­jn getek­end en zoals we nu kun­nen zien is die lijn inmid­dels opwaarts door­bro­ken. Dat was het startschot voor een mooie ral­ly die BESI tot ruim boven de top uit feb­ru­ari 2020 bracht.

Op moment van schri­jven ben ik aardig posi­tief op BESI en als ik echt iets zou willen zoeken om te zeuren dan zie ik een patroon bij de can­dle­sticks en de RSI die een lager top­je neerzet. In wezen niets aan de hand, het zijn twee kleine bel­let­jes op de top. Voor de (waakzame) bezit­ter sig­naalt­jes nog waakza­mer te worden. 

Op naar Philips.

Net als over BESI kan ik ook posi­tieve din­gen schri­jven over Philips. Natu­urlijk, de grafiek ziet er heel anders uit, maar ook hier zijn er mooie ontwikkelingen:

- het was Philips in juli 2020 al even gelukt tot boven de top van voor het virus te reiken.

- het is Flip­pen gelukt opwaarts uit de groene trad­in­grange te breken

- de RSI doet mee en

- met die recente uit­braak zette Philips de hoog­ste koers neer op dit gedeelte van de koershistorie.

Op basis van de opwaartse uit­braak uit de groene range zou ik een koers­doel van 48 euro kun­nen opgeven. Ik twi­jfel daar een beet­je over omdat ik het geen trad­in­grange uit de boek­jes vind.

De weg naar boven ligt open en voor bezit­ters van Philips kan ik wijzen op de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Die lijn kunt u in de gat­en houden om daaromtrent uw stop te plaatsen.

Ik eindig van­daag met Signify.

We hebben weer een grafiek te pakken uit de cat­e­gorie U hoeft geen tehnisch anal­ist te zijn om te bepalen in welke trend Sig­ni­fy zit. Juist…stijgend dus.

Dit aan­deel is ontstaan uit een voor­ma­lige divisie van Philips en werd in mei 2016 naar de beurs gebracht. Oor­spronke­lijk onder de naam Phlips Light­ning. Twee jaar lat­er werd de naam veran­derd in Signify.

Even naar iets zoek­end op inter­net kwam ik een artikel in een krant tegen over een prod­uct van Sig­ni­fy: de COVID-lamp!?!? Die lamp schi­jnt niet aan te slepen te zijn, ondanks de ver­hoogde pro­duc­tie door Sig­ni­fy. Nu, ik doe geen enkele uit­spraak over de werk­ing van de lamp en het RIVM spreekt zijn twi­jfels hierover uit. Maar ja, die twi­jfe­len over alles zou ik zeggen, behalve over het vac­cin. Had u al van deze lamp geho­ord, ik i.i.g. niet. 

De grafiek twi­jfelt niet, hogere bodems en hogere top­pen vol­gen elka­ar in rap tem­po op. Ook de top van voor het virus is al lang en breed uitgenomen. In de eerste beur­sweek van 2021 nam Sig­ni­fy de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn uit en kop­ers rold­en over elka­ar heen, de koers opstuwend.

Het enige wolk­je aan de lucht is de RSI die niet mee­doet met nieuwe top­pen. Wellicht de voor­bode van een stap­je terug voor de koers van Sig­ni­fy. Als dat al gebeurt dan moeten we dat waarschi­jn­lijk inter­preteren als wederom een nieuw instapmoment.

+++++ + + + + +

Bent u een nieuwe lez­er van mijn col­umn en heeft u een favori­et? Laat het onder bij de reac­ties even weten en wellicht vin­dt u uw favori­et bin­nenko­rt terug in deze columns!

+++++ + + + + +

Een fijne dag toegewenst.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.