...

TA AEX, RD, Cisco, Volkswagen, Alfen en UCB

18 januari 2022, 09:46 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Met grafieken uit de DAX, AEX, Dow Jones, Bel-20 en AMX hebben we van­daag een aardig men­gel­moes­je te pakken. Zo komen Volk­swa­gen, Cis­co, RD, Alfen en UCB voor­bij. Meestal neem ik ook de AEX even mee en deze col­umn vormt daar geen uit­zon­der­ing op.

We gaan van start!Cis­co:

We begin­nen met een aan­deel uit de Dow Jones. De beurs is daar nog ges­loten en dat maakt dit direct het enige aan­deel met een slotko­ers. De rest van de grafieken zal intra­day zijn. 

Met de nodi­ge pieken en dalen jazek­er, maar de trend is per sal­do opwaarts. Kijkt u maar van links op de grafiek naar rechts. Onder de rode dal­ende trendli­jn zien we iets wat tech­nisch anal­is­ten offi­cieel nog geen lagere top noe­men, maar feit is wel dat Cis­co lager dan het niveau van de top van rond de jaar­wis­sel­ing neer bene­den krulde. Deze beur­sweek kun­nen er twee beweg­in­gen komen:

1. de koers zakt door de groene lijn en dan gaat Cis­co waarschi­jn­lijk een lagere top en bodem neerzetten

2. de koers zoekt ste­un op de groene lijn, gaat met de rode trendli­jn breken en gaat die top van rond de jaar­wis­sel­ing opzoeken.

Mocht u Cis­co hebben hoop dan op het tweede sce­nario en kijk dagelijks heel goed waar uw stop komt. 

AEX:

Dat wordt een span­nend dag­je voor de AEX! Op het moment van het samen­stellen van de grafiek noteert de index een frac­tie onder de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Dat zou willen zeggen, met de voorgeschiede­nis in het achter­hoofd, dat de chart op weg lijkt naar een vol­gende verzwakking. De beurs is nog maar net open, maar een slot onder de oran­je lijn zou sim­pel­weg een verzwakking zijn. In de gat­en houden dus.

===== = = = = =
Ik weet niet wat ik heb gedaan lezer(es) Pluis, maar graag gedaan!
===== = = = = =

Volk­swa­gen op ver­zoek van lez­er lda:

Van links naar rechts kijk­end bespeuren we een per sal­do dal­ende trend. Lagere top­pen wor­den afgewis­seld met lagere bodems. Kijken we daar­ente­gen vanaf de bodem begin decem­ber tot aan nu dan zien we enkele hogere bodems en hogere toppen.

Die hogere bodems en top­pen boven de groene sti­j­gende trendli­jn hebben de koers opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn ges­tuwd. Dat laat­ste voltooid deel­wo­ord sug­gereert kracht en dat is iets wat bij de uit­braak ont­breekt. Desal­ni­et­temin hebben de bulls een tik uitgedeeld aan de bears.

Zit u in (een) Volk­swa­gen, bli­jf com­fort­a­bel zit­ten. Een vol­gend koopsig­naalt­je vol­gt als het recente top­je opwaarts zou wor­den uitgenomen. Vergeet de stop niet.

Alfen:

===== = = = = =
Vraagt u zich nu af hoe uw favori­ete aan­deel er tech­nisch bijligt geef dat dan hieron­der bij de reac­ties even aan.
===== = = = = =

Tsja, het vol­gende bel­let­je is weer gegaan bij Alfen. De paarse hor­i­zon­tale ste­un­li­jn is neer­waarts door­bro­ken en dat is het zoveel­ste verkoopsig­naal. Een geluk bij een ongeluk is dat de koers niet rap is gedaald na die door­braak, maar ik vraag u op te passen met dit aan­deel. Sta niet raar op de kijken als we bin­nenko­rt niveaus van euro 63 en zelfs 55 gaan zien. Weet de koers zich onver­hoopt weer boven de paarse weer­stand weten te vecht­en dat kunt u min­der bevreesd worden.

Roy­al Dutch:

RD en Alfen, een ver­schil van dag en nacht. Dit aan­deel ligt er in tegen­stelling tot Alfen tech­nisch mooi bij. Na een hele serie wapen­feit­en is het laat­ste wapen­feit dat de koers opwaarts door de oran­je weer­stand­sli­jn is gebro­ken. Beter: de daaropvol­gende krachtige sti­jging is het laat­ste wapenfeit.

We moeten er even reken­ing mee houden dat als de beurs nu zou sluiten dat de can­dle een shoot­ing star zou zijn. In dat geval zouden we voor moeten sorteren op een reac­tie. Dat zou geen prob­leem zijn, dat is een volkomen natu­urlijke beweg­ing. Bli­jf net als ik (ja, ik heb een posi­tie en in het ver­lengde van mijn dis­claimer moet ik die melden) zit­ten in RDSA en bepaal net als ik waar uw stop ligt. 

We hebben al aan­de­len uit de DAX, Dow Jones, AEX en AMX bekeken en als laat­ste kijk ik met u naar een aan­deel uit de Bel-20. UCB op ver­zoek van lezer(es) lda:

Ik heb maar één lijn getrokken, maar oh, wat is die belan­grijk! Er zijn al heel wat verkoopsig­nalen geweest, maar de eventueel vol­gende liegt er niet om. Mocht de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn neer­waarts wor­den uitgenomen.….…..

Sail­lant detail, de koers noteert op moment van schri­jven dicht­bij die oran­je ste­un. Dat gaat nog een span­nend dag­je wor­den voor diege­nen die long zit­ten in UCB.

===== = = = = =
Ik heb een nieuwe vari­ant te pakken met als symp­tomen:
Liegen, bedriegen, valse beloftes doen, bedreigen, de grondwet overtre­den, paniek, haat en angst zaaien, desin­for­matie ver­sprei­den, mensen hun vri­jheid ont­ne­men en nog veel meer.
Het is de MR01-HdJ/22 vari­ant.
===== = = = = =

Heeft u UCB al een tijd­je in bez­it dan weet ik dat u niet tech­nisch kijkt of wel tech­nisch kijkt maar de stop niet con­se­quent toepast. Een stop is van lev­ens­be­lang. Zorg er alti­jd voor dat tomor­row is anoth­er trad­ing day”. Met deze mooie Ned­er­landse uit­drukking sluit ik de columns af en hoop u don­derdag weer te verwelkomen. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

18 januari 2022, 19:29

Gewoon Marcel, je stukjes zijn lezenswaardig, grappig soms en leerzaam. Dus ga door met je goede werk en daarvoor mijn dank. :)

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.