...

TA AEX, RD, Heineken, Nokia en Ericsson

5 november 2020, 08:46 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ter­wi­jl Ameri­ka nog aan het tellen is en Biden een voor­sprong lijkt te hebben en het afwacht­en is of er nog iets uit de hoge hoed wordt getoverd al dan niet via recht­sza­k­en kijk ik naar vijf grafieken. Maar lief­st vier van die vijf grafieken zijn eerdere ver­zoeken door lez­ers van mijn columns. Wat in het vat zit verzu­urd niet zullen we maar zeggen.

RD/ Konin­klijke Olie, Heineken, Nokia en Eric­s­son zijn de ver­zoeknum­mers en daar voeg ik zelf de AEX aan toe.


Op 28 okto­ber moet lez­er dman­tione gedacht hebben lat­en we Mar­cel eens aan het werk zetten en diende 3 ver­zoeken in: Heineken, Nokia en Eric­s­son. Wel, u heeft even moeten wacht­en, maar van­daag bent u aan de beurt. Ik steek van wal met Heineken.

Lat­en we direct eens naar de de laat­ste can­dle op de grafiek kijken, die van gis­teren! Het lijkt wel een raket die opsti­jgt, wat een sti­jging! De laag­ste koers gis­teren was euro 76,16 en de hoog­ste koers 79,46. Uitein­delijk sloot Heineken 2 dubbelt­jes lager. Is Biden zo’n Heineken drinker? Hoe mooi en indruk­wekkend ook, in wezen veran­dert er niet zo heel veel aan het tech­nis­che beeld. De bier­brouw­er bli­jft daarmee bin­nen de hor­i­zon­tale trad­in­grange met als gren­zen euro 74,65 aan de onderz­i­jde en euro 80,25 aan de bovenzijde. 

Op moment van schri­jven zou ik er een Houden stem­pel op zetten. 

Het tweede ver­zoek van dman­tione is Ericsson.

Ik heb iets meer koer­shis­to­rie neergezet dan bij Heineken. De bier­brouw­er komt regel­matig voor­bij in mijn columns dus die koer­son­twik­kel­ing zit een klein beet­je in uw hoofd, maar van­daag kijk ik voor de eerste keer naar Eric­s­son. Van­daar een grafiek die iets verder terug­gaat in de tijd.

U ziet de dal­ing door Covid en het daaropvol­gende her­s­tel. Dat her­s­tel brengt het aan­deel tot ver boven de top­pen van voor het virus. Rechts op de grafiek ziet u dat het Eric­s­son even luk­te de top­pen van juli en augus­tus (2020) opwaarts uit te nemen maar die pret was geen lang lev­en beschoren. 

Aan de onderz­i­jde hebben we nu de redelijk belan­grijke licht­groene trendli­jn (3 tot 5 keer ger­aakt) en de veel min­der belan­grijke blauwe sti­j­gende trendli­jn. Aan de boven­z­i­jde heb ik de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn op 105 Zweedse Kro­nen getek­end. Ik ben geen waarzeg­ger maar ik weet wel wat er bij Eric­s­son gaat gebeuren! Het aan­deel valt namelijk bin­nenko­rt door de blauwe trendli­jn of breekt opwaarts door de rode lijn. Ik weet alleen nog niet welke het gaat wor­den. Flauw, niet? Ja, in wezen is het flauw maar daar komt het wel op neer. Uit deze grafiek haal ik niet het meest waarschi­jn­lijke sce­nario, dus lez­ers van mijn columns weten al een beet­je wat ik dan denk: Vol­gende grafiek!!

Ook op dit aan­deel zou ik het Houden stem­pel zetten en vergeet u uw stop niet!

Zoals gezegd zette lez­er dman­tione mij aan het werk met drie ver­zoeken dus hier is de derde en laatste.

Na Nokia kijk ik ook nog naar de AEX en RD.

Ook hier ziet u weer genoeg koer­shis­to­rie om te zien wat Nokia voor Coro­na deed en natu­urlijk ook daar­na. Het her­s­tel na het virus bracht Nokia met enige moeite iets hoger dan de top net voor de koersval, maar bij lange na niet bij de top­pen uit 2019.

Rechts op de grafiek zet Nokia onder de blauwe dal­ende trendli­jn lagere top­pen en lagere bodems neer. Onlangs zak­te Nokia met geweld en met een gap door de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Als u con­se­quent stops toepast moet uw stop zijn ger­aakt en bent u uit Nokia gegaan. 

Het koersver­loop hele­maal rechts op de grafiek, bin­nen de twee zwarte lijn­t­jes, waarschuwt mij voor een waarschi­jn­lijk verdere dal­ing. We gaan het de komende peri­ode meemaken.…

Dit aan­deel zou bij mij op moment van schri­jven op Verkopen staan. 

Op 30 okto­ber kwam lez­er Petra en/​of Dirk met het ver­zoek eens naar RD te kijken, of het door een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI niet koop­waardig zou zijn.

Wel, er staat inder­daad een posi­tieve diver­gente i.c.m. een extra aan­tal posi­tieve ontwik­kelin­gen. RD heeft recent een aan­tal keren (suc­cesvol!!!) de bodem van maart 2020 getest, is opwaarts door twee (een getek­end, een niet getek­end) dal­ende trendli­j­nen geste­gen en heeft de afgelopen beurs­da­gen een heer­lijke sti­jging lat­en zien.

Hoe mooi ook en noem me veeleisend, ik wil graag een opwaartse door­braak van het niveau 11,50 — 11,60 zien. Pas dan ben ik om. De laat­ste twee beurs­da­gen was Kon. Olie daarmee aan het stoeien en ook van­daag weer, de beurs is inmid­dels open. Op moment van schri­jven zit ik op Houden (met uw stop!) en boven de rode weer­stand­sli­jn ga ik naar (spec­u­latief) Kopen, natu­urlijk i.c.m. een stop loss.

U heeft nog een grafiek tegoed en dat is de AEX.

Wat een sti­jging de afgelopen dagen!!! Nog niet zo heel lang gele­den zak­te de index onder de rode dal­ende trendli­jn door de ste­un op 535 en begon het er poten­tieel somber uit te zien. Echter, de index greep de laat­ste red­dings­boei in de vorm van de ste­un van het dal­ende trend­kanaal. De dren­kel­ing werd aan boord gehe­sen en her­stelde in rap tem­po: 535 werd snel opwaarts uitgenomen en kijk wat er daar­na gebeurde. Deze grafiek is tot en met het slot van gis­teren. De beurs is inmid­dels open en ik kan u verk­lap­pen dat onze beurs­graad­me­ter op moment van schri­jven de boven­z­i­jde van het dal­ende trend­kanaal test.

Op 30 okto­ber raak­te de AEX op een haar na 529 en van­daag (intra­day) bij­na 573! Dat zijn even 43 pun­ten. Dat is alle­maal heel mooi, maar daar kun­nen we nu niets meer mee, dat is gebeurd. Waarschi­jn­lijk is nu dat de index de boven­z­i­jde van het licht dal­ende trend­kanaal gaat testen en als er geen opwaartse uit­braak komt zou de index weer kun­nen gaan dalen. Natu­urlijk speelt er op moment van schri­jven een hot item en dat is wie het gaat wor­den: Trump of Biden. En de uitkomst zou wel eens een nieuwe impuls kun­nen geven, lees een uit­braak uit het trendkanaal.

Voor nu is dat alles onduidelijk en hoe mooi de sti­jging ook is, ik ben nu voorzichtig. Bij een eventuele opwaartse uit­braak gevol­gd door een opwaartse door­braak van de top uit okto­ber word ik weer positiever.

Moge de beste voor Ameri­ka en de wereld winnen! 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

5 november 2020, 12:22

De problematiek bij Shell is dat de koersontwikkeling niet los is te zien van de koersontwikkeling van de oliesector in het geheel en de uitbodeming die bij Shell te zien is, is niet te zien bij overige olie-aandelen. Shell kan niet aan de algemene trend ontsnappen. Ik ga er daarom van uit dat de bewegingen bij Shell gezocht moeten worden in het herstel van het dividend, wat het aandeel inderdaad meer waard maakt, maar er vanwege de algehele trend nog steeds veel neerwaartse krachten zijn.

Desondanks zou ik zeggen dat we niet heel ver van de bodem verwijderd kunnen zien en dan ook moeten opletten op signalen dat de trend aan het draaien is, maar ik zou net als Marcel verdere bevestiging willen zien.

(0)
5 november 2020, 11:22

Ik ben ingestapt bij Ericsson. Ik interpreteer de blauwe lijn als een marktreactie op het bekendmaken van mooie cijfers:

https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2020/10/21/ericsson-handhaaft-outlook/

... mocht de blauwe lijn vals zijn, dan is er nog de groene lijn, die de langduriger trend vasthoudt. De rode lijn is al eens doorbroken en ik doe de gok dat die daarmee niet heel veel neerwaartse kracht gaat uitoefenen.

De recente felle reactie van de koers bij Nokia is een reactie op een aankondiging van een nieuwe directeur dat de brutomarge de komende periode 7 tot 10% zal bedragen. Dit was duidelijk niet wat beleggers verwachtten en leidde tot een zeer indrukwekkende koersval, wat het aandeel technisch een stuk zwakker zet.

Dank voor de analyses!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.