...

TA - AEX, Unibail, Shell en ING

31 juli 2020, 07:39 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Wat een geweld zagen we gis­teren bin­nen de AEX, in één klap ‑2,64% op het bord. Zo zien we maar dat de bomen niet tot de hemel groeien. We bren­gen eerst de AEX in kaart. Daar­na bek­ijken we Uni­bail, Shell en ING. Deze namen ston­den in de top 4 wat betre­ft de groot­ste klap­pers omlaag.


AEX


We zien dat op de chart dat de AEX aanzien­lijk verzwakt is. Wan­neer we naar de twee roze lij­nen kijken, zien we dat we vanaf begin juni al bezig zijn met het vor­men van een ASCEND­ING WEDGE. Een dergelijke patroon ken­merkt zich door hogere bodems en hogere top­pen neer te zetten. 

Sinds de door­braak aan de onderkant van de WEDGE bewe­gen we langs de neer­gaande blauwe trendli­jn. We staan inmid­dels 5,50% onder de tijdelijke top op 584 pun­ten, gevor­md op 21 juli. We bewe­gen langza­am aan richt­ing de over­sold’ zone en daarmee ook de eerste ste­un­li­jn op 527 pun­ten. Indi­en de blauwe trendli­j­nen niet gebro­ken wor­den ziet het er op de korte ter­mi­jn somber uit.

Uni­bail

Met een dal­ing van bij­na 9% heeft Uni­bail gis­teren een oor­wass­ing gehad. De slechte cijfers en de kans op een eventuele tweede golf van het virus spe­len de koers parten. Wan­neer we naar de com­mer­ciële vast­goed­fond­sen kijken zien we dat de angst snel kan toes­laan, geef de beleg­gers eens ongelijk. 

Op de chart dit­maal geen span­nende patro­nen. We zien eigen­lijk een chart waar weinig muziek in zit op twee oplevin­gen na. Al vier à vijf maan­den bewe­gen aan de onderkant van de licht­blauw gemar­keerde trad­ing range. Het is nu oplet­ten geblazen want met een uit­stap richt­ing de 40,50 EUR zone zoeken we de oude bodem van eind mei op. Houdt deze ste­un­li­jn nauwlet­tend in de gat­en! We bevin­den ons nu langza­am maar zek­er in de over­sold’ zone. De waaghalzen welke eind mei durf­den in te stap­pen, kwa­men in een opwaartse golf van +80% terecht. 

Shell

We zien de laat­ste tijd veel analy­ses van Shell tegenkomen. Gezien de weg­ing van dit aan­deel in de AEX en het grote aan­tal investeerders in Shell, kan een fre­quente update geen kwaad. 

Dat Shell hard getrof­fen is door het virus weten we alle­maal. Onder druk van de lagere olie- en gaspri­jzen en fikse afschri­jvin­gen leed het in Q2 een mil­jar­den ver­lies. Op de chart laat dit zijn sporen na. De ste­un op 13,60 is hier­mee gebroken. 

We komen hier­mee in de tweede trad­ing range (aangegeven met num­mer 2), waar­bij de oude ste­un dus veran­derd in een weer­stand. De aankomende dagen wor­den span­nend. Rond dit pri­jspunt zie ik Shell als een koop­je voor de beleg­gers met een lange adem. Het kan namelijk vol­gens anal­is­ten zomaar 1 jaar of langer duren voor­dat de oliepri­js weer op nor­male niveaus komt.

ING

We sluiten af met ING, deze finan­cial deed gis­teren ongeveer ‑4%. Op het eerste gezicht is er nog geen reden tot paniek. Tussen maart en juni bewoog de koers ges­taag tussen de 4,55 — 6 EUR. Begin juni werd de weer­stand (boven­ste zwarte lijn) gebro­ken. Een korte opwaartse beweg­ing werd gevol­gd door een lang­durige adem­pauze tussen de 6 — 6,75 EUR

Tech­nisch gezien ligt de chart er wat zwakker bij, maar zoals gezegd nog geen reden tot paniek. De vol­gende pun­ten vallen mij op, indi­en deze sig­nalen doorzetten zou dat voor mij een reden zijn om een deel van de eventuele winst veilig te stellen. 

  1. De ste­un­li­jn (boven­ste zwarte lijn) op 6 EUR ligt onder druk. Wan­neer de koers 3 à 4 dagen onder deze ste­un sluit, verzwakt het tech­nis­che beeld aanzienlijk.
  2. Een negatieve kruis­ing van het 20-daags en 50-daags gemid­delde lijkt aanstaande. Dit zou beteke­nen dat de groene lijn onder de rode lijn duikt, wederom een negatief signaal.

Con­clusie

We zien drie aan­de­len waar­van de charts er wat negatief bij staan. De aankomende dagen zullen uitwi­jzen of de bulls de ste­un­li­j­nen als (bij)koopmomenten zien of dat het vertrouwen toch echt even zoek is.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long posi­tie in Shell. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

31 juli 2020, 09:48

de AEX is de spiegel van de aandelenkoersen.
AEX neerwaarts voorspelt niets goeds voor de meeste aandelen.

Vandaag vanaf 8 uur maak ik een long ritje als reactie op de daling.

Bedankt Mister Jordan

(8)