...

TA AEX, Unilever en de stop

9 januari 2022, 18:14 | Marcel Bronner | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Er is een vraag bin­nengekomen over de stop of beter, meerdere vra­gen in een keer. Ik zal proberen daar antwo­ord op te geven en en pas­sant kijk ik naar Unilever en de AEX. Ik zal tra­cht­en een com­bi­natie van de AEX met een antwo­ord op de vraag te mak­en. Zou dat gaan lukken?


Unilever:

Zie hier een leuk voor­beeld van een tren­dom­keer. Unilever is gedraaid van een dal­ende trend naar een opwaartse trend 

Bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal was de trend dal­end. Lagere top­pen en lagere bodems wis­selden elka­ar af. Ver­vol­gens ziet u dat er in novem­ber geen lagere bodems meer wor­den gevor­md en dat er zelfs een top even het niveau van de top van sep­tem­ber haalde. Nu zien we boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn al twee hogere top­pen en min­stens één hogere bodem.

De vraag is momenteel of we vanaf nu weer omhoog gaan naar een hogere top. De kans is met de twee laat­ste can­dles wel aan­wezig. Die laat­ste twee vor­men namelijk een bull­ish engulf­ing pat­tern en dan ook nog eens rond het niveau van de blauwe trendlijn.

De stop op ver­zoek van lez­er lda:

1. de eerste vraag is hoe dat ik omga met de stop bij DeGiro.

Inder­daad biedt DeGiro de mogelijkheid een stop in te leggen. Ik beperk me van­daag tot de stop loss, maar als er iemand meer wil weten over andere stops dan lees ik dat wel bij de reac­ties. Het inleggen gaat heel makke­lijk (zon­der réclame te willen mak­en!) en u kunt kiezen uit een stop loss en een stop lim­i­et. De vraag is echter of je een stop die je hebt gekozen ook daad­w­erke­lijk wilt inleggen. Er zijn hele boeken over dit onder­w­erp volgeschreven en aan mij de ondankbare taak dat in één kort stuk­je te omschrijven.

a. Als u na het kiezen van uw stop loss daad­w­erke­lijk de order inlegt dan bent u daar­na vrij om uw sys­teem af te sluiten en andere din­gen te gaan doen. Het nadeel kan zijn, vooral bij de min­der liq­uide aan­de­len, dat de markt de koers even naar dat niveau drukt, puur om meer omzet te draaien. Han­de­laren pakken” u even. Verder wil ik de lez­ers er op wijzen dat beleggen en vooral traden top­sport is. Ik weet dat dit nieuw is voor de meesten én dat men dat liev­er niet hoort. Maar u weet inmid­dels wel dat ik hier niet alti­jd in uw straat­je schri­jf. Ik heb van­mid­dag naar de EK schaat­sen gekeken. Die dames en heren stap­pen tij­dens hun rond­jes ook niet even uit de race om een kop­je thee te drinken.

b. Ik leg mijn stop loss meestal niet in. Lees het vol­gende a.u.b. goed: dit betekent niet dat ik geen stop loss hanteer. Nope, ik bepaal mijn stop loss zelfs voor­dat ik in de trade stap. Ik maak hem alleen niet ken­baar aan het sys­teem. Het voordeel is dat de markt hem niet ziet, het nadeel is dat ik erbij” moet bli­jven. Nog een nadeel kan zijn dat ik er te gemakke­lijk mee om zou kun­nen gaan. Als de koers op de stop komt dan zou ik kun­nen denken: nog even wacht­en, miss­chien komt de koers zo wel weer terug. En voor je het weet.…..

2. Of ik de stop iedere dag opnieuw plaats? Wel, of ik hem plaats/​inleg hebben we hier­boven bij 1 beschreven. Maar dan, of ik hem iedere dag opnieuw aan­pas? Née, bij een long posi­tie neem ik een stop loss in gedacht­en die ik niet aan­pas ten­z­ij de trade in mijn richt­ing gaat. Lees: omhoog gaat. Ik pas hem nooit (lees NOOIT) naar bene­den aan. 

Bij een trade die wel in mijn richt­ing gaat kan ik natu­urlijk wel de stop ophogen en als alles mee zit veran­dert de stop loss op een gegeven moment in een prof­it stop. Die je ook zou kun­nen lat­en trailen” om maar eens een mooi Ned­er­lands werk­wo­ord te gebruiken. 

3. Wat te doen bij een gap?

Stel u zat aan het begin van de afgelopen beur­sweek long in de AEX dan had u van woens­dag op don­derdag te mak­en gehad met een gap, kijk maar:

Had u ergens voor woens­dag u stop loss ingelegd dat trad de stop bij open­ing in werk­ing en werd uw posi­tie verkocht, een goede der­tien pun­ten lager. Daar bent u waarschi­jn­lijk niet blij mee. Bij DeGiro kunt u ook een stop lim­i­et inleggen. Dan com­bi­neert u uw stop loss (die dus bij open­ing in werk treedt) met een lim­i­et. Die lim­i­et kon bijvoor­beeld ongeveer in het mid­den van de gap liggen. In dit voor­beeld zou u dan nu (het is week­end) nog steeds met de posi­tie zit­ten, uw lim­i­et is na twee volle beurs­da­gen nog steeds niet gehaald. En dat is niet het idee van traden. 

Nu ga ik weer terug naar tech­nis­che analyse en ga de vraag stellen of alles was te voorkomen en of u niet al uit de trade was gestapt! Had iets u kun­nen doen besluiten uit de long trade te stap­pen? Ik ga al een tip­je van de sluier oplicht­en en vertellen dat het antwo­ord komt uit de hoek van de tech­nis­che analyse en hoogst­waarschi­jn­lijk niet uit die van de kwan­ti­tieve, strate­gis­che of fun­da­mentele analyse.

Hier­boven staat ook de grafiek van de AEX, maar ik ben even terug in de tijd gegaan. Dit is de koers­be­weg­ing tot en met woens­dag, inclusief de slotko­ers. Daar­naast heb ik min­der koer­shis­to­rie weergegeven. Mijn vraag is: had een trad­er de gap kun­nen voorkomen en eerder kun­nen rea­geren én daarmee de gap niet meemak­en? Ik denk dat er een kans was geweest, lees maar mee:

a. ik begin bij het wim­pelt­je. Dit is een con­tin­u­atiepa­troon­t­je en afgelopen maandag brak de koers daar ook opwaarts uit. Dit zou u doen besluiten de long­posi­tie te houden.

b. dins­dag brak de koers bij open­ing door de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn en intra­day ging het zelfs nog hoger. Dat is een beves­tig­ing dus posi­tief! Echter, het slot op dins­dag was laag. Zo laag dat het niveau onder de paarse lijn kwam te liggen. Tel maar mee: dat zijn al twee waarschuwin­gen. Ik ref­er­eer ook vaak aan bel­let­jes. Met heel veel fan­tasie zou je ook nog een zoge­naamde coun­ter­at­tack kun­nen zien, maar lat­en we die maar vergeten.

+++++ + + + + +
Het lijkt mij het beste de lock­down nog even te continueren.…nog niet alle onderne­mers zijn fail­li­et.
+++++ + + + + +

c. bij het slot van woens­dag zouden we, ook weer met enige fan­tasie, een evening star kun­nen zien. De can­dle van woens­dag zien als een shoot­ing star en die sluit ook weer onder de paarse lijn. Zo komen we ergens tussen de vier en zes bel­let­jes. De stop loss die iemand in gedacht­en had is dan waarschi­jn­lijk nog niet ger­aakt, maar zoals ik hier­boven al schreef: Traden is Top­sport. Je dient dus de markt op de voet te vol­gen en con­stant te re-ageren. 

Je zou dus woens­dag tegen het slot hebben kun­nen besluiten de long­posi­tie te sluiten of, en wie houdt je tegen, gedeel­telijk te sluiten. Don­derdag zou je dan de gap niet of slechts gedeel­telijk hebben meegemaakt. 

Ik sluit af met nog een tip: word nooit ver­liefd of raak nooit gehecht aan een posi­tie. Wees op elk moment bereid om de posi­tie eruit te trappen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

11 januari 2022, 08:48

Wel bedankt voor je uitleg.
Het is inderdaad aangewezen om de stop in het hoofd te bewaren.
Ik schreef omdat De Giro elke avond alle openstaande orders wist. Bij Binck vroeger en Saxo (nu) blijven die staan zodat men daar op lange termijn kan handelen.
Ik heb bij de AEX long op 804 een AEX short bij gekocht. Nu probeer ik de short met winst te verkopen, en later de long met winst...
De transacties kosten veel bij korte termijn beleggen.
Een winnaar lang laten staan brengt veel meer op. De moeilijkheid is om een winnaar te vinden, en op een top niet de winst te nemen.
Je doet het goed, Marcel.

(0)
9 januari 2022, 20:29

goed stuk Marcel ! Pluis

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.