...

TA Ahold, RD, Goud, Signify, AEX en Prosus

6 juli 2021, 07:03 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (3)

Uit bed gevallen dus ik ben er vroeg bij! Er komen van­daag 6 grafieken voor­bij en van alle zes gaan we de tech­nis­che con­di­tie bek­ijken. Eén index, een edel­metaal en vier aan­de­len waaron­der Konin­klijke Olie en Sig­ni­fy. Ik stel voor dat we maar direct begin­nen met het eerste plaatje.


We begin­nen met een korte update van de AEX:

De belan­grijk­ste lijn op deze grafiek is de rode hor­i­zon­tale lijn. Deze weer­stand voorkomt dat de index het pro­ces van hogere bodems en hogere top­pen voortzet. Deze lijn ligt dus in de weg. Als u me dan vraagt of ik er totaal geen fiducie meer in heb, of we geen per sal­do hogere koersen meer gaan zien, dan is het antwo­ord née. Tot op moment van schri­jven verwacht ik dat we wel door die rode lijn kun­nen breken.

De groene lijn ligt over een aan­tal bodems en doet dus dienst als ste­un. Onder bij de RSI probeert deze uit te breken, wellicht als voor­bode van een uit­braak in de grafiek. Bepaal onder­tussen waar uw stop komt te liggen. Zow­el voor diege­nen die long als short zitten.

Ook de grafiek van Konin­klijke Olie is geen onbek­ende voor de regel­matige lez­er van mijn col­umn. De logge, zelfin­genomen megavervuil­er komt vaak voor­bij. Moeten we ons alle­maal niet schamen dat dit aan­deel anno 2021 nog bestaat? Maar ik dwaal af, dus hier de tech­nis­che conditie.

Twee kracht­en die hier werken:

1. het sti­j­gende trend­kanaal en

2. de oran­je sti­j­gende trendlijn.

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal zouden we hogere bodems en top­pen mogen verwacht­en, een per sal­do hogere koers. Dat is ook pre­cies wat er gebeurt. Echter, de oran­je trendli­jn houdt de sti­jging steeds tegen tot nu toe. Die sti­j­gende trendli­jn deed eerst dienst als ste­un, maar nu als weer­stand. Zou de koers nu bij het oran­je vraagteken weer tot aan de (oran­je) lijn reiken en zou het er dan dit keer doorheen gaan? Een leuke grafiek dus om in de gat­en te houden!

We hebben al een index bespro­ken, we hebben al een aan­deel voor­bij zien komen. Tijd voor edelmetaal!

Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky het goud. Net als hij kunt u ook uw favori­et aan­vra­gen onder bij de reacties.

Als we naar de hele koer­son­twik­kel­ing kijken dan lijkt de trend dal­end. We zien lagere top­pen en lagere bodems. Over lagere bodems gespro­ken, die zien we bin­nen het roze kadert­je niet meer. Ten opzichte van de bodems uit maart en april (2021) zijn het hogere bodems en bin­nen het kadert­je zijn het twee nage­noeg gelijke bodems. En de koers is uit het kadert­je gebro­ken! Heel voorzichtig weliswaar…

De blauwe dal­ende trendli­jn komt er ook aan, deze doet dienst als weer­stand. Maar het moet uitein­delijk ergens begin­nen, dus het kan best de aanzet kun­nen zijn tot. Als u long zit dan zou er ergens onder de twee recentste bodems een stop kun­nen komen.

Wat een aan­deel hè? Of beter gezegd: wat een grafiek. De grafiek bli­jft me ver­bazen, zo goed. Hogere bodems en hogere top­pen wis­se­len elka­ar met de regel­maat van de klok af. 

Recent luk­te dat echter niet meer. Het kwam niet tot een hogere top, zie het­geen er gebeurde onder de rode hor­i­zon­tale lijn. Kijk ook naar de onderliggende RSI die al een tijd niet meer meedeed met het feestje op de grafiek. 

Tot nu toe wijst alles erop dat dit slechts een tijdelijke haper­ing is in de geoliede machine. Ik verwacht nog wel een koers die door de rode weer­stand­sli­jn breekt. Mocht dat nou toch niet gebeuren, dan zijn er drie vangnetten. De donker­groene en de licht­groene sti­j­gende trendli­j­nen en de blauwe hor­i­zon­tale lijn.

Ter­wi­jl ik het terug lees zie ik dat ik de naam nog niet heb ver­meld. Het is Signify!

Nog een mooie grafiek, die van Ahold…

…en Del­haize!

Het is alweer enige tijd gele­den dat AD afscheid nam van het dal­ende trend­kanaal. Op moment van schri­jven bevin­dt AD zich bin­nen het blauwe sti­j­gende trend­kanaal en wel hele­maal bovenin! Zie de koers bij het oran­je vlagget­je. De vraag rijst nu of we verder omhoog gaan?

Als ik naar de kracht kijk van de hogere bodems en de hogere top­pen dan zou ik geneigd zijn ja te zeggen. Als ik dan kijk naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn i.c.m. de RSI en het feit dat we hele­maal bovenin het sti­j­gende trend­kanaal zit­ten dan verwacht ik van niet. Tough cook­ie deze grafiek! We kun­nen het als vol­gt oplossen: zit u long, bli­jf dan vooral zit­ten! Bepaal sim­pel­weg waar uw stop komt te liggen.

De laat­ste grafiek is die van Pro­sus op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Twee kle­unen. Een kle­un van het aan­deel naar bene­den en een miskle­un van mij. Niet dat ik posi­tief was in mijn laat­ste col­umn, maar ik schreef in de col­umn van zater­dag dat ik niet zo bang was van een dre­un naar bene­den. Zie nu op de grafiek de can­dle van gis­teren! De koers is op de niet zo heel belan­grijke paarse hor­i­zon­tale ste­un­li­jn ges­loten. Bij een eventuele neer­waartse door­braak kan de koers naar de groene hor­i­zon­tale steunlijn.

Hij stelt ook nog een vraag over de stop loss en/​of prof­it stop. Ik kan me herin­neren dat ik daar niet al te lang gele­den al kort op ben inge­gaan in mijn col­umn. Het prob­leem is dat daar al boeken over zijn volgeschreven en ik kan daar met gemak een paar boeken aan toevoe­gen. Ik ga een wellicht iet­wat teleurstel­lend antwo­ord op geven. Ga aan de slag met de stop, zow­el de stop loss als de prof­it­stop. Lees ook over de trail­ing stop. Doe ervar­ing op, kijk wat het beste bij u past. Als het verkopen van de helft van het bez­it voor u werkt, dan is daar niets mis mee, zolang u maar niet vergeet wat met de andere helft te doen. Exper­i­menteer en leer. Maar één belan­grijke tip: pas nooit uw stop naar bene­den aan bij een long posi­tie! Dus, bepaal u stop en houd u daaraan, wees nooit coulant met een stop. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

7 juli 2021, 09:48

Een ver stoploss is zinloos. Een normaal stoploss wordt uitgenomen.
Hoe dikwijls werd mijn aandeel verkocht aan de laagste koers!
Het bewijs zijn de lange staarten in de grafieken, allemaal beetgenomen beleggers.

(0)
6 juli 2021, 19:42

Arcelor Mittal ?

(0)
6 juli 2021, 16:23

En misschien nog eens Alibaba en Tencent gezien de tech-sector in China onder vuur ligt.
Voor al deze analyses al op voorhand dank.

(0)
6 juli 2021, 08:30

Bedankt Marcel voor de klare taal ivm Stoploss. Nooit verliefd worden op een aandeel...
Kan Barrick GOLD de revue eens passeren?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.