...

TA Alphabet, DAX, Just Eat, AEX, Relx en Bel-20

13 augustus 2022, 10:06 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het mooie weer houdt maar aan en we gaan kijken of dat ook terugkomt in de grafieken die ik van­daag heb gekozen. We gaan naar drie aan­de­len en drie indices kijken. Van die indices zijn er drie op verzoek.Alle charts zijn met de slotko­ers van vri­jdag 12 augus­tus. Ik begin met 

Alpha­bet (Google):

Dit enorme bedri­jf probeert op de dai­ly chart te bode­men en miss­chien wel te draaien. Sinds de bodem van mei dit jaar kan ik een sti­j­gend trend­kanaal teke­nen en de koers bevin­dt zich nage­noeg bovenin dat kanaal. Je zou hier weer­stand mogen verwacht­en. Echter, er speelt nog iets. Alpha­bet is opwaarts door het oran­je lijn­t­je gebro­ken. Er zou nu wel eens de kans kun­nen zijn dat de koers daar niet meer onder komt en der­halve hogere regio­nen gaat opzoeken. 

Bli­jf lekker zit­ten en kijk waar uw stop komt.

AEX op ver­zoek van lez­eres lda:

Voor de ver­be­terin­gen op de chart inclusief de throw back ver­wi­js ik u naar mijn vorige columns. 

Op dit moment is het groene blok­je — echt waar, ik kies donker­groen in mijn teken­pro­gram­ma — belan­grijk. Ik acht de kans groot dat we daar bin­nenko­rt opwaarts uit­breken en dan zou de boven­z­i­jde van het rode blok­je de tar­get worden.

Relx:

Natu­urlijk was het (wat mij betre­ft) al de vraag of de koers de steile helling­shoek boven de groene trendli­jn kon vasthouden. Asked and answered. De neer­waartse beweg­ing zou de throw back naar de oran­je lijn kun­nen zijn om deze te testen als ste­un. Ik merk hier­bij op dat de oran­je lijn vrij onbe­lan­grijk is. 

We gaan de komende beur­sweek kijken of de koers weer naar boven wil draaien…

DAX op ver­zoek van lez­eres lda:

Er is niet zoveel veran­derd sinds de laat­ste keer dat ik hier op USMar­kets de DAX bekeek. De index beweegt nog steeds bin­nen de twee groene lij­nen. Lees mijn col­umn even terug waar ik het belang beschrijf.

Er is wel een hele kleine ver­be­ter­ing: de koers heeft deze week een recent mini-top­je opwaarts uitgenomen.

Just Eat Takeaway:

Just Eat Take­away heeft het ongeveer een maand gele­den gepresteerd opwaarts aan het dal­ende trend­kanaal te ontsnap­pen. Dat zorgt ervoor dat er een (voor­lop­ig?) einde is gekomen aan als­maar lagere koersen.

De sti­jging boven de oran­je trendli­jn kon Just Eat Take­away niet vol­houden. Nu moeten kop­ers vol­houden en de koers boven het recente top­je duwen. Ik ga de komende beur­sweek met inter­esse kijken of dat gaat lukken.

Bel-20 op ver­zoek van lez­eres lda:

Nog onder de groene dal­ende trendli­jn zocht de index van onze Zuider­bu­ren al vier keer ste­un op de bodem van maart dit jaar, zie de blauwe lijn. Dat deed de koers nog een keer na de opwaartse uit­name van die trendlijn. 

Ik heb een groen blok­je getek­end waar de koers afgelopen beur­sweek opwaarts is uit­ge­bro­ken. De bovenkant van het rode blok­je is nu de tar­get. Houd er reken­ing mee dat de koers miss­chien nog even een throw back laat zien.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

16 augustus 2022, 13:03

En op de valreep AEX. Blijkt toch moeite te hebben met 734. Bedankt

(0)
15 augustus 2022, 17:26

Arcelor. Terug dalend met doorbraak 24? Bedankt

(0)
15 augustus 2022, 12:56

Graag eens NN en TKH. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.