...

TA Alphabet, KBC, Prosus, Alfen, NN en ING

20 mei 2023, 13:46 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ter­wi­jl ik een nieuwe staat van Brazil­ië aan het verken­nen ben mag ik natu­urlijk de lez­ers niet ver­geten. Dus het com­put­ert­je gepakt en de soft­ware opges­tart. Van­daag zoals te doen gebruike­lijk zes grafieken waar­van vier op verzoek.ING:

Vol­gens mijn bro­ker zou ING de afgelopen peri­ode het meest ver­han­delde aan­deel zijn. Dat is een leuk feit­je, maar wat is de tech­nis­che con­di­tie van deze financial?

Ter eerste zie ik de sti­j­gende trendli­jn waar­boven kop­ers steeds iets eerder in de markt komen. Ten tweede zie ik dat de koers opwaarts door de niet al te belan­grijke paarse dal­ende trendli­jn is gebro­ken. Ten derde zie ik dat het ING (nog?) niet is gelukt opwaarts door de hor­i­zon­tale weer­stand te breken. Dat is jam­mer, maar wat niet is kan komen. 

Het aan­deel ligt er dus niet slecht bij en zou een mooie stap zetten met een door­braak van de oran­je lijn. In dat geval zou er weer een mooi opwaarts poten­tieel komen.

Nationale Ned­er­lan­den op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ik ga direct maar door met de vol­gende finan­cial. Dit tech­nis­che plaat­je zier er totaal anders uit, min­der mooi wel te verstaan.

Toch gaan we kijken wat voor posi­tiefs we kun­nen ont­dekken op het plaatje:

- de groen/​blauwe lijn is uitein­delijk een belan­grijke ste­un gebleken
- de oran­je weer­stand is afgelopen vri­jdag met een slotko­ers uitgenomen 

en daarmee geeft men aan dat NN lijkt te willen bode­men. Jawel, de uit­braak is pril, maar het zal toch ergens moeten begin­nen. Als dit doorzet, dan komt er bin­nen de dal­ende trend(!) een aardig opwaarts poten­tieel vrij.

KBC op ver­zoek van lez­er rvdv:

En ook maar direct de derde finan­cial van van­daag en daar­voor steken we de grens in het Zuiden over om zodoende in Bel­gië uit te komen. Ik ver­moed overi­gens lez­eres op basis van de Avatar. Ik kan er natu­urlijk heel ver naast zitten!!

De enige redelijk duidelijk lijn die ik kan trekken is de rode dal­ende trendli­jn. Daaron­der ziet u twee balk­jes. De blauwe balk aan de onderz­i­jde geeft een ste­un­zone aan, dus geen duidelijk niveau. Datzelfde geldt voor de boven­z­i­jde waar de rode balk een weer­stand­szone voor moet stellen.

Heeft u KBC in de porte­feuille dan zie ik ondanks de rode dal­ende trendli­jn geen directe reden om te verkopen. Wel zou ik eens goed kijken waar ik mijn stop zou leggen. Laat de stop trailen bij een onver­hoopte uit­braak van de rode balk.

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

De eerste niet-finan­cial is Alfen. Alhoewel het dal­ende trend­kanaal niet per­fect is zullen we er toch reken­ing mee moeten houden. De Amerika­nen kun­nen het zo mooi zeggen: The Trend is Your Friend.”

Wat we recent hebben gezien:

- de opwaartse door­braak uit het dal­ende trend­kanaal zette niet door
- de koers zak­te door de rode lijn
- en afgelopen don­derdag zak­te Alfen ook nog door de oran­je steun.

Alleen iemand die short zit is blij. Ik wil op basis van (mijn) TA Alfen niet in de porte­feuille. Maar ik besef ook dat mor­gen” weer een andere beurs­dag is!

Alpha­bet:

Sinds de bodem van novem­ber 2022 is het oude Google goed bezig. Wat de koers betre­ft ten­min­ste, want per­soon­lijk zie ik dit bedri­jf het lief­st gis­teren oplossen in het niets. De laat­ste twee beur­sweken is het aan­deel niet te stop­pen. Zo zagen we een opwaartse gap en nu ook het opwaarts uit­ne­men van de oran­je weerstandslijn. 

Bericht van Guy Boscart:

Let op, voor wie er een tijd­je onze abon­nementen wil vol­gen dan loopt er nu een nieuwe aan­bied­ing. Probeer zo een abon­nement uit tot 1 JULI voor €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

De rode weer­stand­sli­jn werd zelfs even aangetikt, intra­day. Je zou zeggen dat deze koop­kracht niet te stop­pen en en dat we bin­nenko­rt een ges­laagde aan­val op de rode weer­stand­sli­jn moeten gaan zien.

Pro­sus op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Het lijkt erop dat Pro­sus opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal is gebro­ken. Dat is inder­daad zo als we naar het slot van afgelopen woens­dag kijken. Als we zouden inzoomen dan kunt u zien dat de slotko­ersen van don­derdag en gis­teren helaas alweer bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal lagen.

Wat nu, Pro­sus in grote paniek verkopen? Wel, wat mij betre­ft niet, er zijn echt wel plaat­jes van aan­de­len die er slechter bijliggen. Vergeet niet dat Pro­sus tegelijk­er­ti­jd al maan­den bin­nen het blauwe blok beweegt. Bli­jf gerust” zit­ten en kijk naar de stop.

Laat de ver­zoeken voor de col­umn van dins­dag maar binnenstromen!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

22 mei 2023, 12:38

Beste,
Is het mogelijk een analyse te doen van Worldline ? Ik heb er nogal wat in mijn portefeuille

bedankt

(0)
21 mei 2023, 10:31

Kunnen BEL DAX Tesla nog eens? Mercikes

(0)
21 mei 2023, 01:32

Hallo Marcel ,
bedankt voor je analyse van KBC , ik zie nu drie GAPS open staan , gebrek aan communicatie aankoop en / of aankoop eigen aandelen , + dividend , heeft een tik gekregen , geduld en afwachten op een mededeling ervan .
Goed wiekent en mercikes ;) ,
Mvg,
Poul

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.