...

TA - Amerikaanse chippers, sky is the limit?

25 mei 2020, 07:56 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (4)

Chip­mak­ers zijn de laat­ste tijd hele­maal hot. Koersen schi­eten omhoog in een steeds verder dig­i­talis­erende maatschap­pij. Van­daag pakken we de Amerikaanse semi con­duc­tor index (SOX), Nvidia, Qual­comm en Intel erbij. 


PHLX semi­con­duc­tor index (SOX)

De SOX is een aan­de­len index bestaande uit 30 – 35 onderne­min­gen welke halfgelei­ders ontwer­pen, mak­en en dis­tribueren. Met een posi­tie in deze index heb je een aan­tal mooie onderliggende aan­de­len in bez­it waaron­der Nvidia, Intel, Qual­comm en ASML. Aan de namen te zien (los van ASML) heb je dus een stuk­je expo­sure naar Ameri­ka in je porte­feuille. Het is een mooie index maar vergeet niet dat dit een volatiele en cyclis­che branche is. Op de onder­staande week chart is meer dan 10 jaar aan groei terug te vinden.


Als we inzoomen op de dag chart zien we een aan­tal inter­es­sante sig­nalen, we lopen ze even langs:

  • Dubbele top: in jan­u­ari en feb­ru­ari wordt een dubbele top neergezet, dit is een patroon wat een inlei­d­ing van een TREND REVER­SAL kan zijn; 
  • Gap: eind feb­ru­ari zien we een neer­waartse gap, dit is een teken van zwakte;
  • Kruisende mov­ing aver­age: de 20-daagse mov­ing aver­age (groene lijn) duikt onder de 50-daagse mov­ing aver­age (rode lijn) wat kan duiden op een neer­waartse beweging.


Veel inter­es­sante sig­nalen welke in dit geval gebruikt kun­nen wor­den om een short posi­tie te recht­vaardi­gen. Als we kijken naar de laat­ste twee maan­den, zien we een opgaande trend waar­bij er steeds hogere bodems neergezet wor­den. Zolang de blauwe trendli­jn gevol­gd kan wor­den zit er een nieuwe aan­val op de oude top­pen (zwarte weer­stand­sli­jn op 1981 USD) in het verschiet. 

Nvidia

Dit bedri­jf staat bek­end als pro­du­cent van grafis­che kaarten en moeder­bo­ord onderde­len voor AMD en Intel. Op de week chart is een ste­vige groei vanaf 2016 te zien. Ken­nen we de bit­coin nog? Nvidia wist mooi mee te liften op deze hype waar­door er zelfs een te kort aan grafis­che kaarten ontstond. Deze grafis­che kaarten zijn nodig voor het minen’ van bit­coin. Na o.a. het knap­pen van deze BUB­BLE kwam de koers in een vri­je val terecht en wist pas bij 125 USD te stabiliseren.


Net voor de CRASH spoot de koers ervan­door richt­ing de 320 USD, op dat moment een all-time high. Wat er toen gebeurde is een teken van veerkracht, bin­nen twee maan­den stond er een V‑vormig her­s­tel op de chart. Eind mei ging het verder waar het was gebleven, all-time highs neerzetten. Ik ben posi­tief over dit bedri­jf gezien hun posi­tie in de markt en de vooruitzicht­en. Denk bijvoor­beeld aan de groei onder gam­ing, dat­a­cen­ters en autonoom rij­den. Op basis van de RSI-indi­ca­tor en de opwaartse gap denk ik dat de koers te ver is doorgeschoten. Rond de pri­js van 320 USD zou ik meer geïn­ter­esseerd zijn, het is ook belan­grijk dat de blauwe trendli­jn stand houdt. 

Intel

Op de dag chart van Intel is ook weer veel te zien. We zien eind feb­ru­ari een all-time high rond de 67 – 68 USD. Na de wel­bek­ende CRASH vin­dt er een stor­ma­chtig her­s­tel plaats met twee gaps achter elka­ar (groene mark­erin­gen), dit is een teken van sterk­te. Na de tweede gap ontstaat er een zijwaartse trend tussen de 56 USD en 62 USD. Ik zie een opwaarts poten­tieel naar de top­zone van 67 USD. Wees alert want zodra de koers het trend­kanaal aan de onderkant ver­laat is de kans groot dat bei­de gaps opge­vuld worden. 


Qual­comm

De hoflever­anci­er van Apple wat betre­ft chips en Apple zelf hebben een haat-liefde­v­er­houd­ing. Zij hebben hun jaren­lange juridis­che stri­jd onlangs geschikt. Apple kan sim­pel­weg niet om dit bedri­jf heen gezien gezien hun afhanke­lijkheid m.b.t. 5G-modems. De dag chart van Qual­comm ver­toont veel gelijkenis­sen met de chart van Intel. Een her­s­tel (dit­maal zon­der gaps) gevol­gd door een zijwaarts trend­kanaal. De aan­deel heeft een opwaarts poten­tieel naar 90 USD waar­bij de eerste weer­stand op 85 USD ligt. De koers zal zich dan wel op een posi­tieve manier moeten ont­worste­len uit het trend­kanaal. Toch ben ik niet al te ent­hou­si­ast gezien de huidi­ge terug­val in vraag naar smart­phones en de weer­stand tegen de uitrol van 5G. Daar­naast is het een erg volatiel aan­deel waar­door ik zou wacht­en op een lager instapmoment. 

Con­clusie

We kun­nen tegen­wo­ordig moeil­ijk nog om de tech aan­de­len heen. Gezien de cyclis­che en volatiele aard van de branche is tim­ing essen­tieel. Probeer de FOMO (fear of miss­ing out) te beheersen en een mooi instap­mo­ment te vin­den op een ste­vige dip.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

25 mei 2020, 21:55

De volgende drie ETF's in deze sector zijn het onderzoeken waard:

- iShares PHLX Semiconductor ETF
- VanEck Vectors Semiconductor ETF
- SPDR S&P Semiconductor ETF

(0)
25 mei 2020, 08:40

Met welke ETF kunnen we best beleģgen in deze sector ?

(0)