...

TA - AMX aandelen met stevig groeipotentieel

16 november 2020, 07:32 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Afgelopen han­del­sweek was het een genot om te zien hoe de beurs reageerde op het vac­cin nieuws. Ik heb veel mooie beweg­in­gen gezien toen ik de dag­grafieken van de ver­schil­lende bedri­jven naliep. Van­daag heb ik een selec­tie gemaakt van AMX aan­de­len die nog een ste­vig groeipo­ten­tieel in het ver­schi­et hebben.


Air France-KLM


Deze maatschap­pij, ook wel bek­end als AF, is een van de grote ver­liez­ers van het huidi­ge beurs­jaar. Year-to-date staat het op zo’n ‑60%. Met de bodem op 2,60 EUR achter de rug, begint het er beter uit te zien. Vorige han­del­sweek werd de weer­stand op 3,35 EUR met een flinke groene can­dle­stick opwaarts gebro­ken. Dit had alles te mak­en met de nieuws­bericht­en ron­dom het vac­cin. De opwaartse move lijkt logisch maar het duurt natu­urlijk nog wel een flink tijd voor­dat het vac­cin beschik­baar is. Daar­naast is het nog maar de vraag hoe snel men weer durft te reizen. 

Op de korte ter­mi­jn ziet het er dus posi­tief uit. Ter hoogte van de groene pijl kunt u ook een posi­tieve kruis­ing van het 20-daags en 50-daags gemid­delde zien. De RSI is de afgelopen dagen wel flink opgelopen richt­ing de over­bought’ zone. Een stap terug is te verwacht­en, hier­bij kijk ik vooral of de ste­un­li­jn op 3,35 EUR standhoudt. 

Basic-fit


Basic-fit is net als AF een bedri­jf dat erg gebaat is bij een vac­cin. Wat betre­ft de maa­trege­len bli­jft de fit­ness­keten in Ned­er­land nog wel open. Dit beperkt de schade nog iets. In Bel­gië en Frankrijk zijn wel veel tijdelijke sluitin­gen te zien. We gaan verder naar de chart om te kijken hoe het aan­deel reageerde op het vac­cin nieuws en waar er kansen liggen. 

Ondanks dat het niet een sportschool is waar ik zelf zou sporten ben ik wel erg posi­tief over het aan­deel zelf. De fit­ness­keten heeft een duidelijke groeis­trate­gie. Zelf heb ik een eerste posi­tie ingenomen op 20,50 EUR. Op de chart zijn duidelijk de ste­un- en weer­stand­sniveaus te zien. Afgelopen maandag zien we een koer­sex­plosie van zo’n 20% o.b.v. het vac­cin nieuws. Dat deze sti­jging miss­chien iets overtrokken is bleek de opvol­gende han­dels­da­gen. Het aan­deel komt qua waarder­ing weer in de buurt van de PRE CORO­NA waarder­ing. Dit vind ik vreemd gezien de vol­gende punten:

  • Beschik­baarheid vac­cin nog ver weg;
  • Groot deel van de sportsc­holen gesloten;
  • Aan­deel heeft finan­cieel gezien een flinke tik gehad;
  • Groeis­trate­gie heeft meer dan een jaar ver­trag­ing opgelopen.

Als ik naar de opvol­gende han­dels­da­gen kijk zie ik dat dit besef ook langza­am terug­keert bij de beleg­ger. De koers trekt langza­am weer richt­ing de ste­un op 25,50 EUR. Indi­en de ste­un stand houdt, zie ik dit weer als een mooi instap- of uitbreidingsmoment.

Euro­com­mer­cial properties 


Euro­com­mer­cial prop­er­ties oftewel EP is het derde aan­deel van van­daag dat erg veel baat heeft bij een vac­cin. Dat zien we wederom ook weer terug in de chart op dag­ba­sis. Het aan­deel bewoog maan­den­lang voor­namelijk tussen de 8,60 — 11 EUR zone. Afgelopen maandag spoot de koers ervan­door o.b.v. het goede nieuws. Bin­nen twee han­dels­dag werd er bij­na een plus van 50% (!) neergezet. Hieruit blijkt dat winkel­vast­goed heel ste­vig reageert op vac­cin nieuws, geef ze eens ongelijk. 

Na deze twee han­dels­da­gen zijn er veel win­st­ne­min­gen te zien. Zal dit mede door het besef komen dat het vac­cin voor­lop­ig nog wel even op zich zal lat­en wacht­en? In ieder geval loopt de koers weer langza­am terug uit de over­bought’ zone. Ik betwi­jfel of de ste­un op 11 EUR nog­maals getest zal wor­den. De 12 — 13 EUR zone lijkt mij op korte ter­mi­jn real­is­tis­ch­er. Het aan­deel acht ik na de pull­back nog steeds koopwaardig. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Basic-Fit.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »