...

TA Arcelor, AEX, Alfen, Boskalis en meer

27 november 2021, 11:31 | Marcel Bronner | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik ga een aan­tal ver­zoeken de revue lat­en passeren en antwo­ord proberen te geven op een goede vraag. De vol­gende drie aan­de­len zijn aangevraagd: Boskalis, Alfen en Arcelor Mit­tal. Ik voeg daar zelf in ieder geval de AEX aan toe en wellicht nog een of twee grafieken. Dat beslis ik wel tij­dens het samen­stellen van de column.


Boskalis op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Zijn vraag is of Boskalis een koop­kan­di­daat op 24 euro is. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, schri­jven in dit geval, dat ik niet goed antwo­ord weet te geven. Ik weet niet goed hoe of wat te schri­jven op deze vraag. Wellicht ter ver­duidelijk­ing, ik ben tech­nisch anal­ist en ik schri­jf op de site als tech­nisch anal­ist. Ik ben niet fun­da­menteel, strate­gisch nog kwan­ti­tatief onder­legd. Miss­chien dat fun­da­menteel anal­is­ten het aan­deel aan­raden op 24 te kopen, dat is pri­ma. Maar mijn taak is het tech­nisch te bekijken. 

Tech­nisch zie ik nul aan­lei­d­ing Boskalis te kopen, waar­bij ik me goed realiseer dat lez­er Mis­ter bluesky de vraag don­derdag stelde, verzach­t­ende omstandighe­den haha.

Ik heb een niet per­fect dal­end trend­kanaal getek­end met lagere top­pen en lagere dalen. Ik zie dat de koers afgelopen don­derdag de hele dag, vanaf open­ing, onder de rode ste­un bewoog. En daar ook onder is ges­loten. Dit zie ik als een redelijk belan­grijk sig­naal van afzwakking in een toch er al slecht bijliggende grafiek. De koers raak­te (testte) weliswaar de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal, maar dat is voor mij geen reden te kopen. Kijk als laat­ste naar de can­dle van vri­jdag, zie de gap. Nog­maals, dat wist lez­er Mis­ter bluesky op het moment van het stellen van de vraag nog niet, maar niets deed mij voor vri­jdag aan kopen denken! Het al lan­gere tijd niet in bez­it willen hebben van dit aan­deel behoed­de mij dus ook voor de redelijk onverwachte dre­un van vrijdag.

Een zeer uit­ge­breid antwo­ord met een kort antwo­ord: Neen. 

Ik schreef deze maand al eerder, iedereen mag van mij alti­jd kopen. Het is niet ver­plicht tech­nisch te kijken, mijn voorkeur is dat u dat niet doet haha. U mag op basis van fun­da­mentele, strate­gis­che, kwan­ti­tatieve analyse kopen, zelfs op van horen zeggen” tot aan onder­buikgevoel aan toe. Ja, zelfs als de grafiek er tech­nisch slecht bijligt!!! Maar doet u mij allen een groot plezi­er: bepaal uw stop loss voor­dat u instapt? Dank u!

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Wederom een mooie vraag: kan Alfen nog steeds onder de 80 euro duiken of juist boven de 90 gaan sti­j­gen? Alfen heb ik recent al meerdere keren voor­bij lat­en komen, dus hier een relatief kort antwoord.

Afgezien van de openin­gen op don­derdag en vri­jdag liet Alfen twee sterke sessies met mooie slotko­ersen zien. Dit doet mij echter op moment van schri­jven (nog) niet van mening veran­deren. Niets op deze grafiek doet mij aan kopen denken. Ik voorzie dus geen koers boven de 90. OK, ik moet eerlijk zijn, ik zie één licht­pun­t­je, dat de koers nog boven de paarse hor­i­zon­tale ste­un beweegt.

Heeft u het aan­deel, over­weeg dan een stop onder die paarse hor­i­zon­tale lijn. Heeft u geen posi­tie, over­weeg dan een short posi­tie bij een door­braak van die paarse ste­un. Met stop! Daarmee kom ik al een klein beet­je in de richt­ing van de vraag van lez­er kwak. Ik ga lat­er dieper op uw vraag in. 

De eerste die opmerkt dat het sti­j­gende trend­kanaal niet zo mooi en per­fect is geef ik onmid­del­lijk gelijk! Dat het een mooie sti­j­gende trend is, daar bli­jf ik wel bij.

Sti­j­gende trend, all-time-highs en hogere bodems en hogere top­pen ten spi­jt, ik schreef al een tijd­je (meer dan een maand? Ik ben te lui om mijn eigen stuk­jes terug te lezen!) dat ik het niet vertrouw en voorzichtig ben. Met als enige bel­let­je” de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. OK, ook een onder­buikgevoel, dat zou het tweede bel­let­je geweest kun­nen zijn. 

De AEX heeft nu ingeleverd van 829,66 naar 779,70. Dat zijn op een haar na 50 pun­ten en in pro­cen­ten 6,02%. Is wat mij betre­ft de dal­ing nu over? Wat is zie is dat:

1. de koers uit het trend­kanaal is gevallen (gri­jze pijl)
2. een break­away gap bij de oran­je pijl
3. een con­tin­u­a­tion gap bij de rode pijl.

Ik verwacht dat het nog lager kan en kijk niet met kop­er­so­gen naar de AEX.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Geen vraag bij deze grafiek, gewoon het ver­zoek ernaar te kijken. Mocht iemand te snel naar de grafiek kijken, let vooral op de meest rechtse can­dle. Ja, die onder de oran­je trendli­jn. Alles komt nu aan op de vraag of de paarse onder­bro­ken lijn het als ste­un gaat bol­w­erken. Ik durf daar nog geen cen­t­jes op in te zetten. Ik heb voor een vol­gende keer dat MT in de col­umn voor­bijkomt alle tekeninget­jes nu al wegge­haald om met een schone lei te beginnen.

Heeft u Arcelor, bli­jf dan met de slotko­ers van vri­jdag zit­ten en over­weeg een stop onder de bespro­ken paarse lijn. Zit Mit­tal niet in uw porte­feuille houd dat dan zo. Kunt u aan­de­len short gaan bij uw bro­ker, over­weeg die trade dan bij het neer­waarts door­breken van weer die paarse lijn. 

++++

Ik sluit af met een uit­stek­ende vraag van lez­er kwak. Hij/​zij/​het (ohh, je moet zo voorzichtig zijn met wat je tegen­wo­ordig schri­jft, voor je het weet heb je een per­soon of instantie op je nek die je van dis­crim­i­natie beschuldigt!) vroeg wat ik als anal­ist zou doen: kopen, afwacht­en of short­en. Allereerst wil ik kwi­jt dat ik tech­nisch anal­ist ben, van alle andere vor­men van analy­ses heb ik geen verstand. 

Ver­vol­gens ga ik een heel eerlijk antwo­ord geven. Zoals de regel­matige lez­er van mijn stuk­jes weet ben ik nu al meer dan twee maan­den in Brazil­ië. Ik ben met andere zak­en bezig dan traden en dat maakt het heel moeil­ijk antwo­ord geven op uw vraag. Ik heb er momenteel sim­pel­weg geen tijd voor om te traden. Daar­naast ben ik nog steeds bezig met het zoeken van een juiste bro­ker. Ik had een account bij de ABN, met als plat­form Mijn Deal­in­groom. De naam schept hoge verwachtin­gen, maar het plat­form was naar mijn beschei­den mening ama­teuris­tisch. En dan oordeel ik nog mild. Ik heb de account dan ook ges­loten. Lez­ers hebben mij DeGiro aanger­aden, maar van­wege de wet moet ik in Ned­er­land zijn om de reken­ing te openen.

Als ik meer tijd heb om te traden (en een goede bro­ker) dan wil ik best nadenken over de mogelijkheid van een kijk­je in de keuken. Een andere voor­waarde is dat Guy het daarmee eens moet zijn. Miss­chien kun­nen we eens begin­nen te inven­taris­eren of lez­ers daar in geïn­ter­esseerd zouden zijn. Dus maar direct een oproep aan alle lez­ers, laat bij de reac­ties hieron­der even weten wat u van het idee vin­dt. Lez­er kwak reken ik stiekem als als eerste mee. 

Ik zie u allen dins­dag weer!

+++++ + + + + +
Wilt u een aan­deel, index, cryp­to en/​of edel­metaal aan­vra­gen? Dat kan, hieron­der bij de reac­ties.
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

28 november 2021, 20:31

Goed idee. Zou Signify een driedubbele bodem kunnen zetten op 40 ?

(0)
27 november 2021, 22:55

Ik vind het wel een goed idee.
Verder wil ik graag analyses aanvragen van Shell, Ahold en ING.

(0)
27 november 2021, 13:59

Hallo Marcel, zou je de volgende analyses willen maken:
- Dax
- Nividia
- zilver
- Nasdaq 100

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.