...

TA ASML, Adyen, Philips, Prosus en Alfen

15 mei 2022, 01:21 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik kom terug op een vraag van lez­eres lda. Verder behan­del ik twee ver­zoeken en heb er zelf drie charts aan toegevoegd. Dat is de inhoud van de col­umn op deze (voor u) vroege zondagochtend.Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Er zijn flink wat (wilde) beweg­in­gen op de grafiek van Alfen. Ik vind de rode dal­ende trendli­jn de belan­grijk­ste om te bespreken. Ten eerste omdat eerdere belan­grijke top­pen daar hun Water­loo kenden. Ten tweede omdat de koers daar zo langza­mer­hand bij­na weer is aangekomen. 

De sti­jging was prachtig afgelopen beur­sweek, maar gaat dat komende week ook zo door? Ik denk inder­daad dat er nog wel wat rek in zit, waarschi­jn­lijk tot aan die rode dal­ende trendli­jn, maar dat daar­na de koek op is. Of die trendli­jn gehaald gaat wor­den hangt ook af van of de koers boven het groene hor­i­zon­tale ste­un­t­je wil blijven. 

Mocht de koers opwaarts door de trendli­jn breken, dan wordt er een (hernieuwd) koopsig­naal afgegeven.

Adyen:

Direct maar even met de deur in huis val­lend, dit is niet het mooiste dal­ende trend­kanaal dat ik ooit heb mogen teke­nen. Wat ik u er wel mee duidelijk kan mak­en is dat de trend dus neer­waarts is.

De meest rechtse can­dle, die van vri­jdag, geeft op een kor­ter time­frame bekeken een aankoopsig­naalt­je. Het is dus niet hele­maal uit­ges­loten dat de koers niet naar de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal kan. Dat zou een her­s­tel bin­nen de dal­ende trend zijn. Maar u weet: The Trend is Your Friend.

ASML:

Kijken we vanaf novem­ber vorig jaar tot aan nu dan is het duidelijk: neer­waartse trend, weg­wezen. Dan zien we vanaf de top eind maart tot aan nu een dal­end trend­kanaal. The Trend is Your Friend…wegwezen!

En dan toch zien we dat het ASML afgelopen vri­jdag luk­te boven het groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn­t­je te sluiten. Kop­ers kon­den voor het afs­luiten van de week toch hun vertrouwen uit­spreken. Als dit mogelijk is, dan is het halen van de boven­z­i­jde van het dal­ende trend­kanaal ook mogelijk! En wie weet nog wel meer. Bli­jf zit­ten en kijk waar uw stop komt.

De let­ters E en D van lez­eres lda:

Mijn soft­ware­pro­gram­ma komt eens in de zoveel tijd met nieuwe gim­micks. De let­ters E en D onder de grafiek is er daar één van. Ik had ze zelf niet toegevoegd, dan gebeurde automa­tisch”. Zoals het ook gebeurde dat al mijn lij­nen van­daag weg waren, fijn. Aan de andere kant ook ver­fris­send om alle lij­nen weer opnieuw te teke­nen, of weg te laten.

E staat voor Earn­ings & Rev­enue, Op deze dag werden/​wor­den er cijfers bek­end gemaakt

D staat voor Div­i­dend. Op deze dag gaat het aan­deel ex-dividend.

Zo was de recente koers­dal­ing” van KBC te wijten aan het ex-div­i­dend gaan.

Philips:

Weer geen per­fect dal­end trend­kanaal, maar ik heb hem getek­end omdat de trend onmisken­baar dal­end is. Wat heet, dit is een superdal­ing. Het vertrouwen in het aan­deel Philips is al enige tijd weg. Ik heb hier bewust voor meer koer­shis­to­rie gekozen. Het is wel nog steeds een dag­grafiek, maar deze gaat terug tot ergens in 2016. Dat doe ik dan weer om te lat­en zien dat een vergelijk­bare slotko­ers pas terug te vin­den is in juli 2016

Ik verwacht dat er bin­nenko­rt wel een aankoopsig­naal wordt gegeven, al is het maar een her­s­tel bin­nen de dal­ende trend.

Pro­sus op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Wel, van links naar rechts kijk­end is het ver­haal ook wel duidelijk: per sal­do (flink) inlev­eren. We zit­ten ook bin­nen een dal­end trend­kanaalt­je. De vraag is echter of de dal­ing aan zal houden. En daar moet ik dan mijn twi­jfel over uitspreken.

Met een posi­tieve diver­gen­tie daalde de koers net iets onder die rare bodem van halver­wege maart. Dat was geen echte bodem, maar meer een Hit & Run. Ik verwacht dat we deze week een hogere intra­dayko­ers dan het slot van vri­jdag gaan zien en waarschi­jn­lijk een uit­braak uit het trend­kanaal. Hóe dat zal gebeuren is bepal­end voor of we een aankoopsig­naal voor een trade kri­j­gen, maar inder­daad heeft lez­er Mis­ter bluesky een punt: er zou wel eens trade aan kun­nen komen.

Ik wens een ieder een fijne Zondag en ik zie u dins­dag weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

17 mei 2022, 06:49

Lang geleden. Goud en zilver. Bodemend? Bedankt.

(0)
16 mei 2022, 17:56

graag ABN AMRO AMG Dank!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.