...

TA ASML, AEX, Arcelor, Ordina, AMG en Sofina

25 juni 2022, 17:33 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Op deze mooie zater­dag ga ik met u kijken naar vijf aan­de­len en een index. De meeste grafieken zijn op ver­zoek en dat vind ik alti­jd leuk. Laat dus maar komen uw verzoeken. 


Zoals gebruike­lijk in mijn col­umn gaan dames voor, vandaar

Ordi­na op ver­zoek van lez­eres lda:

Dit is grap­pig. Ik moet beken­nen dat ik de grafiek van Ordi­na al geruime tijd niet had bekeken. Het is dan een leuke ver­rass­ing dat de koers te van­gen is bin­nen en redelijk mooi sti­j­gend trend­kanaal. U ziet dat er begin okto­ber 2021 een laag­ste punt werd neergezet en dat de koers daar­na met hogere bodems en hogere top­pen per sal­do Noord­waarts ging.

De laat­ste top, die van juni, ging gepaard met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Dat hoeft niet alti­jd een koers­dal­ing tot gevolg te hebben, maar in dit geval dus wel. Het mooie is dat de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal daar­na net­jes dienst deed als steun.

The Trend is Your Friend. De trend is sti­j­gend en diege­nen die long zit­ten kun­nen bli­jven zit­ten. Kijk wel even op uw gemak­je waar u uw stop gaat neerleggen. 

Sofi­na op ver­zoek van lez­eres lda:

Ja, en dan Sofi­na. Dat is even andere koek. Dat is ook een trend­kanaal, maar in dit geval duidelijk dal­end. Het is zelfs zo erg dat eind 2021 de koers nog boven de 425 euro was terug te vin­den en dat we deze week euro 185,70 aan­tik­ten. Buy & Hold was niet een tac­tiek waar de beleg­ger garen bij spon. De regel­matige lez­er van mijn col­umn weet dat er wel meer aan­de­len zijn waar­bij Buy & Hold niet echt lekker uitpakte.

Wat nu? Wel, bij Ordi­na zagen we zojuist een negatieve diver­gen­tie. Hier zien we een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Dat zou wellicht een voor­bode kun­nen zijn van een (verder) her­stel­let­je. Boven euro 202,80 zou dat nog wat waarschi­jn­lijk­er wor­den. Let er wel op dat de trend dal­end is en ook hier is de trend uw vriend(in). De rode hor­i­zon­tale lijn ligt over enkele bodems van eind 2020. De neer­waartse door­braak begin juni was het zoveel­ste verkoopsignaal.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­eres Mis­ter bluesky:

Deze week viel de koers én uit het blauwe blok én door de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn en dan ook nog eens met een gap. Zo kan het gebeuren dat je op één dag een driedubbel verkoopsig­naal kreeg. De afgelopen twee beurs­da­gen belet­ten kop­ers dat de koers de vol­gende ste­un op euro 22,30 opzocht. Ik durf er de komende beur­sweek niets op in te zetten dat de koers gaat sti­j­gen. Ik verwacht eerder dat die ste­un rond euro 22,30 gaat wor­den opge­zocht. Of dat dan ook de bodem gaat wor­den durf ik nu nog niet te zeggen, daarmee de vraag van lez­er Mis­ter bluesky beantwoordend.

ASML:

Ja, bij ASML staan er sinds de top van novem­ber vorig jaar alle­maal lagere top­pen en lagere bodems. Maar een tren­dom­keer moet ergens begin­nen. Begri­jp me goed, ik heb het nog niet over een tren­dom­keer bij dit aan­deel spec­i­fiek, maar het begin kan in de maak zijn.

Rechts op de grafiek gaat ASML:

1. opwaarts door de oran­je dal­ende trendlijn 

2. met het slot van vri­jdag opwaarts door de bod­ies van de can­dles na de neer­waartse gap en

3. zet een hoger bodem­p­je en hoger top­je neer.

Dit aan­deel kan op de watchlist.

AMG op ver­zoek van lez­eres Mis­ter bluesky:

Deze grafiek ligt er belab­berd bij, ik ga er niet teveel woor­den aan vuil mak­en. Een opti­mist ziet (weer) een lagere bodem in de grafiek, maar een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI

De kans is groot dat de groe­nachtige hor­i­zon­tale lijn gaat wor­den opge­zocht. Een eventuele koers boven de rode hor­i­zon­tale lijn kan de weg open­leggen naar de oran­je hor­i­zon­tale lijn.

AEX:

Op don­derdag intra­day schreef ik dat ik niet long zou gaan. Een lez­er schreef oeps! Nu naar de grafiek kijk­end zou ik geen geld hebben ver­di­end, maar ook niet ver­loren. Terugk­ijk­end naar de grafiek zou ik nog steeds het­zelfde schri­jven. Op dat moment was voor mij het meest waarschi­jn­lijke sce­nario dat de koers uit het groen blok­je zou vallen en dan de onderz­i­jde van het rode blok­je zou gaan opzoeken.

Maar hoe gaat een tech­nisch anal­ist die kort op de bal speelt hier­mee om? Vanu­it een neu­trale posi­tie (lees: geen posi­tie) zou hij/​zij/​het na open­ing al long kun­nen gaan. De open­ing is ruim” van de onderz­i­jde groene blok­je en kan al wijzen op een verdere sti­jging. Mocht hij/​zij/​het ervoor kiezen neu­traal te bli­jven dan kan er voor wor­den gekozen om long te gaan bij het opwaarts door­breken van de boven­z­i­jde van het groene blok­je. Tegen het slot van de beurs kan er dan, vlak voor het week­end, voor gekozen wor­den weer neu­traal te gaan. Bank­ing the profit.

Een tech­nisch anal­ist is geen fun­da­menteel anal­ist. Een tech­nisch anal­ist reageert op de nieuwe sit­u­atie en in dit geval had er iets ver­di­end kun­nen wor­den, ondanks een eerdere uit­spraak op basis van de grafiek van dat moment. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

27 juni 2022, 15:38

Weer de AEX BEL CAC DAX ? dank!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.