...

TA ASML, AEX, IMCD en Philips

31 oktober 2020, 08:48 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Op deze zater­dag schri­jf ik de laat­ste in de serie over de 25 fond­sen uit de AEX. Afgelopen don­derdag keek ik met u naar RD, Pro­sus en DSM, van­daag zijn ASML, IMCD en Philips aan de beurt. Daar­naast kijk ik ook naar de AEX

De houd­baarhei­ds­da­tum” van een analyse komt ook nog even kort aan bod.


Philips is het aan­deel waar ik mee begin.

U ziet links nog net de val door het virus en daar­na begon Philips te her­stellen. Over de bodems heb ik de zwarte trendli­jn getek­end. De voor­lop­ige top na het virus werd in juli gezet en daar­na vol­gden tot nu toe drie lagere top­pen waar ik de blauwe trendli­jn over heb getek­end. Rechts op de grafiek leek het boven het rode trendli­jn­t­je weer de goede kant op te gaan met Philips, maar helaas is de koers daar afgelopen beur­sweek onder gedo­ken. De groene hor­i­zon­tale lijn rond euro 39 moet nu voorkomen dat Philips verder zakt.

Afgelopen vri­jdag werd die hor­i­zon­tale ste­un al even getest. Hecht overi­gens niet al te veel belang aan deze hor­i­zon­tale ste­un, het is nou niet zo dat die lijn al vele malen suc­cesvol is getest. Kijk ook nog even naar de RSI onder de grafiek, daar beves­tigde de RSI de door­braak van de rode trendli­jn in de grafiek.

Op moment van schri­jven zou ik Philips niet willen hebben, of het moet zijn dat de groene ste­un het gaat houden en dat er een kort spec­u­latief rit­je naar boven inz­it. Voor mij veel te riskant en spec­u­latief, dus ik ga door naar de vol­gende grafiek. De regel­matige lez­er van mijn columns weet wat ik daarmee bedoel.

Een vol­gende grafiek kan zijn IMCD, hoe ligt dit aan­deel er tech­nisch bij? 

Ondanks de dal­ing rechts op de grafiek ligt IMCD er niet zo heel slecht bij. Na de bodem in maart door Covid zien we eigen­lijk hogere bodems en hogere top­pen en dat pro­ces hoeft niet ten einde te zijn. Trek voor de lol zelf eens een lijn over de bodems van mei en begin sep­tem­ber en zie dan waar de koers nu is aan­be­land. Mocht de koers nu komende beur­sweek door die door u getrokken lijn vallen, dan is er nog niet echt een man over­bo­ord. De ste­un op euro 93 zal dan zeer waarschi­jn­lijk zijn werk doen. De vraag is wel of u die eventuele dal­ing wilt meemak­en, denk dus aan uw stop loss of prof­it stop.

Voor­dat ik door ga met ASML kort iets over de houd­baarhei­ds­da­tum” van een analyse.

===== = = = = =

Ik heb de tij­den nog meege­maakt dat koersen lange peri­odes nauwelijks van hun plaats kwa­men. Helaas ben ik de jong­ste niet meer. We belden elka­ar op (er was nog geen What­sapp) als een aan­deel wel een heel dubbelt­je bewoog! Zo kon een geschreven tech­nis­che analyse weken‑, maan­den- en in som­mige gevallen jaren­lang zijn waarde behouden. Tegen­wo­ordig gaat het alle­maal iets” sneller en kan het zijn dat een tech­nis­che analyse van mij de vol­gende week, dag, uur of zelfs min­u­ut van­wege de koer­son­twik­kel­ing op de beurs al in de prul­len­bak kan.

Ik wil daarmee zeggen dat u niet iets klakkeloos moet overne­men van een mening in een col­umn van een maand of week gele­den. En soms zelfs niet van diezelfde dag. Ste­unen en weer­standen kun­nen namelijk al door­bro­ken zijn. Gebruik alti­jd u uw GBV*.…. en stop loss­es en prof­it stops!

===== = = = = =

Dit gezegd hebbende gaan we nu naar ASML.

Ook ASML her­stelde prachtig na de klap door Covid-19, kijk maar wat er boven de rode sti­j­gende trendli­jn gebeurde. Sinds juli 2020 beweegt ASML per sal­do zijwaarts bin­nen de roze hor­i­zon­tale trad­in­grange. De gren­zen van die trad­in­grange liggen grofweg op euro 345 en 296.

Bin­nen die trad­in­grange is er een licht­pun­t­je: Afgelopen vri­jdag brak de koers opwaarts door de licht­groene dal­ende trendli­jn. De kans bestaat dat de onderkant van de trad­in­grange (zoals gezegd op 296) niet gaat wor­den opge­zocht en wellicht zit er meer in het vat. Voor mij overi­gens (nog) geen reden ASML op te pakken. Bezit­ters van het aan­deel mogen op basis van deze grafiek bli­jven zit­ten, maar vergeet de stops niet.

U ziet het al, ik zit inmid­dels bij de AEX.

Op het eerste gezicht lijkt het een beet­je op de grafiek van ASML. Het grote ver­schil is dat de AEX sinds juli niet als ASML bin­nen een trad­in­grange zijwaarts beweegt maar dat de trad­in­grange licht neer­waarts is gericht.

Een ander ver­schil is dat ASML het neer­waartse trendli­jn­t­je rechts op de grafiek opwaarts heeft door­bro­ken en de AEX (nog?) niet. 

De index noteert onder het rode dal­ende trendli­jn­t­je én onder de (oran­je) ste­un op 535. Niet best. Aan de andere kant noteert de index nou ook weer niet zo heel ver onder de ste­un op 535. Het slot van de AEX was 533,88. Daar­naast testte de koers de afgelopen 3 beurs­da­gen de onderz­i­jde van het licht dal­ende trend­kanaal. Er is dus hoop.

De komende beur­sweek gaan de bulls en bears het uitvecht­en. En vergeet niet dat aanstaande 3 novem­ber de 59ste Amerikaanse pres­i­dentsverkiezin­gen zijn. Ingrediën­ten genoeg voor mogelijk een tumultueus beursweekje!

Have a nice weekend!

* Gezond Boeren Verstand

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

31 oktober 2020, 15:34

Meestal is de conclusie dat u het aandeel op dit moment niet zou willen aanschaffen, wat ongetwijfeld terecht is. Maar wat bij mij de vraag oproept of er eigenlijk aandelen zijn die u op dit moment wel zou willen aanschaffen, of die u nog altijd in portefeuille heeft?
Daarnaast zou ik u willen vragen wat u als technisch analist de meest koopwaardige grafiek vindt? Is dat een al enige tijd mooie stijgende trend of eerder een bodemformatie of het bereiken van een stevige steun of nog iets anders? En vormen de meerdaagse gemiddelden een sterkere steun dan trendlijnen of juist minder sterk?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.