...

TA ASML, ASMI, Nasdaq, DAX, zilver en Gatos Silver

9 november 2021, 20:33 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Wellicht is het u niet eens opgevallen, maar de col­umn is lat­er dan nor­maal. De reden is, en dit is geen smoes, dat ik geen elek­triciteit heb en geen WiFi. Maar wat in het vat zit verzu­urt niet, dus hier is de col­umn van dins­dag. Het zijn van­daag louter ver­zoeken. Het zijn er zelfs zoveel dat ik er een paar in de koelka­st moet zetten. 


Geen prob­leem, laat de nieuwe ver­zoeken maar doorkomen!

De eerste is een favori­et van lez­er Dowjones: ASML.

Hij vraagt of ASML dit jaar nog de recente all-time-high gaat aan­tikken en eventueel gaat uit­ne­men. Alhoewel ik zo niet denk, maar dat is een ander onder­w­erp, verwacht ik van wel. Ik zie dat ASML zich in een sti­j­gend trend­kanaalt­je bevin­dt en als dat zo nog even door­gaat tikken we vanzelf bin­nenko­rt die vorige ATH aan. Op dit moment zie ik maar een (minis­cu­ul) wolk­je aan de lucht en dat is dat de RSI wat ent­hou­si­aster mee mag doen.

Om de vraag volledig te beant­wo­or­den, gaat de ATH dan ook sneu­ve­len? Ja, ik zie niet in waarom niet. Of dat dat dan ook betekent dat de ATH met vele euro’s tegelijk gaat sneuvelen…dat durf ik nu nog hele­maal niet te zeggen.

Dan begreep ik niet hele­maal of lez­er Dowjones ook ASM Inter­na­tion­al voor­bij wilde zien komen. Voor de zek­er­heid neem ik hem maar mee. Kort.

Dowjones stelt terecht dat ASM int. de recente ATH wel heeft uitgenomen, dit in tegen­stelling tot ASML. Het is een krachtige beweg­ing bij ASM Int. en die zou ook nog wel eens door kun­nen trekken tot aan de bovenkant van het meest rechtse paarse lijn­t­je. Dat lijn­t­je heeft voor de rest geen enkele func­tie, ik geef er slecht het mogelijke koers­doel mee aan.

Zil­ver stond ook op het lijst­je van lez­er Dowjones. Van juni tot begin sep­tem­ber was het niet al te best wat zil­ver liet zien. De ene lagere top werd door de andere opgevol­gd en ook de bodems gin­gen steeds lager. Kom­mer en kwel. 

Inmid­dels zit­ten we in novem­ber en we zien dat de oran­je dal­ende trendli­jn opwaarts is uitgenomen én dat er boven de groene sti­j­gende trendli­jn wat hogere top­jes en bodem­p­jes zijn gevor­md. Mocht de top van okto­ber opwaarts wor­den uitgenomen dan staat er weer een duidelijke nieuwe top. Dan zal wel even” de rode hor­i­zon­tale weer­stand geslecht dienen te wor­den. Of dat zon­der slag of stoot staat te gebeuren valt nog te bezien. Zit u in zil­ver dan is er geen reden afscheid te nemen, laat het maar gebeuren en neem alleen even de tijd om te bepalen waar uw stop komt te liggen.

Het vol­gende ver­zoek is een index en wel de DAX. Wellicht dient men er van­wege de gebruik­te kleuren even een ver­g­root­glas bij te halen, maar hoe dan ook staan er koers­be­weg­in­gen boven de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Goed werk! De koers beweegt nog immer bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je, er bestaat de kans dat het nog hoger gaat. Kijk ook naar de beves­tig­ing bij de RSI onder de grafiek. 

De uit­braak duurt al een aan­tal beurs­da­gen en ondanks dat het wat ent­hou­si­aster had gemogen staat de uit­braak er toch maar mooi. Bli­jf ook hier lekker zit­ten en geni­eten, maakt u zich alleen druk waar uw stop komt te liggen.

De laat­ste grafiek die lez­er Dowjones aan­vraagt (ik hoop niet ooit maar alleen dit keer) is die van de Nas­daq. Als u naar de grafiek kijkt doet die u dan ook niet denken aan die van ASM Inter­na­tion­al? De top van begin sep­tem­ber, de daaropvol­gende terug­val, het weer sti­j­gen tot aan de top en er doorheen! Als u mijn tekeninget­je van ASM int. overneemt kunt u zelf bek­ijken waar het mogelijke koers­doel komt te liggen. In ieder geval iets hoger dan de huidi­ge koers.

Ik ga in her­hal­ing vallen: bli­jf gerust zit­ten in de index en besteed even iets van tijd aan waar uw stop komt te liggen. U wilt eventueel opge­bouwde win­sten toch niet aan de markt teruggeven??

De laat­ste grafiek van van­daag is op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky: Gatos Sil­ver. Ik hoop dat u begri­jpt dat ik de andere ver­zoeken even moet park­eren tot de col­umn van don­derdag!? Voor alle andere lez­ers: vraag gerust uw favoriet/​zor­genkind­je aan!

Gatos Sil­ver, ja, Gatos Sil­ver. Wat moet ik daar nu over schri­jven? Dat het aan­deel daalt, zijwaarts gaat of sti­jgt? Het grap­pige is dat ik alle drie zou kun­nen bear­gu­menteren. Laat ik het echter redelijk posi­tief houden en schri­jven dat het zijwaarts gaat of zelfs stijgt.

Om de sti­jging aan te geven heb ik een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end. Het zou sterk zijn als Gatos Sil­ver een dez­er dagen de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn zou willen uit­ne­men. Ik heb Gatos niet in de porte­feuille en zie op moment van schri­jven niets waarom ik dat wel zou moeten hebben. Zit u echter in Gatos Sil­ver dan is er ook niets te zeggen waarom u per sé afscheid zou moeten nemen. Bli­jft u lekker zit­ten en neem een min­u­ut­je om te bepalen waar u uw stop gaat leggen.

Wat in het vat zit verzu­urt niet, dus de andere ver­zoeken komen donderdag.…als ik het niet vergeet! Miss­chien ver­standig om ze even te herhalen?

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

11 november 2021, 11:39

Is goud nu definitief vertrokken naar hogere regionen ? En wat te denken van Royal dutch?
Ze lijken te jojoën tussen 19 en 20, een tading range ? Wederom bedankt voor uw gewaardeerde analyse.

(0)
10 november 2021, 10:54

Beste Marcel, bij ASML schrijft u dat de RSI wat enthousiaster mee zou mogen doen. Als dat inderdaad gebeurd was, had u dan niet geschreven dat RSI in het oversold gebied staat en dat de koers wel even een stapje terug zou kunnen doen? Of gaat u uit van het standpunt hoe harder de stijging hoe beter?
Graag aandacht voor Ahold en Ordina.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.