...

TA ASML, CAC-40, Valeo, AMG, DAX en Adyen

29 april 2024, 15:29 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Er staan op dit moment zeven ver­zoeken open. In de col­umn van van­daag behan­del ik er zes en die ene gaat dan even in de koelkast. CAC-40 op ver­zoek van lda:

Het gebeurt niet alti­jd dat je op een grafiek trend­kanalen kan teke­nen dat het een lieve lust is. Maar op de grafiek van de CAC-40 ziet u dat ik aardig tekeer kan gaan. En dan heb ik niet eens alle trend­kanalen getekend.

Het meest rechtse trend­kanaalt­je is leuk, maar moet zich nog echt bewi­jzen. Posi­tief is natu­urlijk dat het een sti­j­gend trend­kanaalt­je is. 

Ik zou bli­jven zit­ten, en jawel, met een stop.

Valeo op ver­zoek van Peter­DS:

Na een duidelijke dal­ing probeert dit Franse aan­deel nu wat te bekomen van de schrik. De verkoop­woede is iets afgenomen en/​of kop­ers lat­en het aan­deel niet verder dalen.

Ik heb een sti­j­gend trend­kanaal getek­end, maar ik vraag direct daar (nog) niet te veel waarde aan te hecht­en. Een belan­grijk­er wapen­feit zou zijn als de koers opwaarts door de rode hor­i­zon­tale weer­stand zou willen breken.

Ik wil dit aan­deel niet in mijn porte­feuille. Mocht er iemand (nog steeds) long zit­ten, dan kunt u op basis van deze grafiek wel bli­jven zit­ten. Vergeet uw stop niet!

Bericht van Guy Boscart

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JULI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

DAX op ver­zoek van lda:

De koers wist door het rode dal­ende trendli­jn­t­je te breken. Alhoewel het niet veel voorstelt is het natu­urlijk wel positief.

Eerder echter is de koers door de oran­je sti­j­gende trendli­jn gevallen en dat is dan weer min­der. De sti­jging die wordt neergezet na de opwaartse uit­name van het rode trendli­jn­t­je valt tot nu toe in de cat­e­gorie pull back. De kans bestaat der­halve dat de oran­je lijn is opge­zocht als weer­stand en dat we bin­nenko­rt weer omlaag gaan. Houd u de DAX dus scherp in de gat­en s.v.p.

AMG op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

BIJ AMG laat ik bewust iets min­der koers­da­ta zien. Zodoende kun­nen we de trad­in­grange iets beter bek­ijken. Het blauwe blok laat de trad­in­grange goed zien. 

Als we het ver­g­root­glas erbij nemen dan zien we dat onlangs de koers aan de boven­z­i­jde probeerde uit te breken. Dat luk­te niet echt en nu zien we de gevol­gen. Van­daag (intra­day) zakt de koers door de niet zo heel erg belan­grijke rode sti­j­gende trendli­jn. Mocht dit ook de slotko­ers gaan wor­den dan vraag ik reken­ing te houden met een dal­ing naar het mid­den van de range of zelfs tot aan de onderz­i­jde van tradingrange.

ASML op ver­zoek van Petra:

ASML is belan­grijk, want voor een groot gedeelte ver­ant­wo­ordelijk voor de richt­ing van de AEX

Ik heb geen super­mooie trend­kanalen getek­end, maar ASML is wel uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Bij de oran­je pijl hebben we ook al de pull back kun­nen optekenen.

Nu beweegt de koers bin­nen het rode trend­kanaal en is het ver­standig met (per sal­do!) lagere koersen reken­ing te houden. Als ASML sterk genoeg is dan kan het natu­urlijk wel naar de boven­z­i­jde van het trendkanaal.

Adyen op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Stel dat ik Adyen op dit moment in mijn porte­feuille zou hebben. Ik zou dan geen oog dicht doen en what’s more: ik zou het aan­deel in grote paniek verkopen. Angst is nooit een goede raadgev­er, maar kijk even met me mee…

Kijk naar het­geen er gebeurt bin­nen het oran­je eit­je. De koers viel met een gap weg en zette een lange rode can­dle neer. De daaropvol­gende dag steeg de koers iets en nu intra­day is al even het ter­rein onder de lange rode can­dle verk­end. Als de koers onder die lange rode can­dle sluit dan kri­j­gen we zeer waarschi­jn­lijk weer een aanzien­lijke dal­ing voor de kiezen.

++++
Er staat nog maar een ver­zoek open. Dat maakt de weg vrij voor weer nieuwe ver­zoeken!
++++

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.