...

TA: Bears verdedigen terrein in Europa, SHORTkans NN

18 juli 2017, 08:24 | Daïm Boscart | leestijd: 10 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Van­daag een mooie dag op de beurzen qua cijfer­nieuws aangezien een aan­tal grote fond­sen uit Ameri­ka (DOW Fond­sen) van­daag hun cijfers over Q2 zullen pub­liceren. Voor­beurs zijn Gold­man Sachs, John­son & John­son en Unit­ed Health aan de beurt ter­wi­jl nabeurs IBM haar cijfers zal pub­liceren. Genoeg voer voor de spec­u­lanten en de anal­is­ten om te bepalen of de huidi­ge koer­swaarde die aan de aan­de­len is toegedicht gerecht­vaardigd is of dat de fond­sen overge­waardeerd zijn. De aan­loop naar van­daag heeft in Ameri­ka nog niet voor veel goeds gezorgd, Black­rock moest gis­teren 3% inlev­eren naar haar cijfers ter­wi­jl eind vorige week Cit­i­group, JP Mor­gan en Wells Far­go vri­jdag behoor­lijk moesten inboeten toen de cijfers naar buiten kwa­men. Van­daag kan Gold­man Sachs een behoor­lijke duit in het zak­je doen als men een dergelijke koers­be­weg­ing laat zien. Even afwacht­en dus qua cijfer­nieuws op Wall Street, de actie kruipt in ieder geval weer in de mark­ten na de saaie start van de week gis­teren.

De koersen gis­teren bewogen niet al te veel en al met al zien we dan ook niet al te grote koersver­schillen op de bor­den staan. In Europa viel de AEX op door de hele dag in de plus te bli­jven staan maar uitein­delijk bleef er van de koer­swinst van 2,5 punt nog maar 0,4 pun­ten over bij slot. De DAX deed het nog min­der goed en leverde na een groen begin gis­teren uitein­delijk zo’n 45 pun­ten in. Dat bei­de indices na een oplev­ing rond de open­ings­bel zo terug zijn geza­kt is teke­nend voor het­geen er aan de hand is in Europa. De mark­ten zijn de afgelopen dagen namelijk terug gekomen vanu­it een lastige posi­tie aangezien de mark­ten de onder­ste ste­un­re­gio­nen hebben ver­lat­en om nu enkele weer­standen te testen. Vooral­snog lijkt dit een kansloze missie aangezien de neer­waartse druk ron­dom deze weer­stand­sniveaus sim­pel­weg te groot is.


Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt d
it abon­nement uit­proberen tot 1 sep­tem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 


Wall Street
Weinig gebeurtenis­sen dus gis­teren op Wall Street waar beleg­gers de week afwach­t­end zijn begonnen in afwacht­ing op het grote cijfer­nieuws van van­daag. Het gaat dus ein­delijk echt begin­nen van­daag waar­door er meer actie kan wor­den verwacht op Wall Street.

Vooral­snog veran­dert er dan ook weinig in mijn visie over Wall Street ten opzichte van gis­teren. De index­en schom­me­len rond enkele belan­grijke weer­standen in Ameri­ka wat ervoor zorgt dat de koersen nu onder druk komen te staan. Ook de Nas­daq kan zich na de opwaartse run van de afgelopen dagen weer opmak­en voor een test van de ATH zone rond de 6.340 pun­ten die vorige maand voor een cor­rec­tie van 250 pun­ten zorgde. De Dow Jones zal ook in moeil­ijkhe­den rak­en rond de 21.60021.700 pun­ten aangezien hier een zeer forse weer­stand wacht op de dag­grafiek maar ook op de uur­grafiek zien we dat de index hier de bovenkant van de BULL trend van de afgelopen acht jaar test. Een zware dob­ber dus voor de Amerikaanse beurzen en de cijfers moeten erg goed zijn wil men de koersen deze week nog hoger zetten.

De weer­standen bli­jven dus gelijk en er kan actie wor­den verwacht ron­dom de huidi­ge koer­sniveaus. Voor de Dow Jones wacht er weer­stand rond de 21.60021.700 pun­ten, een terugtest tot het 50-MA van 21.215÷21.250 pun­ten lijkt mij een passend gevolg op de koerssprong van de afgelopen weken en de test van de weer­stand rond de 21.650 pun­ten.

Voor de Nas­daq zal de komende uren het spel ron­dom de ATH zone van 6.320÷6.340 pun­ten weer los barsten. De index zal proberen deze keer de sprong proberen te mak­en om uitein­delijk rond de 6.500 pun­ten uit te komen de komende weken. Echter zien we aan de onderkant de onderz­i­jde van het oplopende trend­kanaal in een rap tem­po richt­ing de 6.300/6.6.340 zone bewe­gen. Dit kan gevaar­lijk wor­den indi­en de index de komende dagen niet voor­bij de 6.340 pun­ten weet te komen en de koers aan de onderkant uit­breekt. In dat geval kun­nen we wederom een nieuw gevecht ron­dom het 50-MA verwacht­en waar­na de index zelfs opnieuw kan terugza­kken tot 6.0006.080 pun­ten. De Nas­daq is nu erg moeil­ijk te voor­spellen door­dat de index de afgelopen weken con­trair heeft bewogen, weer knap is her­stelt en grote koersspron­gen heeft lat­en zien. Zodoende is voorzichtigheid gebo­den voor de Nas­daq, pas boven de 6.340 LONG nu en SHORT onder de oplopende ste­un­li­jn.

Dai­ly NAS­DAQ:Dai­ly Dow Jones:AEX
Het moment van de waarheid ver­scheen gis­teren op het Dam­rak toen de AEX de mogelijkheid kreeg om uit de negatieve trend van de afgelopen weken te zakken. Een onbe­waakt moment van de BEARS lei­d­de ertoe dat de AEX door de 523 weer­stand wist te drukken en zo ook het 50-daags gemid­delde opwaarts wist te door­breken. Het ont­brak de BULLS echter aan daad­kracht en de pure wil om daad­w­erke­lijk door te drukken en het momen­tum te door­breken en om te lat­en slaan. Sterk­er nog, de forse weer­stand ron­dom de 523 pun­ten die ik al een paar dagen heb genoemd heeft haar werk gedaan en miss­chien nog wel belan­grijk­er haar bestaan beves­tigt. De index zal het in mijn ogen extreem moeil­ijk kri­j­gen de komende dagen om de 520523 weer­stand te door­breken. Zow­el tech­nis­che, als op fun­da­menteel en inter­mar­ket gebied zie ik gewoon erg veel hak­en en ogen aan de huidi­ge waarder­ing van de AEX en zodoende geloof ik dat we ons de komende dagen weer kun­nen focussen op een terug­val tot ongeveer 498502 pun­ten.

Het eerste bezwaar is dat men hin­der zal ondervin­den van de aankomende moeil­ijkhe­den op Wall Street waar ik geloof dat de indices het lastig zullen gaan kri­j­gen door de over­waarder­ing van fond­sen. Zo zagen we gis­teren en vri­jdag al dat veel finan­ciële jon­gens al een klap hebben moeten ver­w­erken door­dat de waarderin­gen van deze fond­sen als te hoog wer­den gezien na pub­li­catie van de Q2 cijfers. Verder staat de euro momenteel ook erg hoog wat de Europese fond­sen erg onaantrekke­lijk maakt voor investeerders overzee. Sterk­er nog, het ver­baast mij enigszins dat de AEX deze her­stel­be­weg­ing hand-in-hand met de sti­j­gende Euro heeft weten te realis­eren. Verder zal ook de oliepri­js onder druk komen te staan wat de olie-gere­la­teerde aan­de­len zoals SBM, Shell & Boskalis wel eens pijn zou kun­nen gaan doen.

Tech­nisch gezien bli­jf ik bij mijn ver­haal van gis­teren aangezien er op dag­ba­sis niet veel gebeurt is. De AEX is maar 0,4 pun­ten hoger ges­loten en bli­jft hier­mee onder het 50-MA en bin­nen het neer­waartse trend­kanaal noteren. Wel neem ik de intra­day move van gis­teren tot de 523 pun­ten mee in het achter­hoofd aangezien de weer­standen ron­dom dit punt een teken van lev­en hebben gegeven en de BULLS terug hun hok hebben inges­tu­urd. Voor de komende dagen bli­jft de 520523 weer­stand in mijn ogen dan ook een lastig te nemen horde voor de AEX en kan de focus wor­den ver­legd op een dal­ing tot eerst 513 pun­ten met daaron­der de 498502 als koers­doel. Een slot boven de 523 pun­ten is echter een zeer sterk BULLSIG­NAAL en bij een slot boven de 523 pun­ten kan dan ook wor­den gezien als een LONGtrig­ger en het einde van de UPtrend. Bli­jven oppassen dus ron­dom de huidi­ge koer­sniveaus…

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Aan­deel in focus — NN SHORT
Van­daag bespreek ik met jul­lie een SHORT­kans voor het aan­deel NN Group. De Ned­er­landse verzek­er­aar heeft de afgelopen weken een gigan­tisch mooie koerssprong gemaakt waar­door de koer­swaarde van het aan­deel is opgelopen tot de record­hoogte van bij­na €34,-. Het aan­deel heeft zich erg weten lat­en gelden de afgelopen dagen door enorm aan waarde te win­nen wat het aan­deel natu­urlijk aantrekke­lijk maakt om te bestud­eren voor een mogelijke SHORT­mo­gelijkheid. Na een grote sti­jging kan immers een cor­rigerende beweg­ing wor­den verwacht en net als de twee voor­gaande keren dat NN Group de huidi­ge koer­sniveaus wist te bereiken kun­nen we verwacht­en dat NN ook nu zal cor­rigeren. Daar­naast is het fonds pas over een maand aan de beurt qua cijfers, op 17 augus­tus zal NN haar Q2 cijfers vri­jgeven wat betekent dat er genoeg tijd is om de posi­tie even te lat­en door­lopen mocht dit nodig zijn. Kor­tom NN is een aantrekke­lijke SHORT­kans op dit moment.

Op de dag­grafiek van NN is goed te zien hoe het aan­deel zich de afgelopen weken heeft weten terug te knokken nadat NN voor de tweede keer de €34,- wist te testen en hier zelfs een All Time High noteerde. De reac­tie op deze beweg­ing was niet zoals men voor ogen had en NN viel tot twee maal toe terug tot de €28/€29 ste­un­zone. Deze koersver­liezen van zo’n 15%/17% had­den een grote impact op het fonds MM maar de BULLS wis­ten de boel net op tijd te red­den met behulp van het 200-daags gemid­delde dat de koersval van NN wist op te van­gen en zo te beperken tot slechts” 15%. Sinds­di­en is NN weer hot” en zit men in de lift. De koers bereik­te vri­jdag zelfs bij­na opnieuw de €34,- koer­szone waar­na het aan­deel opnieuw is begonnen te haperen. Gecom­bi­neerd met de RSI die richt­ing de OB kant wordt geduwd geloof ik dat de huidi­ge tech­nis­che con­di­ties voor NN niet OK zijn. Het fonds laat op meerdere pun­ten zien dat er rek aan de onderkant is en dat we weer terug kun­nen zakken tot de koer­sniveaus van enkele weken geleden.

Dai­ly NN Group:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12519 4.25 0.03%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27308 1 0%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3004 1 0.03%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7948.5 7 0.09%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10888.62 21.37 0.2%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.09 -0.06 -0.1%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.292 0.003 0.13%
Goud 1417.25 -0.9 -0.06%
GLD Eur/Oz 1270.962 -0.807 -0.064%
GLD Eur/Kg 40862.385 -25.949 -0.064%
Zilver 16.387 -0.04 -0.24%
Zlv Eur/Oz 14.696 -0.036 -0.244%
Zlv Eur/Kg 472.473 -1.153 -0.244%
Koper 2.706 0.001 0.04%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 859.45 -0.85 -0.1%
PLD 1521.65 -0.45 -0.03%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1151 0.0001 %
EUR-YEN 120.65 -0.01 %
EUR-GBP 0.8965 0.0002 0.02%
EUR-SFR 1.0983 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.21 0.01 %
GBP-USD 1.2437 0.0001 0.01%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10074 -247 -2.39%
Bitcoin Cash 304.08 -5.4792 -1.77%
Ethereum (US$) 215.21 -0.9294 -0.43%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.437 -2.18579 -2.31%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets