...

TA Dít gaat u niet geloven !!!

23 januari 2022, 08:25 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Afgelopen vri­jdag was ik een beet­je door mijn grafieken aan het bladeren toen ik opeens iets zag. Ik neem het mezelf een beet­je kwal­ijk, want het is al een tijd­je zicht­baar en dus ver­wi­jt ik mezelf dat ik het eerder had moeten zien. In deze zondag­col­umn ga ik het met u delen. Ik waarschuw u alvast, u gaat hier niet onverdeeld blij van worden.Ik wens u een hele goede zondag­mor­gen! Ik begin direct maar met een waarschuwing. Als u het lief­st stuk­jes leest waarin zoete brood­jes wor­den gebakken, dan zit u van­daag niet goed. U weet dat ik een onafhanke­lijk tech­nisch anal­ist ben, niet gelieerd aan enige finan­ciële instelling, dus kan schri­jven wat ik zie en wat ik wil. Stop der­halve nu met lezen als u louter posi­tieve stuk­jes ver­langt en graag uw ogen sluit voor naderend onheil. Des­gewenst geef ik u wel enkele goed nieuws” web­sites. Vraag hieron­der bij de reac­ties maar aan.

Zo, nu bij­na iedereen is afge­haakt kan ik door­gaan met wat ik vri­jdag zag en wel op de grafiek van de AEX.

Maand­grafiek:

Ik ga van­daag uit­ge­breid naar de AEX kijken en de trouwe lez­ers weten dan dat ik alti­jd met de maand­grafiek begin. Van­daag vormt daar geen uit­zon­der­ing op, hier­boven ziet u de maand­grafiek van de AEX.

Voor de nieuwkomers: ik gebruik een lijn­grafiek om het grote plaat­je” te lat­en zien, zon­der detail. Elk maand­slot is een punt en al die pun­ten wor­den met een lijn­t­je ver­bon­den en voilà.

Ik ga al een tip­je van de sluier oplicht­en van waar ik van­daag over wil schri­jven. Zelfs zon­der enig detail ziet u al de con­touren, kijkt u maar eens hele­maal rechts op de grafiek.

Week­grafiek:

Begin 2020 ziet u wat er met de koers gebeurde toen een klein lief vleer­muis­je (yeah, right…) in Chi­na het een en ander in de wereld teweeg­bracht. U ziet daar­na ook dat we het koer­stech­nisch alle­maal niet zo inter­es­sant meer von­den en de koersen van de AEX naar ongek­ende hoogtes wer­den ges­tuwd. Let­ter­lijk ongek­end, want we prat­en over all-time-highs” die wer­den neergezet.

Ik weet van mezelf dat mijn tal­en­ten niet op het gebied van teke­nen liggen, maar u ziet vast al wel wat het dan was wat ik afgelopen vri­jdag zag. Voor diege­nen die het nog niet zien vol­gt hier de dag­grafiek. Boven­staande week­grafiek was overi­gens een zoge­naamde barchart.

Mee­doen met de sig­nalen die we ver­s­turen naar onze leden?

Overzicht resul­taat dit jaar (2021):
De eerste winst voor dit jaar ziet u via de tabel hieron­der, een pri­ma ver­loop deze maand en er komen denk ik nog wel wat kansen waar ik iets mee kan doen. Wordt op tijd lid via de nieuwe aan­bied­ing, dan ont­vangt u meteen onze sig­nalen en doet u mee.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de aan­bied­ing die loopt tot 1 april 2022. Schri­jf u nu snel in tot 1 APRIL voor €35. Ga meteen naar onze Trader­shop en kies uw abon­nement via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht resul­tat­en dit jaar (2022)

Dag­grafiek:

Op deze dag­grafiek heb ik inmid­dels de switch gemaakt naar mijn favori­ete weer­gave van charts: candlesticks.

+++++ + + + + +
Bent u ontevre­den over mijn analy­ses? Ver­tel het mij hieron­der bij de reac­ties óf gebruik me als con­tra-indi­ca­tor!
Bent u wel tevre­den, ver­tel het anderen. Stu­ur een link van mijn col­umn naar een vriend, col­le­ga, fam­i­lielid of goede buur. Ik zou het geweldig vin­den naar de 1.000 lez­ers te gaan!
+++++ + + + + +

Daar staat die dan: de Kop-Schoud­er. De Head & Shoul­ders. De hoofd-schoud­er-hoofd for­matie. In het Por­tugees de OCO

Ik heb de nek­li­jn ook getek­end, maar wist niet goed waar ik hem moest neer­leggen. Mocht u de behoefte voe­len daar een uit­ge­brei­de dis­cussie over te starten, omdat u hem net iets hoger/​lager wilt leggen, bespaar u dan de moeite. Ik geef u nu direct al gelijk. De dis­cussie zou eigen­lijk moeten gaan of het wel een hoofd/​schoud­er is. Immers, de ene tech­nisch anal­ist ziet wel een patroon en de ander niet.

Ik ga u alvast een koers­doel opgeven voor het geval de nek­li­jn (waar die dan ook ligt) neer­waarts zou wor­den door­bro­ken: 695.

Dag­grafiek ingezoomd:

+++++ + + + + +
Wilt u dat ik een index, aan­deel, edel­metaal of com­mod­i­ty analy­seer? Dat kan en het is gratis. Vraag het hieron­der bij de reac­ties maar aan.
+++++ + + + + +

Met de vierde grafiek van onze nationale beurs­graad­me­ter ben ik inge­zoomd op de SHS. U ziet (of niet!) de link­er­schoud­er (LS), het hoofd (H) en de rechter­schoud­er (RS). Om het feestje com­pleet te mak­en ziet u ook de (paarse) neklijn.

Zoals ik de nek­li­jn van­daag heb getek­end zou de koers afgelopen vri­jdag onder de nek­li­jn zijn ges­loten. Trekt u zich daar nog niet al teveel van aan, ik ben nog met mezelf in dis­cussie waar ik de nek­li­jn zou moeten teke­nen. Neemt u slecht mee wat het hele ver­haal zou kun­nen beteke­nen. Voor u, voor uw beleg­gin­gen, voor de AEX, voor de wereld.

Sig­ni­fy op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Uw eerste reac­tie is wellicht dat u er dit keer bekaaid vanaf komt met slechts één grafiek van de in totaal vier die u aan­vroeg. Geen zor­gen, ijs, wed­er en lock­downs dienende ben ik er dins­dag weer met een nieuwe col­umn, wat in het vat zit verzu­urt niet. En pas­sant heb ik ook uw vraag over de AEX beant­wo­ord, dus het is toch nog een score van 2 uit 5.

Naar Sig­ni­fy: afgelopen don­derdag meldde ik nog dat ik in Sig­ni­fy was gestapt. Mijn dis­claimer ver­plicht me niet te vertellen dat ik geen posi­tie meer heb, maar u mag best weten dat mijn avon­tu­ur in Sig­ni­fy van korte duur was. Min­der dan 24 uur zelfs. En het avon­tu­ur is niet zon­der kleer­scheuren geweest. Ik heb Sig­ni­fy er uit­ge­trapt met een ver­lies. Ja, ik kan moeil­ijk er iedere keer bij u op hameren een stop loss te gebruiken en dan zelf zon­der stop traden!

De trade ging niet zoals ik wilde en dus heb ik LIGHT een schop onder de k.nt gegeven. Was de posi­tie kansloos en zou de koers niet opnieuw kun­nen gaan sti­j­gen? Née en jawel hoor, maar de kans op een verdere dal­ing is/​was ook aan­wezig en die wil ik heel sim­pel niet meemaken.

Mocht Sig­ni­fy weer een nieuw aankoopsig­naal gaan geven dan stap ik wel weer in. Ja, zelfs als dat hoger dan mijn oor­spronke­lijke aankoop­ko­ers is. Vri­jdag heb ik al mijn posi­ties ges­loten zodat ik van­daag en maandag weer met een frisse blik naar de beurs kan kijken. Op naar nieuwe trades!!! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

7 comments

24 januari 2022, 10:10

Ik zie al jarenlang dat de beste beleggers gewoon blijven zitten zolang de trend stijgt.
Samengestelde winsten stijgen vlugger.
Zij hebben geen abo en geen coaches nodig.
Maar ik ben telkens beetgenomen. Ik ben telkens bang dat een lange termijn top of een lange termijn bodem gezet is. Dan verkoop ik, meestal met kleine winst, en dat is frustrerend, ook omdat het groot aantal transacties duur wordt.
De beste coach/ belegger heeft de minste transacties.

(0)
23 januari 2022, 18:15

Hier ben ik erg blij mee, de waarschuwing is aangekomen.
Gerard

(0)
23 januari 2022, 17:47

Bedankt Marcel. Als ik me wil indekken met puts, wat zou dan een goed moment/koersniveau zijn om deze te kopen? Bij opening of pas als de AEX een dag onder de neklijn is gesloten, of wachten tot de neklijn wordt gehertest? Het zou vervelend zijn als de koers weer opveert vanaf de neklijn, want dan heb ik op het laagste punt gekocht en maak ik een groot verlies.
Maar als ik te lang wacht is de koers misschien al met een gap ver onder de neklijn terecht gekomen.

(0)
23 januari 2022, 16:29

Voor de aex is het 680

(0)
23 januari 2022, 15:45

Bedankt Marcel. Ik vraag geen goed nieuws show maar realisme en dat waardeer ik aan je commentaren. 695 is wel echt laag maar wie weet. allicht is 700 een echte aankoopzone.

(0)
23 januari 2022, 13:40

.....Mooie grafiek en goed gezien!
1 kleine opmerking: We hadden een jaar geleden toch ook al een RS? Wat is er toen gebeurd? Mvg Luna

(0)
23 januari 2022, 10:52

Marcel, zou je Accsys en OCI willen behandelen? Accssys lijkt steeds hogere bodems te plaatsen en is vrijdag in al het geweld zelfs gestegen. OCI lijkt fundamenteel erg goed te liggen, maar als TA-er hou je je daar niet mee bezig. Zijn er positieve dingen te melden, of is het momenteel piepen en kraken?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.