...

TA diepteanalyse Nasdaq

29 december 2020, 14:30 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (3)

Van­daag schri­jf ik mijn voor­laat­ste tech­nis­che analyse van dit jaar. Op veel fron­ten een apart en bewogen jaar. Van­daag een ander soort analyse dan dat u van mij gewend bent, namelijk een uit­ge­brei­de analyse van slechts een item, een index in dit geval. Ik kijk op de ver­schil­lende time­frames naar de Nas­daq. Zo kri­jgt u een goed over­all beeld van deze Amerikaanse index.


Ik begin deze uit­ge­brei­de analyse vanzelf­sprek­end (voor mij althans) bij de maandgrafiek. 

De maand­grafiek dient voor het grote plaat­je en daarin ben ik niet geïn­ter­esseerd in details. Dien­tengevolge kijk ik niet niet Japan­ese can­dle­sticks of bars o.i.d., maar maak ik gebruik van een area” chart, zoals de Amerika­nen dat zo mooi noe­men. Elk einde van de maand wordt de slotko­ers als een pun­t­je neergezet en die pun­t­jes wor­den alle­maal met een lijn­t­je ver­bon­den. Het gebied onder de lijn wordt ver­vol­gens met een kleurt­je weergegeven. De uit­sla­gen in een spec­i­fieke maand kun­nen dus grot­er zijn, maar die wor­den niet weergegeven en zijn voor dit doel ook min­der belangrijk.

Mijn koer­shis­to­rie van de Nas­daq gaat terug tot net iets verder dan 1974. Op boven­staande grafiek heb ik hem terug tot 1976 gezet. We kun­nen met één oogop­slag con­stateren dat deze index op zijn all-time-high staat.

Mid­dels de week­grafiek gaan we naar het vol­gende timeframe.

Op de week­grafiek wil ik alweer iets meer detail zien dan op de maand­grafiek, van­daar dat ik deze grafiek heb lat­en plot­ten met bars. Elke bar geeft een beur­sweek weer, inclusief highs en lows van die week. Het is totaal niet zicht­baar op deze grafiek, maar een enkele bar geeft ook de open­ings- en de slotko­ers weer van die week. De bars staan hier zo dicht opeen dat u de open­ing en slot niet ziet. Verder gaat deze grafiek niet verder terug dan 2014 en voor de volledigheid meld ik dat ik daar zelf voor heb gekozen.

Met de maand­grafiek in het achter­hoofd zien we hier dat de index op of in ieder geval dicht­bij het all-time-high staat. Wellicht bekruipt u het gevoel van hoogtevrees en dat is zek­er begri­jpelijk. What goes up must come down. Waarom zou de Nas­daq zich daaraan kun­nen onttrekken? 

Hoe weten we nu wan­neer we het hoog­ste punt hebben gezien of dat we daar­bij in de buurt zit­ten? Voor mij is dé meth­ode om dat te voor­spellen” de tech­nis­che analyse. Vaak, niet alti­jd!!!, waarschuwt de grafiek met sig­naalt­jes en de kun­st is die puz­zlestuk­jes te vin­den. Of zoals ik ook wel schri­jf, de bel­let­jes te horen. Vaak lukt dat, maar lang niet alti­jd. Als u een betere meth­ode dan tech­nis­che analyse weet, dan mag u mij daar­voor s nachts wakker maken!

Zullen we naar de dag­grafiek gaan? 

De dag­grafiek heb ik geplot terug tot en met de top van voor het virus en met behulp van Japan­ese can­dle­sticks. Zo kunt u snel zien wat de invloed was van het virus en dat de Nas­daq redelijk snel (miss­chien wel het snelst van alle grafieken) de top van voor Coro­na heeft bereikt én daar ruim boven is gekomen. Wat COVID-19? Wat prob­le­men? Wat lock-down? Wat fail­lisse­menten? Gaan met die banaan, als­maar hoger!

Ter hoogte van de blauwe lijn leek er even een haper­ing te zijn, maar we zijn nu verder in de tijd en kun­nen zien dat de Nas­daq ook die bar­rière heeft geslecht. Een lijn om nu in de gat­en te houden is de licht­groene sti­j­gende trendli­jn. Deze doet dienst als ste­un en bij een neer­waartse door­braak zou dat zo’n eerste bel­let­je kun­nen zijn, een eerste sig­naalt­je dat het wellicht over is met de pret.

Ik ga eens inzoomen op de dag­grafiek voor meer detail.

Japan­ese can­dle­sticks lat­en meer details zien ten opzichte van de in het West­en meer gebruik­te bars, van­daar mijn keuze voor de candles. 

U ziet de blauwe hor­i­zon­tale lijn terug, dit was een tijd­je een weer­stand­sli­jn maar doet nu dienst als ste­un op 12.056 pun­ten. Verder heb ik een paarse sti­j­gende trendli­jn getek­end en een sti­j­gend trend­kanaalt­je. De indi­ca­tor die u meestal onder mijn grafieken ziet, de RSI, heb ik hier wegge­lat­en. Ik kan u verk­lap­pen dat deze tot nu toe gezel­lig mee­doet met de hogere top­pen in de koersgrafiek.

Bel­let­jes op het Hoog­ste” punt zouden kun­nen komen in de vorm van een negatieve diver­gen­tie, een neer­waartse door­braak van een voortschri­j­dend gemid­delde, een val uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je, een koerspa­troon en/​of een bepaalde can­dle. Op moment van schri­jven zie ik niets van dat al, dus mogen we hopen op (nog) hogere koersen.

Laat u echter nooit in slaap sussen door de beurs, u zou alti­jd alert moeten zijn en uw stop telkens opnieuw moeten bepalen.

Mocht u nog een favori­et hebben voor de laat­ste analyse van het jaar op don­derdag aanstaande, geeft u dat dan onder deze analyse even door?

Ik wens u een fijne voortzetting van de dag. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

30 december 2020, 06:24

Goede Morgen marcel,
toffe analyse
ik zit in een trendkanaal 12826 - 13315 met als stop 12380 - (maak gebruik van de fibolevels 0.618 + 1.272) maar we gaan het zien en doe zo verder met de info, is me heel leerrijk uw methode
mvg
AK-47

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.