...

TA Dow, Goud, zilver, AD en Flow Traders

20 mei 2021, 00:00 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

In Ned­er­land is het al don­derdag, dus ik ga van start met de TA van van­daag. De col­umn bestaat dit keer uit louter ver­zoeknum­mers. Goed om te zien dat steeds meer lez­ers de stoute schoe­nen aantrekken en een ver­zoek indi­enen. Heeft u ook een favori­et? Laat het me weten!


Ik begin de col­umn met twee edel­met­al­en, te weten goud en zilver.

De rode lijn ligt over een uitsch­i­eter uit het eerste kwartaal van dit jaar. Dit vind ik voor nu de minst inter­es­sante, maar ik wilde hem toch even melden. Verder wil ik uw aan­dacht voor het sti­j­gende trend­kanaalt­je, waarbin­nen de koers van zil­ver op weg lijkt te zijn naar die rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Daar­naast vind ik de oran­je sti­j­gende trendli­jn een inter­es­sante. Deze deed in eerste instantie dienst als ste­un, maar nu als weerstand. 

Als zil­ver bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal bli­jft — er is nog geen reden om aan te nemen dat dat gaat eindi­gen — dan komt er vroeg of laat een aan­val op die rode lijn. Mocht de koers daar komen, dan verwacht ik de nodi­ge weer­stand, want in feite heeft zil­ver daar al twee keer het hoofd gestoten. Een uit­braak ligt dus niet 1,23 voor de hand.

We gaan naar het goud. Bei­de edel­met­al­en zijn overi­gens op ver­zoek van lez­er Pluis.

De bei­de grafieken ver­to­nen geen enkele overeenkomst. Ja, nou, of het moet zijn dat zow­el goud als zil­ver zich in een sti­j­gend trend­kanaal bevin­den. Kijken we nu iets beter naar het sti­j­gende trend­kanaal bij goud, dan zien we dat de koers bin­nen dat kanaal opwaarts is uit­ge­bro­ken. Reeds voor de derde dag noteert de koers boven de paarse dal­ende trendlijn. 

Met een ver­g­root­glas erbij zult u ont­dekken dat goud van­daag die paarse trendli­jn testte als (nieuwe) ste­un. Oude weer­stand is nieuwe ste­un gewor­den. We mogen nu voorzichtig aan­nemen dat de koers van het goud uitge­drukt in dol­lars (verder) gaat sti­j­gen. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal gaat waarschi­jn­lijk het pro­ces van hogere bodems en hogere top­pen verder. Ik merk wel op dat de koers zich hele­maal bovenin het sti­j­gende trend­kanaal bevindt.

Ik ga nu naar een ver­zoek van lez­er Dowjones. Hij/​zij heeft een favori­et en hoe kan het ook anders, het is de Dow Jones!

Voor het grote” plaat­je heb ik de week­grafiek er als eerste bij gepakt. Na de ini­tiële reac­tie op het virus, de dip van het eerste kwartaal van 2020, is de DJI aan een nogal indruk­wekkende opmars begonnen. Iemand die tij­dens de dip heeft gekocht en Buy & Hold heeft toegepast is spekkop­er! Het aan­tal per­so­n­en is waarschi­jn­lijk op de vingers van één hand te tellen.

Hier­boven tre­f­fen we de dag­grafiek aan. Een mooi sti­j­gend trend­kanaal. Als we het kanaal nauwkeurig bestud­eren dan zien we dat deze niet in aan­merk­ing komt om in de the­o­rieboek­jes te wor­den opgenomen. Sinds novem­ber 2020 wordt de bovenkant al niet meer gehaald.

Rechts op de grafiek zien we onder de rode dal­ende trendli­jn een lagere top staan, maar (nog?) geen lagere bodem. De hor­i­zon­tale blauwe ste­un­li­jn moet die lagere bodem voorkomen. Zou het de blauwe ste­un­li­jn gaan lukken? Wel, in het voordeel van de blauwe lijn spreekt dat deze lijn al een aan­tal keren eerder suc­cesvol is getest. 

Bin­nenko­rt gaat met 100% zek­er­heid één van bei­de lij­nen (rood of blauw) het onder­spit del­ven. Dat geeft ons een clou of de top rond de 35.000 pun­ten bin­nen afzien­bare tijd al dan niet getest gaat worden. 

De vol­gende twee aan­de­len zijn op ver­zoek van lez­er poly­glot. De eerste is Flow Traders.

De grafiek is bij­zon­der, niet? 

We zien een sti­j­gend trend­kanaal, daar is de koers uitgevallen.

We zien de rode sti­j­gende trendli­jn en ook daar is de koers doorheen geza­kt. Als u nauwkeurig kijkt, dan ziet u dat in bei­de gevallen de door­braak met een (lees één) gap gepaard ging. 

Het bij­zon­dere vind ik de koers­be­weg­ing die daar­na is neergezet. Ik kan er een dal­para­bool onder teke­nen. Zo goed als sym­metrisch, zeer interessant! 

Van­daag is de koers flink geste­gen en is Flow Traders aan­be­land bij die gap. Gaat de gap nu wor­den opge­vuld? Wel, als ik kijk naar de krachtige koers­be­weg­ing van van­daag dan zou je neigen naar ja, die gaat wor­den opge­vuld. Dat ver­di­ent het aan­deel na zo’n krachtige uptick. Natu­urlijk weten we met zijn allen dat het niet zo werkt op de beurs. De beurs heeft zo zijn eigen regels. Afs­lui­tend verwacht ik dat de koers tot in de gap gaat reiken en wellicht nog wel meer gaat lat­en zien.

Het tweede ver­zoek is Ahold. En lat­en we Del­haize niet ver­geten, twee voor de pri­js van één!

Ahold, en dus ook Del­haize, is uit het dal­ende trend­kanaal gebro­ken. Goed nieuws. Reeds voor de derde dag noteert de koers buiten (boven) het dal­ende trend­kanaal. De low van van­daag testte de lijn van het trend­kanaal. Zie het blauwe pijlt­je. Dat doet even terug­denken aan de grafiek van het goud.

Ik ben zo vrij geweest al een sti­j­gend trend­kanaal te teke­nen, waar­bij ik besef dat tot nu toe alleen de lijn aan de onderz­i­jde geldig” is. De wens is de vad­er van de gedachte. 

Zit u in Ahold en/​of Del­haize, dan kunt u bli­jven zit­ten. Er staan wat seinen op groen. Het is wel ver­standig naar uw stop te kijken. Laat deze maar in uw eigen tem­po trailen.

+++++ + + + + +

Vraagt u zich al lezend af hoe uw favori­et er tech­nisch bijligt? Aarzel net zoals lez­ers Pluis, Dowjones en poly­glot niet en noem hem hieron­der bij de reac­ties. Wellicht neem ik hem dan aanstaande zater­dag al mee!

+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

21 mei 2021, 09:40

Ik zou wel eens willen weten welk aandeel uzelf in portefeuille hebt. Dat zou interessant zijn.

(0)
20 mei 2021, 19:34

Als ik nog eens een verzoekje mag plaatsen Marcel, ik ben wel eens benieuwd naar Ferrari. Dat lijkt lange termijn een mooie stijgende trend, korte termijn een dalende trend en ik ben wel eens benieuwd naar jouw visie daarop. Neem de notering in Milaan (euro's) of New York (dollars) afhankelijk van wat je de mooiste grafiek vindt.

(0)
20 mei 2021, 06:46

Bedankt Marcel!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.