...

TA Dow, Nike, Microsoft en JPMorgan Chase

5 januari 2021, 18:20 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Van­daag analy­seer ik de Dow Jones en drie aan­de­len uit de Dow Jones: Nike, Microsoft en JPMor­gan Chase. Ik ga met u kijken wat de tech­nis­che con­di­tie is van de drie aan­de­len en de index zelf.


Ik stel voor dat we met de index zelf begin­nen en daar­na de drie aan­de­len voor­bij lat­en komen. 

De Dow Jones Indus­tri­al Aver­age Index zoals de index offi­cieel heet bestaat uit 30 enorm grote Amerikaanse aan­de­len. Wellicht zijn er onder u die wel eens hebben opge­zocht hoe deze index tot stand komt, met alle voorde­len maar vooral nade­len. Als je alles op een rijt­je zet kan de vraag rijzen of het wel terecht is dat we er zoveel aan­dacht aan geven en er zoveel waarde aan hecht­en. Voor mij is het echter niet meer dan een koers­grafiek die ik kan analy­seren en dat zal ik hieron­der dan ook doen.

Een lijn die ik kan teke­nen is de hor­i­zon­tale licht­groene lijn rond 29.915. Hecht er niet al teveel waarde aan, want die lijn ligt over een top uit okto­ber 2020 en een bodem­p­je uit novem­ber van datzelfde jaar. Wellicht dat die lijn in de toekomst wel een grotere rol gaat spelen.

Verder zien we sinds novem­ber vorig jaar de index bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal bewe­gen. Kijken we dan iets beter naar dat trend­kanaal dan zien we de koers sinds het moment van het pijlt­je in de onder­ste helft van het trend­kanaal bewe­gen. Dat is een heel klein sig­naalt­je dat het niet zo heel goed gesteld is met de uptrend. Nog iets dat waarschuwt is de RSI die niet mee­doet met hogere top­pen. Een derde waarschuwing kwam gis­teren toen de koers intra­day uit het trend­kanaal viel. De koers wist er nog wel niet bin­nen te sluiten.

Het is geen reden in paniek te rak­en, aan de andere kant heeft u nu drie waarschuwin­gen te pakken.

Ik ga naar Microsoft.

Ik heb Microsoft inclusief de top voor Coro­na weergegeven. U ziet dus de reac­tie op het virus en de wederop­stand­ing. U ziet ook direct dat Microsoft een aan­deel is dat met relatief groot gemak opwaarts door de top van voor Coro­na brak. Als u mijn columns regel­matig leest dan weet u dat het niet ieder aan­deel is gegeven zo mooi te herstellen.

Sinds lat­en we zeggen sep­tem­ber is het aan­deel aan een min of meer zijwaartse beweg­ing bezig. Ik heb geen zijwaartse trad­in­grange getek­end daar die niet veel raakpun­ten zou hebben.

Wat u wel ziet is de licht­groene sti­j­gende trendli­jn en ook de blauwe lijn die ik over de recente top­pen heb getek­end. Bei­de lij­nen bewe­gen in rap tem­po naar de apex en als het de koers dus al lukt bin­nen de lijn te bli­jven dan komt er vanzelf een lijn die sterk­er blijkt te zijn. 

Op moment van schri­jven beweegt de koers nage­noeg op de licht­groene sti­j­gende trendli­jn. Het is dus extra oplet­ten geblazen voor diege­nen in Microsoft.

Ik ben inmid­dels doorgestoomd naar Nike zoals u hier­boven kunt zien. Ook hier ziet u wat er net voor het virus gebeurde en de reac­tie op het virus. Inmid­dels weten we dat Nike de top van voor Coro­na ruim­schoots achter zich heeft gelaten.

U zult hier en daar een andere sit­u­atie zien, maar het is bij­na het geval dat sinds april er een onafge­bro­ken reeks van hogere bodems en hogere top­pen werd en wordt neergezet. Zie ook de licht­groene sti­j­gende trendli­jn waar­boven die hogere bodems wor­den neergezet.

Een rimpel­ing in de verder zo mooie grafiek is te zien bij de RSI onder de koers­grafiek. De Relatieve Sterk­te Index doet even niet mee met het neerzetten van hogere top­pen, we hebben hier dus een negatieve diver­gen­tie te pakken. U hoeft niet direct in te loggen om Nike op basis van de negatieve diver­gen­tie te verkopen, het is niet meer dan een eerste belletje/​waarschuwing. En wellicht bli­jft het daarbij.

Ik schi­et door naar JPMor­gan Chase.

JPMor­gan Chase is een aan­deel dat in het rijt­je van aan­de­len staat dat er (nog?) niet in ges­laagd is de top van voor Coro­na zelfs maar te evenaren, laat staan uit­ne­men. Dat wil niet zeggen dat het aan­deel er heel slecht bijligt, née hoor, de tech­nis­che con­di­tie is op dit moment best redelijk.

U ziet de blauwe sti­j­gende trendli­jn waar­boven JPMor­gan zek­er zijn?/ haar? best doet. Ik heb ook een licht­groen dal­end trendli­jn­t­je over drie top­pen getek­end waar de koers door is gebro­ken om ver­vol­gend met een gap weg te schi­eten. Als laat­ste lijn­t­je heb ik de donker­groene lijn getrokken en tot op moment van schri­jven staat de koers daarboven. 

Deed de RSI gezel­lig mee met de laat­ste hogere top in de koers­grafiek? Het antwo­ord is née, dus er staat iets van een negatieve diver­gen­tie. Ook in dit geval niet dreigend, het is gewoon een bel­let­je. Een tweede waarschuwing kan komen in de vorm van een neer­waartse door­braak van de donker­groene trendli­jn. Vinger aan de pols dus.

Wel, dat waren de grafieken voor van­daag. Ik wens u een pret­tige dinsdagavond.

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.