...

TA Dow, Nike, Pfizer en Exxon Mobile

20 mei 2020, 08:52 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Maandag waren een aan­tal aan­de­len uit de AEX en de AEX zelf aan de beurt. We zagen hele inter­es­sante ver­schillen in de grafieken. Van­daag kijk ik met u naar de Dow Jones en drie aan­de­len die deel uit­mak­en van deze index. Zijn deze grafieken ook zo verschillend?


De Dow, we hebben deze index al vak­er voor­bij zien komen. Toch pak ik de grafiek er weer even bij:

Op deze dag­grafiek zien we de val en het her­s­tel. U ziet het blauwe sti­j­gende trendli­jn­t­je waar­boven het her­s­tel een tijd­je plaatsvond. Dat was echter te hoog gegrepen, de DJI zak­te erdoor en nu zien we al een aan­tal weken een zijwaartse beweg­ing. Gis­teren en eer­gis­teren werd de bovenkant van de band­breedte getest waar­bij het de index niet luk­te opwaarts uit te breken.

Ik verwacht voor de komende peri­ode een zijwaartse beweg­ing tussen 22.930 en 24.570. Op basis van de band­breedte mogen we bij een opwaartse uit­braak voorzichtig reken­ing houden met het behalen van 26.210 punten.

Dan trekken we nu onze sportschoe­nen aan en ren­nen we naar Nike:

Als we niet te nauw kijken zien we overeenkom­sten met de Dow. Nike ver­toont ook een her­s­tel, pro­centueel wel meer dan de DJI, en gaat daar­na zijwaarts. Aan de onderkant wordt bij de wijsvingert­jes steeds het niveau van ongeveer USD 84,75 getest en aan de bovenkant ongeveer USD 92, zie het neer­waarts gerichte pijltje.

Net als bij de Dow Jones is de afgelopen twee dagen de bovenkant van de trad­in­grange getest. Mijn verwacht­ing voor Nike is een beweg­ing tussen bovenge­noemde niveaus en bij een eventuele opwaartse uit­braak kan USD 99,25 in beeld komen.

Zou de dag­grafiek van Pfiz­er er het­zelfde uitzien? 

U hoeft geen tech­nisch anal­ist te zijn om te antwo­or­den… een duidelijke née! Ja natu­urlijk, ook Pfiz­er is gedaald en jawel, ook PFE is her­steld. Maar anders en pro­centueel meer dan de Dow en Nike.

U ziet dat het her­s­tel plaatsvond boven de (blauwe) sti­j­gende trendli­jn, maar dat de phar­ma­ciereus dat niet vol­hield. De trendli­jn werd neer­waarts door­bro­ken en nu zien we een dal­end trend­kanaalt­je. Negatief voor het toekom­stig koersver­loop toch? Niet direct zou ik zeggen. Deze beweg­ing zou wel eens een zoge­naamde adem­pauze kun­nen zijn, even pas op de plaats na het (enorme) her­s­tel. Even wat bal­ans zoeken tussen kop­ers en verkop­ers om wellicht daar­na verder te kun­nen stijgen. 

Bij Pfiz­er zou een opwaartse uit­braak uit het dal­ende trend­kanaalt­je wel een tot een rit naar de top van het begin van dit jaar kun­nen leiden.

Als laat­ste aan­deel kijk ik naar een aan­deel uit weer een andere sec­tor, namelijk Exxon Mobil. Welk enorme her­s­tel laat deze grafiek zien?

Geen, niets, nada, ok…een beet­je. Ik pak dit aan­deel bewust op een wat langer time­frame, want bij veel aan­de­len was er sprake van top­pen toen het virus toes­loeg. Niet bij Exxon, dat aan­deel was zijwaarts aan het bewe­gen. Of beter nog: steeds lagere top­pen aan het neerzetten en ste­un zoek­end op USD 66. Kijk naar het blauwe dal­ende trendli­jn­t­je en de rode hor­i­zon­tale lijn.

Natu­urlijk is er wel een her­s­tel, ik over­dri­jf, maar het her­s­tel valt in het niet bij de grafieken die ik de afgelopen weken liet zien. Alles her­stelde in meer of min­dere mate en we hebben alleen iets dergelijks bij Gen­er­al Elec­tric en onze eigen RD gezien: ook moeite met een her­s­tel van enig formaat.

Voor de nabi­je toekomst ben ik als tech­nisch wat min­der posi­tief op dit aan­deel. Ik zou geen posi­tie willen hebben. Ik zou liev­er iets lat­er toes­laan, bij wat meer bewi­js dat de weg omhoog kan wor­den inges­la­gen. Mijn aan­dacht wordt pas grot­er als XOM opwaarts uit het dal­end trend­kanaalt­je weet te breken en ver­vol­gens het top­je van eind april op USD 47,60 opwaarts weet uit te nemen. Dan ben je er weliswaar niet vroeg bij maar heb je wel meer zek­er­heid”.

Con­clusie:

Net als bij de analyse van afgelopen maandag vind ik het weer inter­es­sant om de enorme ver­schillen te zien als reac­tie op de forse dal­ing. Grafieken die richt­ing 100% her­s­tel gaan en grafieken die niets” lat­en zien. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »