...

TA - Drie A’s uit de AEX

19 juli 2021, 08:14 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Na een zomer­vakantie van twee weken zijn we weer opge­laden. We gaan verder waar we gebleven waren en dat is het mak­en van tech­nis­che analy­ses. Indi­en u ver­zoekaan­deel heeft, kunt u dit achter­lat­en in de comments.


Ahold


Na een maan­den­lange zijwaartse trend lijkt Ahold weer aanstal­ten omhoog te mak­en. Eind mei was er al een gold­en cross’ te zien (groen pijl) wat als een posi­tief sig­naal opgevat kan wor­den. Kort daarop werd de weer­stand, waarop de koers al tweemaal afket­ste, met suc­ces getest. 


Mid­dels een steile opgaande trendli­jn loopt de koers sterk op. De vol­gende weer­stand ligt op de 26,30 EUR en ligt bin­nen hand­bereik. Let wel op dat bij een neer­waartse breuk van de trendli­jn de MA-50 (rode lijn) en daar­na de weer­stand op 24,25 EUR als vangnet wor­den gezien. 

Adyen


Adyen ver­toont sinds mei van dit jaar flinke volatiliteit. Na de uit­braak aan de onderkant van het trend­kanaal vond er een heuse sell-off plaats. De vri­je val werd uitein­delijk ges­tut op de 1650 EUR. Vanaf de ste­un­li­jn vond er een heus V‑herstel plaats. Bin­nen 43 han­dels­da­gen staat het aan­deel weer op het punt om de ste­vige weer­stand op 2200 EUR opnieuw te testen. Let wel op dat de RSI met 70 flink in de over­bought’ zone noteert, een (korte) terug­val richt­ing de MA-20 (groene lijn) ligt bin­nen de verwachting. 

Aegon


Aegon is het even kwi­jt. Eind 2020 werd nog een ste­vige weer­stand op 3,30 EUR getest en opwaarts gebro­ken (zie bei­de rode pijlen). Daar­na wist het aan­deel twee oude top­pen uit 2019 te evenaren ter hoogte van de 4,30 EUR. Vanaf dat niveau werd een down­trend ingezet, dit neer­gaande trend­kanaal is licht­blauw gemar­keerd. Dit sig­naal is negatief en kan gezien wor­den als een verkoopsig­naal. Op dit moment noteert de koers nog onder de MA-20 en MA-50 waar­door de sig­nalen nog over­we­gend negatief zijn. Een hertest van de ste­un­li­jn van 3,30 EUR lijkt aanstaande.

Voor nu zijn er weinig posi­tieve sig­nalen te spot­ten. De negatieve trend lijkt zich voor nu nog even voort te zetten. We bli­jven natu­urlijk alert om een eventuele omme­keer van de trend oftewel een TREND REVER­SAL vroegti­jdig te spotten. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen. 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »