...

TA DSM, Nasdaq, IMCD en Just Eat Takeaway

5 december 2020, 14:21 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Drie aan­de­len uit de AEX en een Amerikaanse index van­daag. En ook nog een excu­us en een cor­rec­tie! De drie aan­de­len uit de AEX zijn DSM, IMCD en Just Eat Take­away en de Amerikaanse index is de Nasdaq. 

Het excu­us is aan lez­er dman­tione, hij had het ver­zoek om Kin­nevik te analy­seren inge­di­end en niet lez­eres Hele­na. Ik heb het inmid­dels her­steld en dus excu­us aan bei­den voor het ver­wis­se­len van de namen. 


Eerst eten, dus eerst Just Eat Takeaway.

Enige tijd gele­den schreef ik nog dat Just Eat Take Away in unchart­ed ter­ri­to­ry zat en at de mogelijkheid bestond dat er nóg hogere koersen in het ver­schi­et kon­den liggen. Nu valt wellicht het kwart­je waarom ik alti­jd op de stop hamer, want je wilt niet als je boven euro 102,30 hebt gekocht nu nog in dit aan­deel zit­ten. Hopend dat de koers gaat her­stellen. Née, uit­gestopt wor­den, geld aan de zijkant en weer frank en vrij naar een vol­gende trade speuren. Daar­voor dus alti­jd een stop.

De thuis­be­zorg­er hield het niet vol boven de rode hor­i­zon­tale lijn en viel al vrij snel weer door de ste­un. Begin novem­ber werd de rode lijn weer getest, maar nu als weer­stand. Sinds­di­en zijn er een serie lagere top­pen neergezet en ook lagere bodems. Kijk maar onder de oran­je trendli­j­nen. Zie ook rechts op de grafiek het hor­i­zon­tale oran­je lijn­t­je, deze ligt over een bodem­p­je uit novem­ber. Afgelopen vri­jdag sloot de koers ook daar onder.

Niet het moment om in Just Eat te zit­ten. Het is beter te wacht­en tot­dat er weer koopsig­naalt­jes komen.

Wie helpt mij even, was afgelopen vri­jdag een all-time-high voor de Nas­daq? Vol­gens de koer­shis­to­rie van mijn grafieken­pro­gram­ma wel en die lev­ert terug tot 1974. Trump, Biden en/​of Coro­na weer­hield­en de Nas­daq er niet van een hoog­ste koers sinds 1974 neer te zetten, heel sterk!

De afgelopen weken nam de index de top­pen van achtereen­vol­gens sep­tem­ber, okto­ber en novem­ber uit, neem voor het gemak even het niveau 11.960 daar­voor aan. Bij­na iedere dag de afgelopen weken ging het steeds een stuk­je hoger.

Wat nu te verwacht­en? Wel, zolang de Nas­daq boven de wijn­rode sti­j­gende trendli­jn bli­jft kan het hoger en hoger. Mocht de index daar echter doorheen zakken dan dient de blauwe lijn als vol­gende ste­un. Al met al verwacht ik per sal­do nog hogere niveaus voor de Nas­daq. Zit u long in deze index dan kunt u bli­jven zit­ten en hoeft u alleen uw stop te monitoren.

We gaan naar IMCD.

IMCD is weer op een heel andere manier zeer inter­es­sant. Kijkt u eens naar de drie blokken. Eerst de blauwe, dan de roze en nu de groene. Alle drie mooie hor­i­zon­tale trad­in­granges. Begin novem­ber tra­chtte IMCD al opwaarts uit de groene trad­in­grange te breken, maar dat was alleen intra­day, verkop­ers druk­ten de koers er weer bin­nen. Ik heb ook het oran­je lijn­t­je getrokken, vooral­snog niet zo heel belangrijk.

Het aan­deel beweegt de laat­ste tijd bin­nen de groene trad­in­grange met gren­zen euro 98,45 aan de onderz­i­jde en euro 108,05 aan de boven­z­i­jde. Bezit­ters van dit aan­deel gri­jpen de trad­in­grange nog wel eens aan om calls te schri­jven op hun bez­it. Hele­maal niet zo’n slecht idee, maar dat ontslaat u niet stops in de gat­en te houden. Iets com­plex­er dan bij alleen het bez­it van de aandelen.

Alweer de laat­ste voor van­daag: DSM

Het was een mooie run, een mooie uptrend. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan het mooie sti­j­gende trend­kanaal van DSM. Na de eerste neer­waartse uit­braak was er nog een dap­pere poging van DSM om weer bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal terug te keren. Die poging slaagde, maar toch kon­den kop­ers dat niet vasthouden. Zie het spel daar­na, waar het aan­deel bij elke neer­waartse door­braak uit het trend­kanaal op het rode sti­j­gende trendli­jn­t­je weer ste­un zocht. In de tweede helft van novem­ber wist de markt ook dat niet meer vol te houden en inmid­dels staat er een kleine serie lagere top­pen en lagere bodems.

Op euro 132,40 loopt een intra­chart lijn die afgelopen vri­jdag werd opge­zocht. Deze intra­chart lijn­doet (vooral­snog) dienst als ste­un. Mocht DSM daar ook nog eens doorheen zakken dan wordt euro 126,45 een target.

Geni­et van uw weekend!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.