...

TA Amazon, ASML, Arcelor en Kinnevik

3 december 2020, 08:57 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Wederom een gri­jze, grauwe ocht­end hier, maar de grafieken die ik met u ga bek­ijken zijn verre van grauw. Min­stens drie grafieken zijn heel mooi en zon­nig! Er zit één ver­zoeknum­mer bij en de andere drie komen uit mijn kok­er. De aan­de­len die voor­bij gaan komen zijn ASML, Arcelor Mit­tal, Kin­nevik (nooit van geho­ord) en Ama­zon. U weet nu dus al welk aan­deel het ver­zoeknum­mer is. Lat­en we snel gaan kijken.


Kin­nevik, zoals gezegd nooit van geho­ord, maar dat is natu­urlijk mijn teko­rtkom­ing. Door ver­zoeken van lez­ers kom ik wel vak­er in aan­rak­ing met bedri­jven waar ik de naam nog nooit van geho­ord had. Gelukkig is dat niet erg als tech­nisch anal­ist, geef mij maar een grafiek en ik kijk ernaar!

Lez­er dman­tione ver­zocht naar dit aan­deel te kijken en vertelde me er meteen bij dat het de grootaan­deel­houd­er is van Zelando en dat zegt me dan weer wel iets. Ik weet overi­gens niet of ik hier met de aan­de­len B de goede noter­ing heb gekozen, mijn grafieken­pro­gram­ma gaf naast A en B zelfs nog meer noterin­gen. A en B wijken nauwelijks af qua grafiek en qua koers, dus ik heb voor B gekozen. Bij voor­baat mijn excu­us als ik net een ander had moeten kiezen.

Nou, hoe mooi wil je een grafiek hebben, niet? Het tikkie” naar bene­den door Coro­na en daar­na is het feest. Ik kan niet schri­jven dat er iedere dag een hogere koers wordt neergezet, maar het scheelt niet veel. Wat een uptrend! Het sti­j­gende trend­kanaal zou als voor­beeld in een the­o­rieboek­je kun­nen, schitterend!

Lez­er dman­tione schreef dat het de laat­ste tijd wat zijwaarts ging en dat klopt ook wel als u rechts op de grafiek kijkt. De maand novem­ber en ook begin decem­ber gaat het inder­daad zijwaarts. Ik zie echter nog geen echte aan­wi­jzin­gen in de grafiek om per direct afscheid te nemen van de posi­tie. De RSI onder de grafiek werkt niet hele­maal mee, maar de grafiek is lei­dend. Onder de rode trendli­jn werd een iets lager top­je neergezet, maar hé, mag het na zo’n mooie sti­jging!? Mocht het licht­groene sti­j­gende trendli­jn­t­je al breken, dan is er alti­jd nog de onderkant van het sti­j­gend trend­kanaal wat kop­ers weer kan triggeren.

Ik zou de posi­tie hand­haven en natu­urlijk, daaristie weer, de stop telkens kri­tisch bek­ijken en aanpassen.

We gaan naar ASML.

Ook geen ver­keerde grafiek, maar duidelijk anders dan die van Kin­nevik. ASML kreeg ook een duw door COVID-19, her­stelde zich en ging daar­na voor lan­gere tijd zijwaarts. De gren­zen van die zijwaartse beweg­ing liggen op euro 296 en 345. Afgelopen maand zagen beleg­gers en traders er toch weer brood in en sloe­gen aan het kopen, het­geen voor een uit­braak uit die hor­i­zon­tale trad­in­grange zorgde en bij­na direct gevol­gd door het opwaarts uit­ne­men van het top­je van juli op euro 355,50.

Die uit­braak van de top van juli ging niet gepaard met heel veel kracht, de koers bleef net op en boven euro 355,50 een beet­je hangen. Pas afgelopen vri­jdag tilden kop­ers de koers naar een nieuw hoogtepunt. Boven de blauwe trendli­jn kan het hoger en hoger en er lijkt niets in de weg te liggen. Ja ok, de RSI, die werkt niet mee. Vooral­snog is dat geen enkel prob­leem. Bezit­ters kun­nen bli­jven zit­ten en zouden zich op moment van schri­jven alleen druk moeten mak­en over waar de stop neer te leggen.

Over stops gespro­ken, lez­er Poly­glot stelde onder de analyse van afgelopen dins­dag een aan­tal nut­tige vra­gen over de stop. Ik heb nu geen enkel idee hoe daar op in te gaan. De materie is veel te uit­ge­breid om er hier in deze columns over te schri­jven, er zijn hele boeken­wan­den over het onder­w­erp volgeschreven. Aan Poly­glot wil ik voorstellen mij op het web op te zoeken en wellicht kun­nen we daar verder communiceren.

Ama­zon ligt er niet zo mooi bij als ASML en Kin­nevik, maar het is nu ook weer geen drama­tis­che grafiek. U ziet de deuk door het virus en het daaropvol­gende her­s­tel. Het hoog­ste punt na het virus werd vooral­snog begin sep­tem­ber neergezet. Vri­jwel direct werd een (niet getek­ende) sti­j­gende trendli­jn neer­waarts door­bro­ken en gin­gen de koersen duidelijk omlaag.

Sinds de maand sep­tem­ber gaat het zijwaarts en het opmerke­lijke is dat bodems hoger komen te liggen en top­pen juist steeds lager. Kijk voor dat pro­ces naar de rode en groene lijnen. 

Als we onder de grafiek naar de RSI kijken dan zien we daar een voorzichtig uit­braak­je en dat zou een voor­bode kun­nen zijn dat de koers ook iets van plan is. De vraag is of kop­ers krachtig genoeg zijn om Ama­zon door een dubbele weer­stand te tillen, zie de samenkomst van de rode en oran­je lijn. Bezit­ters kun­nen bli­jven zit­ten en ik acht kopen op moment van schi­jven uiterst spec­u­latief, maar niet kansloos. 

Ik sluit af met weer een hele mooie zon­nige grafiek, die van Arcelor Mit­tal. Arcelor kreeg een behoor­lijke tik van Coro­na en komt nu pas een beet­je in de buurt van de top­pen van voor het virus. Ik noem drie mooie ontwik­kelin­gen in deze grafiek, realis­erend dat er nog meer zijn om op te noemen!

1. het (roze) sti­j­gende trendkanaal

2. de opwaartse uit­braak uit dat trend­kanaal, direct gevol­gd door de uit­name van het licht­groene hor­i­zon­tale lijn­t­je over de bodem van eind jan­u­ari en

3. het groene sti­j­gende trendkanaaltje.

Wellicht kun­nen we daar bin­nenko­rt een mooi nieuw wapen­feit aan toevoe­gen, de opwaartse door­braak van de twee top­pen van voor het virus. Niet onmo­gelijk, maar ik denk dat het staal­con­cern daar een harde dob­ber aan gaat hebben, dat niveau zal niet zon­der slag of stoot sneu­ve­len. Bezit­ters kun­nen zek­er bli­jven zit­ten en kun­nen zich focussen op hun stop.

Zater­dag kunt u mijn vol­gende col­umn verwacht­en, tot dan en een fijne dag.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

3 december 2020, 21:25

Dank voor de analyse, Marcel!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.