...

TA AEX, Apple, AMG en Alfen

1 december 2020, 08:50 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Van­daag schri­jf ik over vier grafieken met een A. Alle vier de grafieken, drie aan­de­len en een index, begin­nen met de let­ter A. Is u overi­gens wel eens opgevallen dat veel bedri­jven met een A begin­nen? Kijkt u maar eens naar de namen van de bedri­jven in de AEX. Zelfs onze twee belan­grijk­ste indices begin­nen met een A: de AEX en de AMX. Maar dat terzijde.

Ik ga van­daag de AEX, Apple, AMG en Alfen de revue lat­en passeren. Twee aan­de­len zijn overi­gens op ver­zoek van een lezer.


Alle grafieken in de col­umn van van­daag zijn voor­beurs gemaakt, dus zon­der de voetafdruk van dins­dag. Ik begin met Apple.

Zon­der tech­nis­che analyse komt u er met dit gedeelte van de koer­shis­to­rie ook wel uit toch, de trend is opwaarts. Daar zal weinig twi­jfel over zijn. Is er iemand die zegt dat het na de top de eerste twee dagen van sep­tem­ber per sal­do zijwaarts gaat dan heeft die per­soon wat mij betre­ft ook gelijk.

Onder het koersver­loop heb ik de licht­groene sti­j­gende trendli­jn getek­end en afgelopen beur­sweek werd die lijn nog als ste­un getest. Als ik iets beter kijk dan was dat zelfs een dubbele ste­un, want ook de blauwe hor­i­zon­tale lijn vin­den we daar terug, op Usd 112,60.

Na het testen van die hier­boven beschreven (dubbele) ste­un is Apple aan een rit­je naar boven begonnen en gis­teren aan­be­land bij de rode dal­ende trendli­jn die dienst doet als weer­stand. Zouden we inzoomen, dan zouden we zien dat de koers er gis­teren intra­day boven kwam, maar dat kop­ers dat niet kon­den vasthouden. Verkop­ers druk­ten de koers tot net op/​onder de rode lijn.

Ik ver­moed dat er een redelijke kans is dat Apple deze beur­sweek opwaarts door de rode trendli­jn gaat breken. Bent u de trotse bezit­ter van een aan­deel Apple dan zou ik bli­jven zit­ten in de verwacht­ing dat het verder omhoog kan. Het zou geen slecht idee zijn uw stop kri­tisch te bek­ijken en eventueel, na rijp beraad, aan te passen.

Ik ga door naar AMG.

Grafiek­je, niet? Op de een of andere manier is novem­ber 2020 dé maand voor AMG, kijk maar eens wat een mooie sti­jging het aan­deel neerzet! Advanced Met­al­lur­gi­cal Group breekt opwaarts door aller­lei getek­ende en niet getek­ende weer­standen. Halver­wege deze maand werd de gap uit feb­ru­ari met relatief speels gemak gevuld en direct daar­na werd de paarse weer­stand­sli­jn opwaarts uitgenomen.

U heeft deze grafiek te danken aan lez­er Poly­glot die naast AMG ook Alfen als ver­zoek aan mij door­gaf. Dat laat­ste aan­deel komt ook nog in deze col­umn aan bod.

AMG is nu aan­be­land bij de rode weer­stand­sli­jn rond euro 24 en beter, het heeft het hoofd al gestoten aan die weer­stand. Het patroon­t­je wat nu de laat­ste beurs­da­gen is gevor­md, na de enorme sti­jging, kun­nen we inter­preteren als een con­tin­u­atiepa­troon­t­je. Boven de niet zo belan­grijke licht­groene trendli­jn kun­nen we dus verwacht­en dat de koers uit het patroon­t­je gaat breken om ver­vol­gens een serieuze aan­val te doen op de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Zit Advanced Met­al­lur­gi­cal Group in de porte­feuille en heeft u recent gekocht dan kan het bij­na niet anders dan dat u naar een (papieren!!!) winst zit te kijken. U mag zich voor­berei­den op een nog hogere winst (op papi­er!!!) en om dat niet terug te geven aan de markt is het zaak vaak uw prof­it stop aan te passen. Laat hem dus trailen, met excu­us voor mijn Ned­er­lands”.

Het tweede (of eigen­lijk zoveel­ste!) ver­zoek van lez­er Poly­glot: Alfen:

Het aan­tal ver­zoeken voor grafieken van lez­er Poly­glot is veel, ik ben de tel inmid­dels kwi­jt­ger­aakt! Maar laat u zich daar­door niet uit het veld slaan, als u nog meer ver­zoeken heeft, laat maar komen. En dat geldt natu­urlijk ook voor de andere lez­ers, dien de ver­zoeken in en wellicht vin­dt u uw favori­et terug in deze column.

Net als de grafiek van Apple is de trend bij Alfen sti­j­gend, maar dan op een andere manier. Boven de donker­groene en recen­ter de licht­groene sti­j­gende trendli­jn ziet u het Alfen geweldig naar de zin hebben. Hogere bodems wor­den gevol­gd door hogere top­pen en daar­na nog hogere bodems en top­pen. Dat gaat goed!

Recent was daar een kink in de kabel. Hogere bodems wer­den er nog wel neergezet, maar sinds de top in augus­tus geen hogere top­pen meer. Over de lagere top­pen heb ik de rode trendli­jn gelegd. Hele­maal rechts op de grafiek heeft u het waarschi­jn­lijk al gezien: Alfen brak opwaarts door die rode weer­stand­sli­jn en heeft nu een soort wim­pelt­je gevor­md. Voor de tech­nisch anal­ist het sig­naal om een uit­braak uit die wim­pel te verwacht­en en naar alle waarschi­jn­lijkheid aan de bovenzijde. 

Onder de grafiek ziet u de RSI geen hogere top neerzetten. Dat is jam­mer maar niet meer dan dat, de grafiek is lei­dend. Zit u met aan­de­len Alfen in de porte­feuille, bli­jf dan zit­ten en (u weet al wat er gaat komen!) kijk kri­tisch naar uw prof­it stop. Laat deze trailen. 

Ik ga afs­luiten met de AEX.

Onder de col­umn van afgelopen zater­dag over de AEX, ABN, Microsoft en Aegon, des­gewenst hier terug te lezen, staan twee reac­ties, twee com­pli­menten over mijn analy­ses. Dat is alti­jd leuk om te lezen en ja Hele­na, miss­chien heb ik wel een extra licht­je boven mijn werk­plek nodig! Bedankt in ieder geval Hele­na en xlcp053! Mocht u nu iets min­der posi­tief zijn en opbouwende kri­tiek hebben dan mag dat ook, ik kan tegen een stoot­je. En heeft u een favori­et waar u een tech­nis­che analyse terug wilt zien in mijn col­umn, laat het dan even weten. Wie weet kan ik aan het ver­zoek voldoen!

Snel naar de AEX nu. In de col­umn van zater­dag schreef ik dat de AEX wel eens even een stap­je terug kon doen en voilà, gis­teren liep de AEX op slot naar het mid­den van het sti­j­gend trend­kanaal. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het de AEX eerder op de maandag luk­te opwaarts uit het soort van sti­j­gende trend­kanaalt­je te breken. Het is ook de bood­schap niet te negatief te zijn op onze index. Mijn bedoel­ing was te zeggen dat het verder omhoog kan, maar dat het op de korte ter­mi­jn even lager kon gaan. Naar de onderkant van het groene trend­kanaal of naar het mid­den, nog­maals voilà.

Don­derdag of vri­jdag al kri­j­gen we een dubbele ste­un door het sni­j­den van de lij­nen, de hor­i­zon­tale groene lijn en de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Het wordt een­tonig bij de vier grafieken van van­daag, maar bli­jft u ook bij de AEX zit­ten. Kijk wel, zoals alti­jd, naar uw stop!

Ondanks de regen en de grauwe lucht wens ik u een pret­tige dins­dag! U moet maar zo denken, regen is goed voor de plantjes.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

1 december 2020, 13:36

Marcel, bedankt dat u mijn verzoeken behandeld hebt. Op zich heel duidelijk, alleen wat ik mis is het nieuwe instapmoment. Zowel bij Alfen als bij AMG was ik aan het wachten op een reactie om in te stappen, maar heb ik het juiste moment gemist. Ik wil zo'n verticaal stijgende trend eigenlijk niet najagen, maar vind het ook moeilijk om het juiste instapmoment te voorspellen.
Als tweede opmerking wil ik ingaan op uw altijd aanwezige vermaningen om een goede stop te hanteren. Gaat het hier om tussentijdse dagkoersen of slotkoersen? Ik heb de neiging te verkopen op de laagste koers van de dag, waarna de koers zich soms weer herstelt om te sluiten boven de stop. Anderzijds als je tussentijds de stop niet neemt staat het aandeel soms de volgende dag met een gap nog lager. Kunt u hier nog eens op ingaan?

(0)
1 december 2020, 09:56

Ik heb een verzoekje: Kinnevik, de grootaandeelhouder van Zalando. Ik heb er een positie in. Dat dit aandeel er sterk bij ligt, is overduidelijk, maar het beweegt de laatste maand toch erg horizontaal. Is de stijgende trend doorbroken? Bomen groeien nu eenmaal niet tot in den hemel. Maar, ik kan van de grafiek nog geen kaas maken, wellicht zie jij er meer duiding in?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.