...

TA AEX, ABN, Microsoft en Aegon

28 november 2020, 10:07 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

In deze col­umn van zater­dag wor­den de vol­gende vier grafieken geanaly­seerd: de AEX, Microsoft, ABN en Aegon. Microsoft is op ver­zoek van een lez­er. Hier waar ik zit is het grauw en saai en bewolkt. Zou dat ook het geval zijn met de grafieken van van­daag? Lat­en we maar eens gaan kijken! 


De index is als eerste aan de beurt.

Dit is meer een update dan dat ik de grafiek uit­ge­breid ga beschri­jven, daar ik afgelopen don­derdag deze grafiek ook al heb behan­deld. Lees de analyse van afgelopen don­derdag hier nog even terug: AEX, Konin­klijke Olie, Bar­rick Gold en Wolters Kluwer.

De koers­be­weg­ing van de index kan de laat­ste weken wor­den gevan­gen bin­nen een soort van sti­j­gend trend­kanaalt­je. Bin­nen dat (groene) trend­kanaalt­je is de AEX hele­maal tot aan de bovenkant geste­gen. Ik verwacht geen uit­braak aan de boven­z­i­jde, eerder een kleine cor­rec­tie tot aan de onderz­i­jde van het trend­kanaal en wellicht slechts tot het mid­den van dat trend­kanaal. Per sal­do denk ik dat het verder omhoog kan.

We gaan een uit­stap­je mak­en naar een aan­deel in de VS, namelijk Microsoft.

Van links naar rechts kijk­end kun­nen we wel iets van een sti­j­gende trend ont­dekken en dat is redelijk posi­tief. Kijken we dan iets beter naar de koer­son­twik­kel­ing sinds eind augus­tus, daar waar de hoog­ste koers op dit gedeelte van de koers­grafiek werd neergezet, dan zien we ook een lagere top. Of nog beter, twee lagere top­pen dan die top van eind augus­tus. Dit betekent in ieder geval dat de sterke uptrend echt is afgezwakt. 

Zoomen we nu echt in op het rechtergedeelte, dus de recente koers­be­weg­ing, dan zie we dat de licht­groene trendli­jn afgelopen week als ste­un is getest en dat de koers opwaarts door het blauwe (niet zo heel belan­grijke) dal­ende trendli­jn­t­je is geste­gen. Dit houdt min of meer in dat de hoop op een voortzetting van de uptrend nog niet geheel is vervlogen.

Een bezit­ter van het aan­deel Microsoft kan vooral­snog bli­jven zit­ten en vol­staan met een regel­matige blik op het (zelf gekozen) niveau van de stop.

Deze analyse was overi­gens op ver­zoek van lez­er Poly­glot. Mocht u nu ook een ver­zoek hebben, laat u dat dan even onder deze col­umn weten. 

Ik ga door met de finan­cial Aegon.

Aegon is na de dre­un door Coro­na in eerste instantie her­steld, maar sinds de top in juni gaat het niet echt voort­varend. De paarse hor­i­zon­tale lijn deed sinds de top­pen van juni en augus­tus dienst als weer­stand. Een­maal aan­be­land op dat niveau moest Aegon iedere keer ter­rein pri­js geven. Eind sep­tem­ber werd het niveau van de bodems van begin april en mid­den mei zelfs nog opgezocht. 

Nu gaan we kijken wat er sinds de bodem van sep­tem­ber gebeurde. Sinds die dip ging het mooi omhoog om daar­na, eind okto­ber, een hogere bodem neer te zetten en al gauw gevolg door een opwaartse uit­braak van de dal­ende trendli­jn. Daar hield het niet op, want de koers steeg door en wist afgelopen week opwaarts door de paarse hor­i­zon­tale lijn te breken. Zo doet de voor­ma­lige weer­stand­sli­jn nu dienst als steun.

Het is nu zaak voor Aegon om stand te houden boven die paarse lijn om kans te mak­en verder te sti­j­gen. Kijk­end naar de RSI onder de grafiek en de neer­waartse door­braak van de daar getek­ende (rode) lijn durf ik daar niet echt op in te zetten. Voorzichtig dus met Aegon. Heeft u een mooie rit naar boven meege­maakt, kijkt u dan dit week­end eens kri­tisch naar het niveau van uw prof­it stop.

Ik sluit af met ABNAmRo.

Na de klap door COVID-19 was het eigen­lijk een beet­je kom­mer en kwel bij ABN. De finan­cial kwam niet echt over­tu­igend weg bij de lage niveaus die direct na het virus wer­den neergezet. Ik heb op een gegeven moment het roze dal­ende trend­kanaal kun­nen teke­nen. Rechts op de grafiek ziet u het groene gebied en ziet u ook dat daarbin­nen niet meer de onderkant van het roze trend­kanaal werd opge­zocht, zie de koer­son­twik­kel­ing eind okto­ber. Een eerste teken dat het wat beter ging met ABN.

Na een beurs­dag of vijf in novem­ber ziet u de koers heel mooi uit­breken, door de dubbele weer­stand van het roze dal­ende trend­kanaal én de groene zijwaartse trad­in­grange. Sterk dus. Dat blijkt ook wel uit het ver­volg, zie de koer­son­twik­kel­ing boven de inmid­dels getrokken blauwe trendli­jn. Hogere bodem­p­jes en hogere top­jes vol­gen elka­ar op. 

Op moment van schri­jven zie ik nog geen aan­wi­jzin­gen in de grafiek die er op wijzen dat het wel eens gedaan kan zijn met het recente uptrend­je. Dat ontslaat een bezit­ter niet van de ver­plicht­ing” dagelijks de koers­be­weg­ing te vol­gen en een prof­it stop te lat­en trailen, om maar eens een goed Ned­er­lands woord te gebruiken!

Een pret­tig week­end en ijs en wed­er dienende mag u dins­dag mijn vol­gende col­umn verwachten.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

30 november 2020, 08:46

grauw en saai? je analyses zijn dat niet, gelukkig.

Is wat meer licht in je kantoor nodig in deze donkere dagen?

(1)
28 november 2020, 12:19

Super helder geschreven columns. De tekst ism de grafieken zijn zeer goed te volgen en zeer verhelderend. Vindt ze altijd zeer interessant om te lezen

(1)