...

TA AEX, ABN, Microsoft en Aegon

28 november 2020, 10:07 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

In deze col­umn van zater­dag wor­den de vol­gende vier grafieken geanaly­seerd: de AEX, Microsoft, ABN en Aegon. Microsoft is op ver­zoek van een lez­er. Hier waar ik zit is het grauw en saai en bewolkt. Zou dat ook het geval zijn met de grafieken van van­daag? Lat­en we maar eens gaan kijken! 


De index is als eerste aan de beurt.

Dit is meer een update dan dat ik de grafiek uit­ge­breid ga beschri­jven, daar ik afgelopen don­derdag deze grafiek ook al heb behan­deld. Lees de analyse van afgelopen don­derdag hier nog even terug: AEX, Konin­klijke Olie, Bar­rick Gold en Wolters Kluwer.

De koers­be­weg­ing van de index kan de laat­ste weken wor­den gevan­gen bin­nen een soort van sti­j­gend trend­kanaalt­je. Bin­nen dat (groene) trend­kanaalt­je is de AEX hele­maal tot aan de bovenkant geste­gen. Ik verwacht geen uit­braak aan de boven­z­i­jde, eerder een kleine cor­rec­tie tot aan de onderz­i­jde van het trend­kanaal en wellicht slechts tot het mid­den van dat trend­kanaal. Per sal­do denk ik dat het verder omhoog kan.

We gaan een uit­stap­je mak­en naar een aan­deel in de VS, namelijk Microsoft.

Van links naar rechts kijk­end kun­nen we wel iets van een sti­j­gende trend ont­dekken en dat is redelijk posi­tief. Kijken we dan iets beter naar de koer­son­twik­kel­ing sinds eind augus­tus, daar waar de hoog­ste koers op dit gedeelte van de koers­grafiek werd neergezet, dan zien we ook een lagere top. Of nog beter, twee lagere top­pen dan die top van eind augus­tus. Dit betekent in ieder geval dat de sterke uptrend echt is afgezwakt. 

Zoomen we nu echt in op het rechtergedeelte, dus de recente koers­be­weg­ing, dan zie we dat de licht­groene trendli­jn afgelopen week als ste­un is getest en dat de koers opwaarts door het blauwe (niet zo heel belan­grijke) dal­ende trendli­jn­t­je is geste­gen. Dit houdt min of meer in dat de hoop op een voortzetting van de uptrend nog niet geheel is vervlogen.

Een bezit­ter van het aan­deel Microsoft kan vooral­snog bli­jven zit­ten en vol­staan met een regel­matige blik op het (zelf gekozen) niveau van de stop.

Deze analyse was overi­gens op ver­zoek van lez­er Poly­glot. Mocht u nu ook een ver­zoek hebben, laat u dat dan even onder deze col­umn weten. 

Ik ga door met de finan­cial Aegon.

Aegon is na de dre­un door Coro­na in eerste instantie her­steld, maar sinds de top in juni gaat het niet echt voort­varend. De paarse hor­i­zon­tale lijn deed sinds de top­pen van juni en augus­tus dienst als weer­stand. Een­maal aan­be­land op dat niveau moest Aegon iedere keer ter­rein pri­js geven. Eind sep­tem­ber werd het niveau van de bodems van begin april en mid­den mei zelfs nog opgezocht. 

Nu gaan we kijken wat er sinds de bodem van sep­tem­ber gebeurde. Sinds die dip ging het mooi omhoog om daar­na, eind okto­ber, een hogere bodem neer te zetten en al gauw gevolg door een opwaartse uit­braak van de dal­ende trendli­jn. Daar hield het niet op, want de koers steeg door en wist afgelopen week opwaarts door de paarse hor­i­zon­tale lijn te breken. Zo doet de voor­ma­lige weer­stand­sli­jn nu dienst als steun.

Het is nu zaak voor Aegon om stand te houden boven die paarse lijn om kans te mak­en verder te sti­j­gen. Kijk­end naar de RSI onder de grafiek en de neer­waartse door­braak van de daar getek­ende (rode) lijn durf ik daar niet echt op in te zetten. Voorzichtig dus met Aegon. Heeft u een mooie rit naar boven meege­maakt, kijkt u dan dit week­end eens kri­tisch naar het niveau van uw prof­it stop.

Ik sluit af met ABNAmRo.

Na de klap door COVID-19 was het eigen­lijk een beet­je kom­mer en kwel bij ABN. De finan­cial kwam niet echt over­tu­igend weg bij de lage niveaus die direct na het virus wer­den neergezet. Ik heb op een gegeven moment het roze dal­ende trend­kanaal kun­nen teke­nen. Rechts op de grafiek ziet u het groene gebied en ziet u ook dat daarbin­nen niet meer de onderkant van het roze trend­kanaal werd opge­zocht, zie de koer­son­twik­kel­ing eind okto­ber. Een eerste teken dat het wat beter ging met ABN.

Na een beurs­dag of vijf in novem­ber ziet u de koers heel mooi uit­breken, door de dubbele weer­stand van het roze dal­ende trend­kanaal én de groene zijwaartse trad­in­grange. Sterk dus. Dat blijkt ook wel uit het ver­volg, zie de koer­son­twik­kel­ing boven de inmid­dels getrokken blauwe trendli­jn. Hogere bodem­p­jes en hogere top­jes vol­gen elka­ar op. 

Op moment van schri­jven zie ik nog geen aan­wi­jzin­gen in de grafiek die er op wijzen dat het wel eens gedaan kan zijn met het recente uptrend­je. Dat ontslaat een bezit­ter niet van de ver­plicht­ing” dagelijks de koers­be­weg­ing te vol­gen en een prof­it stop te lat­en trailen, om maar eens een goed Ned­er­lands woord te gebruiken!

Een pret­tig week­end en ijs en wed­er dienende mag u dins­dag mijn vol­gende col­umn verwachten.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

30 november 2020, 08:46

grauw en saai? je analyses zijn dat niet, gelukkig.

Is wat meer licht in je kantoor nodig in deze donkere dagen?

(1)
28 november 2020, 12:19

Super helder geschreven columns. De tekst ism de grafieken zijn zeer goed te volgen en zeer verhelderend. Vindt ze altijd zeer interessant om te lezen

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.