...

TA - Een aantal financials uit de AEX

16 september 2020, 06:48 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De afgelopen weken is het iet­wat rustig omtrent de finan­cials uit de AEX. Tijd om een aan­tal bedri­jven uit deze sec­tor onder de loep te leggen. Daar­naast pakken we ook nog een korte update op de AEX mee.


AEX


We begin­nen met een korte update op de AEX. Net zoals de voor­gaande weken hobbelt de AEX ges­taag verder. De koers beweegt nog steeds onder de blauwe neer­gaande trendli­jn. Er heerst op dit moment dus nog steeds een licht negatief sen­ti­ment. Toch zie ik een aan­tal posi­tieve aan­knop­ingspun­ten welke op een posi­tieve wend­ing kun­nen duiden. 

Ten eerste klimt de koers weer boven het 20-daagse gemid­delde (groene lijn). Dit betek­end dat de gemid­delde koers van de afgelopen 20 dagen weer langzaa­maan sti­jgt. Een door­braak van het 50-daags gemid­delde (rode lijn), welke ongeveer gelijkt valt met de neer­gaande trendli­jn kun­nen voor een extra impuls zorgen. 

Ten tweede is er op de RSI-indi­ca­tor onder de chart te zien dat de blauwe neer­gaande trendli­jn opwaarts gebro­ken is. Ook dit onder­s­te­unt het beeld van klim­mende koer­suit­sla­gen, welke we op de chart terugzien.

ING

We gaan verder naar de eerste finan­cial van van­daag, ING Groep. In één oogop­slag kun­nen we zien dat de chart grofweg in twee zones verdeeld is (zie num­mer­ing). Begin juni werd er afscheid genomen van zone 2. Sinds­di­en beweegt de koers alleen nog maar bin­nen zone 1. Deze zone 1 beweegt zich tussen de 6 — 7,30 EUR

Nadat de koers al bij­na 4 maan­den aan het stu­iteren is bin­nen de geschet­ste gren­zen, lijkt een door­braak van de weer­stand­sli­jn aanstaande. Langza­am kruipen de can­dle­sticks langs de blauwe trendli­jn omhoog. Indi­en de weer­stand op 7,30 EUR gebro­ken wordt, ligt de weg naar boven open. Hier­bij zie ik een oude ste­un (augus­tus 2019) op 8,20 EUR als eerste horde. Een klein pun­t­je van kri­tiek is dat de koers erg straks langs de trendli­jn beweegt. Bij een neer­waartse door­braak is het ver­standig om een deel van de eventuele winst te verzilveren. 

ABN Amro

Als we de chart van ABN met ING vergelijken lijkt het erop dat er in deze chart net wat min­der muziek in zit. Los van twee uitsch­i­eters naar de weer­stand op 9,20 EUR zit er verder weinig beweg­ing in. Ook wan­neer ik naar de nieuws­bericht­en kijk omtrent ABN ziet het er voor de veran­der­ing redelijk rustig uit. 

Vanaf juni beweegt de koers vri­jwel hor­i­zon­taal tussen de 7 — 8,55 EUR. Ook op de RSI-indi­ca­tor zien we een hor­i­zon­tale beweg­ing langs de blauwe lijn. Voor nu even geen aan­deel om lekker mee te traden. Voor degene met een posi­tie in ABN zou ik voor nu zeggen, HOLD.

Aegon


We sluiten af met een blik op Aegon. Net als bij ING zien we dat de chart in twee trad­ing ranges verdeeld kan wor­den. Het aan­deel heeft zich wel­geteld 2,5 maand staande weten te houden in de boven­ste range. De weer­stand op 3,05 EUR werd tweemaal onsuc­cesvol getest. Na de tweede test werd de koers hard naar bene­den ges­lingerd en kwam terecht in de onderliggende range. Deze koersval werd getrig­gerd door het naar bene­den bijstellen van de finan­ciële doelstellingen.

De koers is hier­van nog steeds niet her­steld en beweegt al enige weken hor­i­zon­taal tussen de 2,25 en 2,40. Net als bij ABN, momenteel geen aan­deel om rit­jes mee te mak­en. Het huidi­ge koers­doel laat ik voor nu staan op 2,50 EUR, wederom zou ik zeggen HOLD voor diegene met een posi­tie in dit aandeel.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »