...

TA een nog mooier rijtje?

15 mei 2021, 00:34 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het week­end is nog maar net begonnen en ik klop al op de deur met een nieuwe col­umn. Van­daag ga ik zes grafieken met u bespreken. De titel is natu­urlijk komisch bedoeld en ver­wi­jst naar de titel van afgelopen donderdag.

In deze col­umn komt o.a. voor­bij de AEX, Deutsche Telekom, Adyen en IMCD. We gaan van start.


Bedankt lez­eres Hele­na voor de mooie woor­den onder de col­umn van afgelopen donderdag!

Hier­boven staat de dag­grafiek van IMCD. IMCD heeft iets met hor­i­zon­tale trad­in­granges. In mooie vari­ant op de grafiek van DSM, met de drie opeen­vol­gende sti­j­gende trend­kanalen. Behalve het getal 3 hebben bei­de grafieken niets met elka­ar te maken.

Terugk­ijk­end begon IMCD eind maart aan de blauwe hor­i­zon­tale trad­in­grange en van­daag brak de koers er opwaarts uit. Zie de beweg­ing bij het rode vlagget­je. Op basis van wat er in de the­o­rieboek­jes staat mag u nu een beweg­ing naar euro 131 verwacht­en. Echter, omdat in het lev­en niets zek­er is behalve dat alles onzek­er is heeft men de stop loss/​prof­it stop bedacht. Bezit­ters van IMCD kun­nen de stop lekker lat­en trailen. 

Lez­er Mis­ter bluesky excu­us, ik had de grafieken al ges­e­lecteerd toen ik uw reac­tie zag. Met enig toe­val zit de AEX er van­daag bij, dus een score van een op drie zullen we maar zeggen. Helpt u me er even aan herin­neren dat ik de Nas­daq en Aliba­ba dins­dag van com­men­taar voorzie?

De AEX liet inder­daad een mooi her­s­tel zien, maar eigen­lijk is er t.o.v. het slot van woens­dag tech­nisch weinig veranderd. 

Bij de rode pil ziet u de gap” en men beweert wel eens dat die alti­jd wordt ges­loten. Uit­er­aard zou ik ik niet zijn als ik daar niet anders over denk. Daarmee wil ik overi­gens niet zeggen dat deze gap niet ges­loten kan gaan worden.

Belan­grijk­er voor dit plaat­je is echter of de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn opwaarts gaat wor­den uitgenomen. Om daar een aan­val op te onderne­men zal trouwens eerst de gap moeten wor­den ges­loten. Ik bli­jf de kat uit de boom kijken, zon­der positie.

Unilever is het vol­gende aan­deel. We wis­ten al dat het dal­ende trend­kanaal opwaarts was ver­lat­en. Daar­na had de koers even wat tijd nodig om door het blauwe weer­stand­je te breken, maar dat luk­te bij de vierde poging en inmid­dels is diezelfde lijn al een keert­je als ste­un getest.

Van­daag werd op een haar na het niveau van een top uit feb­ru­ari dit jaar aangetikt. Over die top heb ik de zwarte lijn getek­end. Bent u in het bez­it van Unilever, dan kunt u bli­jven zit­ten en kijken wat de koers gaat doen, of het gaat lukken die top van feb­ru­ari opwaarts uit te nemen. Een advies (en u raadt het waarschi­jn­lijk al): laat uw stop trailen.

Voor lez­eres Hele­na nog een aan­deel uit de DAX:

Deutsche Telekom maak­te een mooie zet door opwaarts door de paarse licht dal­ende trendli­jn te breken. Het aan­deel schoot er daar­na van­door. De koers noteert nu net­jes boven de groene sti­j­gende trendlijn.

Van­daag (voor mij is het nog vri­jdag!) is de koers pre­cies op de rode hor­i­zon­tale lijn ges­loten. We bli­jven het tot nu toe dus een weer­stand noe­men. Om een aan­val op de top van eind maart te doen zal Deutsche Telekom dus door die weer­stand moeten breken. Bezit­ters van dit aan­deel kun­nen dit rustig vanu­it de luie stoel bek­ijken. Besteed 10 sec­on­den per dag aan waar u uw stop neerlegt.

En wat dacht u van dit par­elt­je? Het nieuw­ste wapen­feit wat dit aan­deel kan toevoe­gen aan de indruk­wekkende staat van dienst is de opwaartse door­braak van de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Deze lijn gaat vanaf van­daag dienst doen als steun!

Ik heb het hier over Nationale Ned­er­lan­den. Als koers­doel kan ik een ruime euro 45,50 tot bij­na 46 bereke­nen. Laat uw stop maar trailen! 

Dan heeft u de zes­de grafiek nog van mij tegoed en dat is Adyen.

Eén blik op de grafiek en het is hoop ik duidelijk waarom ik alti­jd op een stop hamer. Of zijn er lez­ers bij die zich graag pijni­gen door de top van feb­ru­ari mee te mak­en en er nu nog steeds in te zit­ten? Een ver­schil van een slordi­ge 500 euro (per aandeel!).

Deze grafiek gaf heel veel sig­nalen dat het over was met de pret. Het zijn er veel meer, maar ik noem er hier slechts vier, zie de rode num­mers op de grafiek:

1. de lagere top

2. de val uit het sti­j­gende trendkanaal

3. de neer­waartse door­braak van de rode sti­j­gende trendlijn

4. de neer­waartse door­braak van de blauwe hor­i­zon­tale lijn.

Op moment van schri­jven is het gevecht tussen de bulls en de bears rond die hor­i­zon­tale blauwe lijn in volle gang. Als u heel erg wakker bent en opmerkt dat de beurs nu, op moment van schri­jven dus, ges­loten is dan heeft u hele­maal gelijk. Scherp! Dat gevecht gaat maandag door.

Een heel pret­tig weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

16 mei 2021, 13:15

Bedankt voor weer een interessant artikel. Wel vraag ik me af of het niet goed zou zijn om ook de gemiddelde lijnen aan de grafieken toe te voegen. Maakt u daar geen gebruik van bij uw beslissingen? Heel vaak leveren deze lijnen toch belangrijke draaipunten?
Verder wil ik u nog eens vragen aan welke weerstanden en steunen u de meeste waarde hecht, een trendkanaal of een horizontale lijn? Is er bijv. iets bekend over de kans op een false move en op een hertest in beide gevallen?

(0)
15 mei 2021, 13:59

Ik geef u niet 1 maar 2 op 3 want Adyen stond ook op mijn verlanglijstje ;)
Graag dus als het voor u past nog de Nasdaq en het gevallen pareltje Alibaba die wel op fundamentele basis diverse koopadviezen kreeg. Maar de "technische" markt heeft altijd gelijk zeker ?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.