...

TA Exxon Mobile, ASML, Akzo, AEX, Arcelor en Wolters Kluwer

2 juni 2022, 18:01 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zon­der ook maar één ver­zoek (is dat een goed of een slecht teken?) heb ik volledig de vri­je hand in de keuze van de grafieken. Ik heb voor zes grafieken gekozen. Vijf in Ned­er­land en een in de Verenigde Stat­en. We gaan beginnen!


AEX:

In de col­umn van dins­dag schreef ik het al: dat ik een verdere sti­jging verwachtte, maar dat we waarschi­jn­lijk eerst de throw back zouden kri­j­gen. En voilà, woens­dag den­derde de index naar de oran­je lijn. Van­daag zagen we een slot op de oran­je lijn, zie de blauwe pijl.

Nu is het dus weer aan de kop­ers om op te staan en de beurs­ther­mome­ter boven de recente top uit te tillen.

ASML:

ASML wist ongeveer een beur­sweek gele­den opwaarts door de dubbele weer­stand te breken, gevor­md door de groene dal­ende trendli­jn en de blauwe hor­i­zon­tale lijn. Dat is al sterk, maar een dag lat­er wist de koers ook nog opwaarts het sti­j­gende trend­kanaal te verlaten. 

Dat laat­ste was even te hoog gegrepen, zelfs over­moedig. Verkop­ers lieten dit niet voort­duren en druk­ten de koers weer terug in het trendkanaal. 

De dal­ing is niet zo ern­stig, u kunt bli­jven zit­ten met zicht op per sal­do hogere koersen. Vergeet u uw stop niet?

Wolters Kluw­er:

Wokkels was eind april/​begin mei al bezig met het neerzetten van een dal­end trend­kanaal. Al snel daaropvol­gend viel de koers door de rode sti­j­gende trendli­jn. Dan zien we ook nog een pull back naar die rode sti­j­gende trendli­jn. Alle­maal tech­nis­che verzwakkin­gen van de grafiek en dus sig­nalen om afscheid te nemen.

Afgelopen maandag testte de koers nog de boven­z­i­jde van het dal­end trend­kanaal en de can­dle waarmee dat gebeurde voor­spelde” al dat een opwaartse uit­braak er waarschi­jn­lijk niet inzat. Hoe het afliep zagen we in de rest van de week en met name woens­dag.
Ik zie tech­nisch even geen enkele reden om dit aan­deel in porte­feuille te hebben.

Arcelor Mit­tal:

Mit­tal bevin­dt zich in een trad­in­grange van, als we niet al te nauw kijken, 24 euro aan de onderz­i­jde en 31 aan de boven­z­i­jde. Vanaf begin mei is de koers in rap tem­po naar de boven­z­i­jde geste­gen. Bij­na werd de boven­z­i­jde van de trad­in­grange opge­zocht. Een sterke move van Arcelor! Ik heb er de paarse trendli­jn onder getekend.

+++++

Over (zelf) teke­nen gespro­ken: lez­eres lda, bij DeGiro kunt u voor inter­ac­tieve charts kiezen en zelfs lij­nen gaan trekken. Verder heb ik de web­site van Invest­ing even geopend en ook daar is het makke­lijk om lij­nen te trekken. Suc­ces!
+++++

Heeft u Arcelor Mit­tal in de porte­feuille, dan kunt u wat mij betre­ft bli­jven zit­ten. Mocht de paarse trendli­jn neer­waarts wor­den door­bro­ken, dan is het tijd u zich even achter de oren te krabben.

Akzo:

Twee trend­kanalen. Een dal­end en een sti­j­gend. En de koers bevin­dt zich in bei­de trend­kanalen! Help, wat nu??

Wel, als u Akzo in bez­it heeft dan kunt u sto­er doen en bli­jven zit­ten. Maar ik zou dan wel heel alert bli­jven en in de gat­en houden of de koers bin­nen dat sti­j­gende trend­kanaal wil bli­jven. U moet besef­fen dat de koers per sal­do aan het dalen is, met lagere top­pen en lagere bodems. Heeft u Akzo niet in bez­it dan zie ik ook geen enkele reden om dit aan­deel aan te kopen. Nog niet…

Exxon Mobile:

Alle boven­staande aan­de­len zijn met de slotko­ers van don­derdag 2 juni 2022. In het Amerikaanse aan­deel wordt nog gehan­deld en toegew­erkt naar een slotkoers.

Mijn nicht­je van vier kan aangeven dat dit een grafiek is met een sti­j­gende trend en née, ze heeft daar geen uit­ge­brei­de studie Tech­nis­che Analyse voor gedaan. KKD­WD. Kind kan de was doen.

Hogere bodems en hogere top­pen wis­se­len elka­ar af, een enkele kleine en tijdelijke cor­rec­tie daarge­lat­en. Ik vind dit een hele mooie grafiek, maar menin­gen ver­schillen en dat is maar goed ook!

Heeft u toe­valling de Exxon Mobile Cor­po­ra­tion in uw porte­feuille zit­ten, dan kunt u bli­jven zit­ten. Ten­min­ste, als u tech­nisch kijkt. Het aan­deel zit in een sti­j­gend trend­kanaal waar­van de basis einde 2021 werd gelegd. Kijken we naar het ren­cente verleden dan is de hor­i­zon­tale lijn opwaarts uitgenomen en beweegt de koers boven de blauwe trendli­jn. Wilt u geen dal­ing meemak­en, leg dan uw stop iets onder de blauwe trendli­jn. Let wel, hier is elke dag actie voor nodig, het ken­merk van een sti­j­gende trendli­jn is dat deze dagelijks stijgt!

Graag zie ik u in het week­end weer!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

6 juni 2022, 11:53

Is VOPAK eindelijk koopwaardig ? En wat met AMG ? Bijkopen ? Bedankt voor de technische analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.