...

TA Ford, Nasdaq, Heineken, AEX en DSM

21 juni 2022, 20:06 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

We gaan naar vijf grafieken kijken. Twee aan de overkant van de Grote Plas en drie van eigen bodem. Kijken of we daar iets uit kun­nen leren voor de komende periode.Ik trap van­daag af met Heineken:

Onder de rode pijlen ziet u top­pen. Lagere top­pen. Steeds lagere top­pen. Bij een oplev­ing komen er steeds eerder, op een lager niveau verkop­ers in de markt. Dat is niet het beste sig­naal dat een grafiek je kan geven, ten­z­ij men short zit. 

Afgelopen maandag en dins­dag waren inle­vers­essies getu­ige de twee rode can­dles. De low en close van van­daag liggen op de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Daar­bij zij opge­merkt dat de ste­un­li­jn niet de meest solide is, met andere woor­den ik verwacht er niet zoveel van.

Mocht de oran­je lijn sneu­ve­len, en dat zie ik vri­jwel zek­er gebeuren, dan komt de weg naar de blauwe ste­un­li­jn open te liggen.

AEX:

Een korte update van de index, want deze komt regel­matig voor­bij in mijn stuk­jes. We ken­nen het plaat­je, dus focussen we ons op de rechterzijde. 

We zien dat de AEX door de rode ste­un­li­jn is gevallen en de afgelopen twee dagen aan een her­stel­let­je heeft gew­erkt. Dat is leuk en posi­tief, maar als tech­nis­che anal­ist ben ik niet onder de indruk. Dat komt omdat de index de kop stootte tegen de rode lijn die nu dienst doet als weer­stand i.p.v. ste­un. Oude ste­un wordt nieuwe weer­stand. Kijk maar waar de rode pijl naar wijst.

Natu­urlijk hoop ik dat mor­gen de rode lijn opwaarts wordt door­bro­ken, maar ik zie dat niet 1,2,3 gebeuren. Op basis van deze grafiek zie ik het eerder weer verder naar bene­den gaan.

DSM:

Had u al een slechte dag, dan vrolijkt u ook niet op van de grafiek van DSM. Sinds de driedubbele top eind 2021, begin 2022 is het inlev­eren wat de klok slaat. Net als bij de grafiek van Heineken wordt de ene na de andere lagere top neergezet. 

De eeuwige opti­mist kan moed put­ten dat de koers al een tijd­je boven de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn bli­jft. Deze opti­mist zou er ook op wijzen dat de koers bij de laat­ste bodem niet eens de groene lijn opzocht, maar dat kop­ers al eerder in de markt kwa­men. Dat is zo, daar kan ik niets tegenin bren­gen. Toch ga ik hier niet schri­jven dat ik het vol­ste vertrouwen heb dat de koers van DSM vanaf nu weer naar het Noor­den gaat. Ik bli­jf heel voorzichtig. Eerst zien, dan geloven.

Nas­daq:

Is het gras groen­er bij de buren? Als we niet verder kijken dan de Nas­daq dan ziet u waarschi­jn­lijk ook wel dat dat niet zo is. Sinds de top­pen die in de laat­ste maan­den van 2021 wer­den neergezet is het Zuid­waarts gegaan met de koers. We vin­den de index nu enkele duizen­den pun­ten lager terug.

De koers is nu door de oran­je lijn geza­kt en dus dient deze nu als weer­stand. Als ik naar de beweg­in­gen kijk van de laat­ste 6 beurs­da­gen dan zie ik de koers een dez­er dagen wel opwaarts door de oran­je lijn gaan. Er is zelfs een kan­sje dat dat van­daag al gebeurt, de beurs is daar immers nog even­t­jes open. Mocht dat al gebeuren dan ben ik niet om. In eerste instantie zit­ten we in dat geval nog steeds in het pro­ces van lagere top­pen en lagere bodems. 

Het moet echter ergens begin­nen, de opti­mist (daar is die weer) zou wijzen op de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI.

Ford:

Als er nog iemand hoop had dat de laat­ste grafiek van deze col­umn een hele mooie was.….Neen.
Nou ja, voor een tech­nisch anal­ist is het wel een hele mooie grafiek, zie het mooie dal­ende trend­kanaal. Lagere top­pen en lagere bodems. Die staan er trouwens al sinds de top van begin dit jaar, maar recent is het ook nog te vat­ten bin­nen dat mooie dal­ende trendkanaal.

Maar daar is die opti­mist weer. Die wijst op de RSI onder de grafiek. Deze indi­ca­tor geeft een posi­tieve diver­gen­tie aan, niet? Jazek­er wel, maar om nu direct super­en­t­hou­si­ast te wor­den en Ford in het winkelka­r­ret­je te leggen.…

De opti­mist zegt dat het toch ergens moet begin­nen en daar heeft hij/​zij/​het hele­maal gelijk in! In de gat­en houden deze grafiek, maar nu nog niet kopen hoor. Kunt u zich niet in bed­wang houden, koop dan met een klein­er bedrag. En vergeet uw stop niet!

Tot don­derdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.