...

TA Galapagos, ASM Int., ABN en Relx

17 oktober 2020, 10:37 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Het lijkt me een leuk idee om de komende columns de 25 aan­de­len uit de AEX te analy­seren. Een soort tussen­stand, een momen­top­name. Van­daag heb ik gekozen voor Gala­pa­gos, ASM Inter­na­tion­al, ABNAm­Ro en Relx. Natu­urlijk bli­jf ik in deze serie ook met enige regel­maat naar de index zelf kijken. Waarschi­jn­lijk kijk ik aanstaande dins­dag alweer naar de AEXIk laat ABN van­daag het spits afbijten.


Men zegt: The trend is your Friend”. Als u dan naar deze grafiek kijkt en ik vraag u of het ver­standig is nu in ABN te zit­ten, dan kunt u het antwo­ord redelijk raden. De trend is dal­end de afgelopen maan­den, ik heb de koersen gevan­gen bin­nen het roze dal­ende trend­kanaal. Short zit­ten is goed, het aan­deel gewoon niet hebben is beter. Een rasop­ti­mist zegt wellicht dat het niet echt neer­waarts gaat maar zijwaarts. Daar is wat voor te zeggen, maar dan nog steeds zou ik op dit moment geen behoefte hebben ABN in bez­it te hebben.

Diege­nen met een scherpe blik op de zater­dagocht­end zullen opmerken dat ik bin­nen het roze dal­ende trend­kanaal een groen trend­kanaalt­je heb getek­end. Dat kanaalt­je is sti­j­gend! Het stelt nog niet zoveel voor, maar als tech­nisch anal­ist moet je over­al op bedacht zijn, dus ook dat een trend zich kan omdraaien. We lev­en tenslotte in een uitda­gende tijd. Ik zie twee (kleine!!) licht­pun­t­jes op deze grafiek:

1. de dip van sep­tem­ber reik­te niet hele­maal tot de onderkant van het dal­ende trend­kanaal en

2. het sti­j­gend trend­kanaalt­je met de groene kleur.

Dit is absolu­ut geen hint maandag bij het ope­nen van de beurs ABN in de porte­feuille te laden, want de lan­gere ter­mi­jn trend is nog steeds dal­end. U weet dat ik het vaak over bel­let­jes heb op de top of bodem, dit zijn slechts twee heel vage belletjes.

Ik ga door met Relx.

Als u hier zou moeten vast­stellen wat de richt­ing is van de trend dan is het zeer waarschi­jn­lijk dat u zegt dat er geen trend is, niet neer­waarts en niet opwaarts. Ik ben het dan met u eens, de koers gaat al een paar maan­den zijwaarts. Vanaf augus­tus beweegt Relx, het oude Reed Else­vi­er, tussen de oran­je en rode lij­nen. Aan de bovenkant vormt de rode hor­i­zon­tale lijn een weer­stand op euro 19,91 en aan de onderz­i­jde vin­dt Relx vaak ste­un op de oran­je lijn die rond euro 18,30 — 18,35 is te vinden.

Afgelopen don­derdag sloot Relx een frac­tie onder de oran­je lijn, maar gis­teren kwa­men er kop­ers in de markt en die tilden de koers fors op. Op een eventuele weg naar boven, naar de rode lijn, ligt een weer­stand­je op 18,93 in de weg en ver­vol­gens de gri­jze dal­ende trendlijn.

Deze grafiek bek­ijk­end is er op moment van schri­jven geen enkele reden Relx in de porte­feuille op te nemen. Heeft u aan­deelt­jes Relx dan zou ik ze bescher­men met een stop.

We gaan eens kijken hoe ASM Inter­na­tion­al erbij ligt.

Wat zou u antwo­or­den op mijn vraag of de grafiek van ASM Int. er beter uitzi­et dan die van ABN en Relx? Als u vin­dt dat deze grafiek er inder­daad beter uitzi­et dan ben ik het met u eens.

ASM Int. beweegt zich boven de groene sti­j­gende trendli­jn, wist opwaarts door de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn rond euro 126,50 te breken en als u goed kijkt op dezelfde beurs­dag ook door de blauwe dal­ende trendli­jn en on top of that bevin­dt de koers zich bin­nen en groen sti­j­gend trend­kanaalt­je. Dat laat­ste al sinds eind sep­tem­ber. Op basis van deze grafiek zou ik het aan­deel niet kopen, maar de bezit­ters kun­nen bli­jven zit­ten. Houd natu­urlijk uw stop loss of prof­it stop goed in de gat­en, maar we mogen voorzichtig hopen op hogere koersen.

Ik sluit deze col­umn op zater­dag af met het aan­deel Galapagos. 

Als u deze grafiek ziet, hoe graag zou u dan dit aan­deel in bez­it willen hebben of zelfs kopen? Wel, ik weet niet hoe u er over denkt, maar als tech­nisch anal­ist kijk­end naar deze grafiek peins ik er geen sec­onde over. Vol­gende grafiek, vol­gende kans! Maar ik heb geschreven dat ik de grafiek zou analy­seren en dan moet ik dat natu­urlijk ook gewoon doen!

Onder de zwarte dal­ende trendli­jn ziet u Gala­pa­gos onder de rode en donker­groene lij­nen duiken, respec­tievelijk op euro 152 en 131,70. Na de gap tikt het aan­deel in sep­tem­ber zelfs even euro 99,85 aan, over dat niveau heb ik nu de licht­groene lijn getek­end, die doet dienst als ste­un. De afgelopen weken probeerde het aan­deel een aan­val in te zetten op de leemte in de grafiek die ik heb aangegeven met de roze band. Dat is niet gelukt, sterk­er, afgelopen don­derdag viel Gala­pa­gos door het oran­je sti­j­gende trendli­jn­t­je het­geen natu­urlijk niet zo best is. Gis­teren zak­te het aan­deel nog verder weg, met een gap. De RSI onder de grafiek beves­tigt de beweg­ing. Al met al geen aan­lei­d­ing om posi­tief te zijn op deze grafiek.

Alti­jd licht­pun­t­jes zoek­end wijs ik op de laat­ste can­dle, die van afgelopen vri­jdag. Die can­dle is door de vorm een indi­catie dat het even over zou kun­nen zijn met een verdere dal­ing. Voor mij echter geen aan­lei­d­ing Gala­pa­gos wild in te slaan.

Geni­et van uw weekend!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »