...

TA Google, Alibaba, ASML, Baidu, Prosus en AEX

3 november 2022, 13:01 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De col­umn komt voor het eerst sinds lange tijd weer uit het buiten­land en bestaat bij­na alleen uit ver­zoeken. Ik heb er zelf de AEX aan toegevoegd daar dat alweer even gele­den was. Ik ga snel beginnen.Alpha­bet op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Zijn we alle­maal al gewend aan de nieuwe naam of klinkt Google bek­ender in de oren? Als tech­nisch anal­ist maakt het me niet zoveel uit, ik kijk naar het plaat­je en niet naar de naam. Dat terz­i­jde, deze grafiek ligt er niet zo best bij.

Ik heb een aan­tal trend­kanalen getek­end en Alpha­bet bevin­dt zich nu in het rechter dal­ende trend­kanaal. Mocht iemand opmerken dat het huidi­ge trend­kanaal niet zo per­fect is dan geef ik die per­soon nu al gelijk.

Natu­urlijk kan dit achter­af de over­dri­jv­ings­fase zijn geweest maar voor nu wil ik deze niet hebben. Zit er daar­ente­gen iemand short? Bli­jf heer­lijk zit­ten en bepaal uw stop.

Pro­sus op ver­zoek van lez­ers Mis­ter bluesky en ted.hulsman:

Dat is wat je noemt twee vliegen in één klap! 

De tar­get, de onderz­i­jde van het rode blok­je, is ruim­schoots gehaald. Bij een eventuele vol­gende besprek­ing zijn de blok­jes wegge­haald. Ik wil hier twee zak­en uitlichten:

1. de blauwe lijn heeft in eerste instantie zijn werk als ste­un gedaan
2. Bij de rode pijl ziet u koersen.

De koersen bij de rode pijl is het dicht­en van de eerder ontstane gap, toen de koers naar de blauwe lijn viel.

Ik ben zek­er blij dat de blauwe lijn zijn werk deed, maar ik ben nog niet over­tu­igd. Met andere woor­den, ik wil Pro­sus nog zek­er niet opne­men in mijn porte­feuille. Beter, ik zet nog geen long trade op.

ASML op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Ik zou graag willen, maar ook bij ASML kan ik niet zoveel posi­tiefs schri­jven. Ik wil best melden dat de koers de afgelopen weken mooi is geste­gen. Maar ja, als we naar het grotere plaat­je (van links naar rechts) kijken, dan zien we dat dat plaatsvond bin­nen de dal­ende trend. Natu­urlijk wil ik de mensen feliciteren die daar­van hebben geprofiteerd.

Rechts op de grafiek zien we een redelijk duidelijk dubbel top­je. De koers is daaruit gevallen en helaas kunt u er niet meer op traden. De tar­get is van­daag intra­day al gehaald bij het rode pijlt­je. Dit wil niet zeggen dat het niet nog lager kan! Ik bli­jf weg bij ASML

Baidu op ver­zoek van lez­ers Mis­ter bluesky:

Als u eerst de grafiek heeft bekeken en daar­na dit leest dat weet u al dat hier ook geen lovende woor­den over de tech­nis­che con­di­tie van dit aan­deel gaan komen. De koers is begin tweede helft van okto­ber met een gap weggevallen en de laat­ste weken wordt even een nieuw even­wicht gezocht. Zie de koer­son­twik­kel­ing bin­nen het blauwe blokje.

Alhoewel de RSI onder de grafiek een kleine posi­tieve diver­gen­tie laat zien ben ik nog geen­szins over­tu­igd. Het aan­deel zou op de watch­list kun­nen voor een long of een short trade, afhanke­lijk aan welke kant hij uit het blauwe blok­je gaat breken.

Aliba­ba op ver­zoek van lez­ers Mis­ter bluesky:

Tsja, ik wil echt wel hoor, maar met dit soort grafieken lukt het gewoon niet iets posi­tiefs op te schri­jven. Kijkt u maar mee van links naar rechts. En kijk ook naar het rode dal­ende trend­kanaal en de neer­waartse door­braak van een toch al niet zo’n sterke ste­un. Ik heb het dan over de oran­je lijn. Née, ik bli­jf hier even uit de buurt.

AEX:

Bij onze index lukt het wel iets posi­tiefs weg te schri­jven. De AEX noteert boven de blauwe dal­ende trendli­jn en zocht ste­un op de oran­je hor­i­zon­tale lijn. Dat gezegd hebbende is het ook zek­er geen uitn­odig­ing mas­saal long te gaan!

Gis­teren en zek­er van­daag intra­day is onze nationale beurs­graad­me­ter weer terug gedo­ken bin­nen het blauwe blok­je waar enkele dagen eerder nog een voorzichtige uit­braak te bewon­deren was. Als we de beurs nu zouden sluiten dan komt er zelfs een gap te staan. 

Kort samen­vat­ten zou ik in geen van de zes grafieken long willen zitten. 

Zie ik u allen in het week­end weer?

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.
Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

4 november 2022, 20:24

graag de indices BEL CAC DAX Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.