...

TA Goud, Zilver, DAX, Alfen, Pharming en Bel-20

19 november 2022, 00:03 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Alle zes de charts zijn op ver­zoek. Zon­der dralen schi­et ik direct uit de startblokken.


Goud op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ik zie wel enkele recente posi­tieve ontwik­kelin­gen. De eerste is de opwaartse uit­braak van de dal­ende trendli­jn. De tweede de bodem die in totaal drie keer werd opge­zocht. De derde de opwaartse uit­braak uit het rode blok­je. Het goud liep de afgelopen dagen iets terug en zou voor een per­fecte” throw back nog iets verder terug moeten lopen. Om daar­na de sti­jging te hervatten.

Bel-20 op ver­zoek van lez­eres lda:

Vanaf eind 2021 tot recent laat de Bel­gis­che beurs­graad­me­ter louter lagere top­pen en lagere bodems zien. Toch ga ik drie posi­tieve ontwik­kelin­gen opsommen:

1. de dubbele bodem
2. vanaf sep­tem­ber hogere bodems en hogere top­pen en
3. de uit­braak van de groene dal­ende trendlijn.

De throw back staat er ook al. Ga zo door Bel-20

Zil­ver op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Zil­ver rolde meer dan een jaar bergafwaarts, maar er lijkt hoop te glo­ren. We zien een soort van round­ing bot­tom. Daar­naast hebben we het blauwe blok­je waar de koers ook nog eens opwaarts is uit­gelopen. Daar moet ik dan wel aan toevoe­gen dat de laat­ste twee can­dles een slot weer bin­nen dat blauwe blok­je kennen.

Toch lijkt het er posi­tief uit te zien. Zil­ver moet nu snel weer boven het blauwe blok komen om aan een verder her­s­tel te werken. 

DAX op ver­zoek van lez­eres lda:

Wie mee wil doen met de sig­nalen die we naar de leden sturen kan via de aan­bied­ing tot het einde van dit jaar inschri­jven. Vooral het momen­tum voor een in- of uit­stap kri­j­gen is hier­bij belan­grijk. Men kan met de sig­nalen doen wat men wil, of die opvol­gen met de details die Guy stu­urt of er zelf voor uw eigen beslissin­gen wat mee doen. In ieder geval loopt er nu een aan­bied­ing voor de rest van dit jaar ofwel tot 1 FEBRU­ARI 2023 en dat voor €35 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Ook de Duitse index zet het beste been­t­je voor. Zo hebben we in sep­tem­ber een hoger bodem­p­je. Daar­na zien we de opwaartse door­braak van de groene dal­ende trendli­jn en een wel zeer steil sti­j­gende trendli­jn. Ondanks de enorme helling­shoek weet de DAX daar met ogen­schi­jn­lijk groot gemak boven te blijven. 

Een opwaartse uit­braak uit het blauwe blok­je zal de koers waarschi­jn­lijk tot aan de rode hor­i­zon­tale weer­stand brengen.

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

===== = = = = =
U kent alle­maal het World Eco­nom­ic Forum wel. Voor de laat­ste die deze mooie club niet kent klik op www​.wefo​rum​.org. Daar kunt u ook lezen dat ze alles zoals we dat nu ken­nen willen afbreken en opnieuw en beter opbouwen. Build Back Bet­ter. Een andere slo­gan van ze is: You will own noth­ing and you will be hap­py! Of u het met ze eens bent mag u zelf bepalen.

Nu vraag ik me iets af. Als ze alles willen afbreken, betekent dat dan ook dat de beurs wordt afge­bro­ken? Kun­nen we dan daar­na nog han­de­len en kun­nen we bijvoor­beeld nog aan­de­len, oblig­aties en edel­met­al­en bezit­ten? Ik heb geen idee hoe dat zit en hoe dat zal lopen. Wie weet meer?
===== = = = = =

De grafiek van Alfen ligt er wat mij betre­ft tech­nisch iets min­der floris­sant bij. Sinds de top van begin sep­tem­ber hebben we een lagere top en een lagere bodem te pakken. Hele­maal rechts op de grafiek staat een patroon­t­je wat bij mij alarm­bellen doet afgaan. Na een forse dal­ing zien we bin­nen het blauwe vlagget­je een klein her­s­tel. Dat zien we vaak en dan als voor­bode van weer een behoor­lijke dal­ing. De twee hor­i­zon­tale ste­un­t­jes moeten het tegen­houden, maar een gewaarschuwd man telt voor twee.

De tar­get zou de bodem van mei kun­nen worden… 

Pharm­ing op ver­zoek van lez­er Snip­pie:

Hum, wat moet ik met deze grafiek aan? Hoe ik het ook wend of keer, de koers staat onder de paarse dal­ende trendli­jn. Dus we moeten voorzichtig zijn. 

Is dit uw eerste ver­zoek of laat mijn geheugen me in de steek? Welkom in ieder geval en leuk dat u een grafiek aanvraagt!

Maar stel nu eens dat het Pharm­ing lukt opwaarts door en de paarse lijn en opwaarts uit het blauwe blok­je te breken. Dat zou dan een duidelijke ver­be­ter­ing oplev­eren en een tar­get ter hoogte van de top­pen van augus­tus en sep­tem­ber. Op de watch­list dit aandeel.

Ik zie u dins­dag weer. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.