...

TA Goud, Zilver, AEX, Ahold, Relx en DSM

20 februari 2023, 11:59 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De col­umn in het week­end mak­en luk­te niet, maar wat in het vat zit verzu­urt niet. Dus van­daag alsnog de grafieken. Twee van de zes zijn op ver­zoek en ik stel voor dat we maar direct van start gaan. Gezien het tijd­stip van het samen­stellen van de col­umn zijn alle grafieken intraday.

Ahold-Del­haize:

Op deze dag­grafiek heb ik iets meer koer­shis­to­rie dan te doen gebruike­lijk neergezet Dit om de eerdere top­pen te lat­en zien. En die wil ik weer lat­en zien om aan te geven naar welk niveau de koers van Ahold en natu­urlijk ook Del­haize kan oplopen.

Na de uit­braak uit het dal­ende trend­kanaal, de mooie sti­jging en de opwaartse uit­name van de blauwe lijn lijkt Appie nu op weg naar op zijn minst de onder­ste van de twee rode lijnen.

Relx:

Een ander soort grafiek, maar ook Relx ligt er niet slecht bij. Boven de groene sti­j­gende trendli­jn en bin­nen het blauwe sti­j­gende trend­kanaal tim­mert Relx aan de weg.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Op moment van schri­jven zie ik geen leeuwen en beren op de weg voor een rit naar de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Goud op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Mijn zeer trouwe lez­er vraagt of we bij het goud op weg zijn naar een bodem. Als ik alleen naar de laat­ste weken zou kijken dan ben ik geneigd om een duidelijk antwo­ord te geven, kort ook: neen.

Voor een mogelijke bodem zouden we de hoop moeten ves­ti­gen op de twee blok­jes. Toen de koers opwaarts uit het oran­je blok­je brak werd de bovenkant van het groene blok­je de tar­get. Die werd (ruim!) gehaald en nu is het goud dus aan een rit­je naar bene­den bezig. In die rit naar bene­den is nu de boven­z­i­jde van het groene blok­je opge­zocht en dat zou voor ste­un kun­nen gaan zor­gen. In afwacht­ing daar­van bli­jf ik voorzichtig.

AEX:

Het gaat niet in een rechte streep omhoog, maar dat maakt de opmars van de AEX m.i. niet min­der indruk­wekkend. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal gaat het, zij het met hort­en en stoten, hoger en hoger. De index staat nu duidelijk lager dan het hoog­ste punt van afgelopen week, maar het bli­jft er redelijk goed uitzien voor onze beursgraadmeter.

Zil­ver op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Dezelfde vraag van lez­er Mis­ter bluesky bij zil­ver en min of meer het­zelfde antwo­ord als bij het goud. Gezien de meest recente ontwik­kelin­gen zie ik nog geen bodem komen. Maar kijk ik dan iets langer” dan zie ik het blauwe blok­je en laat het zil­ver nu zo’n beet­je bij de bovenkant daar­van zijn aan­be­land. Daar zou zich toch iets van een ste­un moeten bevin­den. Of die ste­un dan vol­doende kracht heeft om de dal­ing op te vangen…dat moet de komende peri­ode blijken.

DSM:

Als ik tot een uit­spraak ver­plicht zou wor­den dan zou mijn meest waarschi­jn­lijke sce­nario zijn dat DSM in een omkeer­pro­ces van dal­end naar zijwaarts naar sti­j­gend zit. Voor de duidelijkheid, we zouden dan in de fase van zijwaarts zit­ten. Kijkt u maar naar het­geen zich er bin­nen het lang­gerek­te blok afspeelt.

Gelukkig ben ik niet tot een uit­spraak ver­plicht en kan ik schri­jven dat de dal­ing waarschi­jn­lijk achter de rug is en dat we nu in de fase zijwaarts zijn aan­be­land. Ik zie nog niets in de grafiek wat me zou kun­nen doen schri­jven dat het opwaarts zou moeten. Dat is alleen de jaren­lange ervar­ing. Voor­lop­ig is het niet zover. Als u long zit kunt u miss­chien eens kijken of u een call kunt schri­jven met een leuke pre­mie. Ik heb niet de moeite genomen om te kijken. Ik heb het ver­moe­den dat u die niet zult vinden.

Ik zie u allen mor­gen alweer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

20 februari 2023, 15:43

Marcel, is al weer even geleden dat ik verzoeken heb ingediend, maar ben benieuwd naar je visie op Aalberts, Besi en Galapagos.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.