...

TA heel veel grafieken!

13 november 2021, 20:15 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Een hele goede avond. De col­umn van van­daag staat bol van de grafieken, acht in totaal. Alle­maal op ver­zoek. U weet wat dat inhoudt, veel grafieken, kor­tere tekst per grafiek. Het komt uit de lengte of uit de breedte! 


Lez­er kwak vroeg drie aan­de­len aan en de eerste is Alibaba.

Iedereen ziet dat het dal­ende trend­kanaal niet per­fect is, het gaat de the­o­rieboek­jes niet halen. Maar we zien alle­maal dat de trend dal­end is, daar hoef je geen tech­nisch anal­ist voor te zijn. Bin­nen dat dal­ende trend­kanaal” heb ik twee lij­nen getrokken. De groene en de rode en de koers loopt de apex in. Wederom is er geen zware studie nodig om te voor­spellen dat de koers bin­nenko­rt door één van bei­de lij­nen gaat breken. Op moment van schri­jven heb ik echter geen idee welke! Ik zou Aliba­ba niet in porte­feuille willen hebben en ook niet willen kopen. Dat kan bin­nenko­rt door ontwik­kelin­gen wijzi­gen, maar nu dus niet. 

Baidu ligt er wat mij betre­ft tech­nisch beter bij. Het is me zelfs gelukt een sti­j­gend trend­kanaal te teke­nen. Ik moet er wel bij vertellen dat de dap­pere pogin­gen nog wel alle­maal plaatsvin­den onder de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Maar het aan­deel lijkt aan het draaien van dal­end naar zijwaarts en met een beet­je goede wil opwaarts. Zou ik nu kopen? Née, pas boven de rode lijn zou ik dat overwegen.

De derde grafiek voor lez­er kwak is Byd, maar u als lez­er mag ook gewoon door­lezen! Dit is weer een heel andere grafiek dan de eerste twee. Byd is uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Dit trend­kanaal kan overi­gens wel in de boek­jes. Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u al een lagere top en een lagere bodem. Gecom­bi­neerd met de negatieve diver­gen­tie hebben we dus al drie bel­let­jes die zijn afge­gaan in de buurt van de top. 

Ook hier moet ik schri­jven dat ik dit aan­deel nu niet wil kopen en niet in porte­feuille wil hebben.

Lez­er Mis­ter bluesky vroeg de AEX aan en een update van Arcelor, daar gaan we.

Ik moest het even nakijken, maar er is met het slot van vri­jdag net geen all-time-high neergezet. Het scheelde niets, maar een week­je gele­den was er een hogere slotko­ers. Ik heb de paarse lijn toegevoegd, u ziet dat kop­ers steeds eerder in de markt komen. Wat er nu ont­breekt is een opwaartse door­braak van de rode weer­stand­sli­jn. Er staat nog wel steeds een negatieve divergentie. 

Ben ik om met de AEX en kijk ik alleen nog maar naar boven? Née, sor­ry, nog niet.

Arcelor Mit­tal heeft de neus gestoten na de eerdere val uit het sti­j­gende trend­kanaal aan de onderkant van datzelfde trend­kanaal. Recent (woens­dag) is de bovenkant van de gap getest. ik verwacht de komende week dat de koers de gap induikt. Dat zou even­t­jes kun­nen zijn of het zou een serieuzere beweg­ing kun­nen wor­den. Heeft u Arcelor Mit­tal in porte­feuille, dan kunt u bli­jven zit­ten met een stop. Over­weegt u MT te kopen dan moet ik kwi­jt dat ik dat niet zou doen. 

De vol­gende twee grafieken zijn op ver­zoek van lez­er ted.hulsman. Wilt u nu ook een aan­deel of index terugzien in de col­umn volg dan het goede voor­beeld van de drie genoemde lezers!

BASF zit in een neer­waartse trend. Sinds april dit jaar wor­den er lagere top­pen en lagere bodems neergezet, naar het lijkt zon­der ophouden. Zie spec­i­fiek de beweg­ing onder de rode dal­ende trendli­jn. Ted vraagt of er rond de euro 61 kan wor­den ingestapt. Nu ga ik u een geheim­p­je verk­lap­pen, iedereen kan en mag op ieder moment instap­pen, mits u dat maar vergezeld laat gaan van een stop. Dus ook hier kunt u rond die 61 instap­pen. Of ik dat ook zou doen is een ander ver­haal, ik ben alti­jd op zoek naar de zekere” trades en die zie ik op deze grafiek (nog) niet. Ik zou deze grafiek mor­gen” weer eens bekijken. 

Uw vraag teruglezend had ik ook nog de zijwaartse trad­in­grange kun­nen teke­nen. Als onderz­i­jde de blauwe lijn en als boven­z­i­jde een lijn over de top­pen sinds eind september/​begin okto­ber. Als u Cor­bion nog­maals aan­vraagt beloof ik die box te tekenen!

Of de koers nu wel of net niet uit de box is gebro­ken, daar zouden we een dis­cussie over op kun­nen zetten. Die is m.i. niet zo heel erg belan­grijk. Ook hier zou u weer kun­nen kopen met een stop bijvoor­beeld onder de recente bodem of als u de trade iets meer ruimte wilt geven onder de blauwe lijn. Ik zou met u mee kun­nen doen, maar ik ga er wel iets belan­grijks aan toevoe­gen. Als ik kijk vanaf mei of beter april dit jaar dan zie ik slechts lagere top­pen en lagere bodems. Dus besef met de trade dat u tegen de wind in aan het p.ss.en bent. Dat wil wel eens ver­keerd aflopen. Mocht de trade goed lopen, bepaal dan ook alvast uw punt waar u winst gaat nemen. Suc­ces als u in gaat stap­pen en laat het me vooral weten hoe het gaat.

Een oproep aan iedereen: dien uw ver­zoek gerust in, over­stelp mee maar!!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

21 november 2021, 09:06

Inzake Corbion: je vroeg of de trade goed heeft uitgepakt. Ja, ik heb een redelijke winst behaald. Woensdagavond keurig mijn stoploss niveau bepaald en iets verhoogd omdat de koers lager sloot dan opende, de RSI op dag naar beneden boog dus kans op verdere daling. Bij de openingshandel direct uitgestopt en toen ging de koers ineens direct weer flink omhoog.; liefst zet ik pas ná de opening een stoploss in (wat een schimmig spel is dat! Idem op donderdag met Philips, waarbij mijn SL ook exact het laagste punt van de dag was (1% onder slotkoers vorige dag, terwijl de koers binnen 5 minuten alweer 2% hoger staat en na 2 uur zelfs +4%!) Heb dus een wrang gevoel, want opbrengst had dus beter kunnen zijn en had zelf nog niet willen verkopen; maar ik probeer mezelf voor te houden dat ik op voorhand tevreden zou zijn geweest met de gerealiseerde winst!

(0)
14 november 2021, 23:21

Zou Tencent opwaarts kunnen uitbreken. ?

(0)
14 november 2021, 11:51

En graag nog eens alfen en royal dutch. Bedankt

(0)
14 november 2021, 08:48

mooie duidelijke analyses, Marcel.
Kijk je even ook nog eens technisch naar besi, asmi en asml de komende dagen aub ?
Bedankt alvast.

(2)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.