...

TA Heineken, Ahold, Unilever, Philips en de AEX

9 september 2021, 15:59 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik heb alle ver­zoeken behan­deld dus heb ik nu zelf een paar grafieken gekozen. Naast de AEX heb ik een aan­tal grafieken ges­e­lecteerd die al enige tijd niet meer in mijn col­umn voor­bij zijn gekomen. Heeft u, beste lez­er, een favori­et of gewoon een aan­deel dat u eens in mijn col­umn voor­bij wilt zien komen? Aarzel dan niet en dien uw ver­zoek in!


U had waarschi­jn­lijk in de stuk­jes van Guy al gelezen dat de indices wat hebben ingeleverd. U kunt dat hier­boven in de grafiek ook zien. We gaan nu de dal­ing even in per­spec­tief plaatsen.

Zoals geschreven, de AEX leverde de afgelopen drie beurs­da­gen wat in. Ik meen me te herin­neren dat ik daar in mijn stuk­jes al voor waarschuwde. Maar is de dal­ing erg? Née, tot nu toe niet, absolu­ut niet. De koers is slechts naar de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal gelopen. Bij de groene pijl, bij de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal, heeft de AEX van­daag ste­un gezocht, en gevon­den. Het kan zelfs als een koop­mo­ment wor­den gezien. Koopt u, vergeet u dan uw stop niet?

+++++ + + + + + Bent u te spreken over mijn analy­ses, stu­ur dan s.v.p. eens een link door aan iemand die u kent. Dank u!!! +++++ + + + + +

Heineken. Wat moeten we met Heineken? In het kad­er van The Trend is Your Friend moeten we ver weg­bli­jven bij de bier­brouw­er. Of u moet short zit­ten, dan kunt u de posi­tie nog aanhouden.

Bin­nen het licht­blauwe dal­ende trend­kanaal wer­den al lagere top­pen en lagere bodems neergezet. Nu lijkt de dal­ing ver­sneld te zijn en vormt zich een steil­er dal­end trend­kanaal. Daarbin­nen is de bodem van augus­tus inmid­dels ook neer­waarts door­bro­ken. Op moment van schri­jven is er nauwelijks iets dat een dal­ing naar de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn in de weg staat.

Het vol­gende aan­deel is Philips. Daar moeten we even iets nauwkeuriger naar kijken. Een hele (te?) snelle blik op de grafiek kan tot de con­clusie lei­den dat de trend dal­end is en dat we weg moeten bli­jven bij Philips. Echter, let eens op de vol­gende wapenfeiten:

1. ste­un gezocht op oran­je hor­i­zon­tale lijn 

2. rode dal­ende trendli­jn opwaarts doorbroken

3. een draai van dal­end naar zijwaarts boven het paarse dal­para­boolt­je en

4. inmid­dels al een hogere bodem en hogere top.

Dit aan­deel lijkt te draaien! We zouden wel eens op weg kun­nen zijn naar het vor­men van een hoofd-schoud­er bodem­for­matie. De link­er­schoud­er en het hoofd zouden er dan al staan en dan gaan we nu de rechter­schoud­er vor­men en de paarse lijn is de nek­li­jn. Interessant!!!

Onder de rode dal­ende trendli­jn laat Unilever lagere top­pen en lagere bodems zien. Het gaat niet zo best met Unilever. Ik heb de oran­je lijn getek­end en dat niveau lijkt dienst te doen als ste­un. Het is nu ook weer niet zo dat het een hele sig­nif­i­cante ste­un is, maar ik schri­jf graag iets posi­tiefs! Mocht Unilever op korte ter­mi­jn eerst door de rode dal­ende trendli­jn en daar­na door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn breken, dan zal de grafiek ver­beteren. Op moment van schri­jven zie ik daar nog geen aan­lei­d­ing toe. Ik bli­jf weg bij Unilever.

De laat­ste grafiek die ik u van­daag wil lat­en zien is die van Ahold-Del­haize. Dit is in poten­tie een mooie grafiek. Ahold bewoog bin­nen het blauwe sti­j­gende trend­kanaalt­je hoger en hoger. Kop­ers von­den het te langza­am gaan en kocht­en de koers uit het trend­kanaal en tegelijk­er­ti­jd opwaarts door de paarse weer­stand­sli­jn. Het ging heel snel omhoog en u weet What goes up must come down. Onder de rode trendli­jn leverde de koers in en zocht gis­teren de bovenkant van het trend­kanaal op. Dat niveau doet dienst als ste­un. U had daar spec­u­latief kun­nen kopen. Heeft u dat niet gedaan dan kri­jgt u een tweede kans mocht AD opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn breken. In dat geval wordt de top uit augus­tus de tar­get. Mocht diezelfde top opwaarts wor­den door­bro­ken dan kri­jgt u het derde koopsig­naal bin­nen korte tijd. Denk aan uw stop! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 september 2021, 12:13

Dank voor deze inzichten! Zou je ook eens Unibail-Rodamco en Signify willen beoordelen?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.